Investment plan to create 1,160 jobs unveiled

CnaG plan launch 3A new all-island investment plan was launched in Mansion House, Dublin, on Tuesday, 6 October 2015, which could create over 1,160 jobs and provide a huge variety of opportunities for the public to use the Irish language.

The investment plan is being proposed by over 70 Irish-language and Gaeltacht groups, including community and all-island organisations such as CAIRDE Teo and their funding authorities, and the groups are looking for all political parties to show their support for the plan in their general election manifestos.

The community and all-island organisations are also looking for representative commitments to ensure that the investment plan is acted upon, including the appointment of Senior Ministers north and south to act on behalf of the Irish language and the Gaeltacht and to ensure that the plan is well managed and implemented in full.

Cóilín Ó Cearbhaill, President of Conradh na Gaeilge says:
“The Dublin Government is planning to spend €1.5 billion more next year – we want to ensure that the Irish language and the Gaeltacht communities’ needs are addressed as part of this. With a small investment, the plan would return a huge employment boost and provide many more opportunities for the public to use Irish, or to learn the language. This is why Conradh na Gaeilge are calling on every political party – north and south – to commit to funding this all-island investment in the Irish language community.”

Julian de Spáinn, General Secretary of Conradh na Gaeilge says:
“The Irish people have repeatedly reiterated their support for the Irish language in various reports and surveys, and indeed they have even indicated lately that more funding should be provided to this end, but the public also want and need more chances to use the language. The targeted funding being sought in this investment plan would afford communities across the country further opportunities to speak and learn the language, especially at a local level.”

CnaG plan launch 2Caoimhe Ní hEaraill, volunteer with CAIRDE Teo says:
“This is the first time that the Irish-language and Gaeltacht organisations within the community have agreed on specific schemes and projects with the relevant authorities, in order to make the most significant progress and to achieve the best value for money possible, based on all the expertise and experience in the sector. CAIRDE Teo has been working within the community for years, and we see that there are numerous benefits to be gained from this Irish-language and Gaeltacht investment plan for our own area thanks to the fact language services will be available to the local people – this means that there will be more employment and enterprise in the area as well, and that more people will have the opportunity to use Irish in Armagh too. Now all we need is for our political representatives to support the advice coming from these grassroots groups and to commit to investing in the language and in the Gaeltacht.”

Conradh na Gaeilge, CAIRDE Teo, and the other 70+ groups involved in the Irish-language and Gaeltacht investment plan being launched in Mansion House, Dublin, are calling on all political parties to pledge their support for the commitments sought in the plan, and for general election candidates and their political parties to include the specific commitments in their election manifestos.

Plean infheistíochta le 1,160+ post a chruthú

CnaG plan launch 3Seoladh plean nua infheistíochta uile-oileánda ag Teach an Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath, Dé Máirt, 6 Deireadh Fómhair, a d’fhéadfadh breis ‘s 1,160 post a chruthú agus réimse leathan deiseanna a sholáthar don phobal leis an Ghaeilge a úsáid.

Tá an plean infheistíochta á chur chun tosaigh ag níos mó ná 70 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta – eagrais phobail agus uile-oileánda cosúil le CAIRDE Teo, agus na húdaráis mhaoinithe s’acu san áireamh – agus tá na grúpaí ag iarraidh go léireoidh gach páirtí polaitíochta tacaíocht don phlean sna forógraí olltoghcháin s’acu.

Tá bearta ionadaíochta á lorg ag na grúpaí pobail agus uile-oileánda chun go gcuirfear an plean infheistíochta i ngníomh chomh maith, ina measc go gceapfaí Airí Sinsir thuaidh agus theas chun feidhmiú ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta agus chun dea-bhainistiú agus feidhmiú iomlán an phlean infheistíochta a chinntiú.

Deir Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:
“Tá sé beartaithe ag an Rialtas ó dheas €1.5 billiún níos mó a chaitheamh an bhliain seo chugainn – teastaíonn uainn a chinntiú go gcaitear go cothrom leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht; le hinfheistíocht bheag, bheadh borradh fostaíochta mar thoradh ar an bplean mar aon le méadú ar líon na ndeiseanna a bheadh ag an bpobal an Ghaeilge a úsáid nó a fhoghlaim. Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar gach páirtí polaitíochta gealltanas a thabhairt go gcuirfí an maoiniú ar fáil don infheistíocht uile-oileánda seo sa Ghaeilge.”

Deir Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge:
“Is iomaí uair go bhfuil muintir na hÉireann tar éis a gcuid tacaíochta a léiriú don teanga san iliomad suirbhéanna agus tuairiscí, agus go deimhin thug siad le fios le déanaí go mba chóir go gcuirfí tuilleadh maoinithe ar fáil chuige seo, ach ní mór níos mó deiseanna leis an teanga a úsáid a sholáthar don phobal freisin – sin atá de dhíth uathu, agus sin atá á lorg acu. Thabharfadh an maoiniú spriocdhírithe atá á lorg sa phlean infheistíochta seo breis deiseanna do phobail áitiúla ar fud na tíre chun an Ghaeilge a labhairt agus chun í a fhoghlaim, go háirithe ag leibhéal logánta.”

CnaG plan launch 2Deir Caoimhe Ní hEaraill, oibrí deonach le Cairde Teo:
“Is í seo an chéad uair do na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta scéimeanna agus tograí sonracha a aontú leis na húdaráis chuí, ar mhaithe leis an dul chun cinn is mó a dhéanamh ar son na teanga agus chun an luach is fearr ar airgead a bhaint amach, bunaithe ar shaineolas agus ar thaithí uile na hearnála. Tá CAIRDE Teo ag obair i measc an phobail le blianta beaga anuas, agus is léir dúinn gur iomaí buntáiste a bhaineann leis an phlean infheistíochta Gaeilge agus Gaeltachta seo don toghcheantar s’againn toisc go mbeidh seirbhísí teanga ar fáil don phobal áitiúil – ciallaíonn sé seo go mbeidh tuilleadh fostaíochta agus fiontraíochta ar fáil sa cheantar freisin, agus go mbeidh níos mó deiseanna ag daoine leas a bhaint as an teanga in Ard Mhacha chomh maith. Níl de dhíth uainn anois ach go dtacódh na hionadaithe polaitíochta s’againn leis an chomhairle atá ag teacht ó na grúpaí pobail seo, agus go dtabharfaidís a bhfocal go ndéanfar an infheistíocht seo sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht.”

Tá Conradh na Gaeilge, CAIRDE Teo, agus na 70+ grúpa eile atá bainteach leis an phlean infheistíochta Gaeilge agus Gaeltachta ag éileamh ar gach páirtí polaitíochta sa tír a dtacaíocht a mhóidiú do na gealltanais atá á lorg sa phlean infheistíochta, agus ar na hiarrthóirí olltoghcháin agus ar na páirtithe s’acu na coimitmintí sonracha sin a lua sna forógraí olltoghcháin s’acu.

Siúlóid ag na Gobáin ar na bacáin

Siúil ag na Gobáin-page-001Never a group to shirk a new challenge, Armagh’s Irish language walking group ‘Siúil’ will this weekend take on ‘The Gobbins’ – the towering giant cliffs that cling to the edge of Islandmagee on the stunning Causeway Coastal Route. Facing proudly into the Irish Sea, The Gobbins derive their name from the Irish word ‘Gobán’ meaning “tip/point of land” or “headland”. The recently upgraded modern cliff path at The Gobbins is a white-knuckle walk designed to thrill those with a sense of adventure and delight.

A steep descent to the beginning of the cliff path will be rewarded by the feeling of walking on water as the intrepid ramblers begin to experience the sensation of being on the perimeter of Ireland’s north east coast. Walkers will see and hear the waves crashing against the cliffs as they have done for thousands of millennia. The Armachians will be escorted on their journey by a guide who will provide an insight into the ever-changing flora and fauna along the narrow winding cliff edge path which rises and dips and follows the curves of curious geology. Bridges, tunnels, caves, steps, unique rock formations and stunning views will punctuate the walk, presenting themselves in a different light for the return journey.

Ancient tales and folklore surround The Gobbins – tales that would have made the short journey back and forth across ‘Srúth na Maoile’ – the original Gaelic name for the Irish Sea. The coast of Scotland, less than thirty miles east, is easily visible from The Gobbins on a clear day and walkers will appreciate how the two nations were once united under the ancient kingdom of Dál Riata.

This is the latest in a monthly series of walks organised by Irish language collective, CAIRDE Teo. In addition to hillwalking, the group also offers adults the chance to participate in activities such as boat-building, kayaking, horse riding and sailing. To find out more about their autumn/winter programme, visit them on Facebook or Twitter or call into their premises in Armagh City Shopping Centre during office hours.

Torthaí dearfacha comhairliúcháin ach ní mór d’Acht na Gaeilge

Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, eagras abhcóideachta agus ceannródaithe ar Acht na Gaeilge don tuaisceart, gur deá-scéal atá i dtorthaí dearfacha an chomhairliúcháin rialtasach is déanaí ar reachtaíocht don Ghaeilge sna 6 chondae. Ag caint i ndiaidh chur i láthair de chuid na Roinne Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta os comhair an coiste CEF ag an Tionól inniu (Déardaoin), dúirt Janet, ‘Mhínigh ionadaithe na Roinne, Michael Willis, Aidan McCann agus Patricia McAuley patrún na bhfreagraí a fuarthas. Mar a bhí an cás le linn an dá chomhairliúchán ar an cheist seo i 2006 agus 2007, thug mórluch na bhfreagraí tacaíocht láidir d’Acht na Gaeilge. Dar le hoifigigh na Roinne, bhí 94.7% do na freagraí ar son na reachtaíochta. Is léir áfach go raibh díoma go pointe ar fhreagróirí mar gheall ar an easpa de mholtaí mionsonraithe thar réimse leathan de ceisteanna i bplécháipéis na Roinne. Ar na pointí a tógadh i 60% do na freagraí dearfacha, tugadh le fíos ag an chruinniú inniu gur thagair freagróirí gur cheart pilleadh chuig an eiseamláir reachtaíochta a d’fhoilisigh POBAL sa doiciméad, Acht na Gaeilge TÉ, Eis 2. Tacaíocht suntasach é sin don obair atá déanta againn thar na blianta, le comhairle agus cuidiú ó shaineolaithe aitheanta dlí agus cearta teanga.’

Dúirt Janet, ‘Tá sé sin thar a bheith tábhachtach mar ní amháin go bhfuil na moltaí POBAL saineolach agus cuimsitheach, tá siad comhaontaithe le pobal na Gaeilge. Chomh maith, is ar reachtaíocht ceart-bunaithe atá na moltaí POBAL dírithe. Is mór d’aon Acht réimse leathan de chearta ráthaithe a chruthú do phobal na Gaeilge. Inniu ag an Tionól, bhí an plé dírithe ar cé acu is fearr, ‘scéimeanna teanga’ nó ‘caighdeáin / Standards’ mar atá tugtha isteach anois sa Bhreatain Bheag. Caithfear a aithint gur thacaigh Breatnaiseoirí agus saineolaithe teanga le beart ceart-bunaithe leis an Bhreatnais a chosaint sa Bhreatain Bheag. Níor tugadh isteach ‘Standards’ ach de bhrí nár éirigh leis na Breatnaiseoirí beart teanga níos fearr a bhaint amach. Agus bóthar fada romhainn, gan dabht, caithfidh pobal na Gaeilge a beith cúramach nach ndéantar maolú ar ár gcuid éilimh réadúil, réasanta. Caithfear a bheith airdeallach as seo amach is stop a chur le haon iarrachtaí tochailt faoin bhuncheist, Acht ceart-bunaithe a fhíorú agus réimse leathan de sheirbhísí trí Ghaeilge a fhorbairt don phobal.’

Ag an cruinniú Déardaoin, d’ionsaigh cathaoirleach an choiste Nelson McCausland (DUP), David Hilditch (DUP), Gordon Dunne (DUP) agus Basil McCrea (NI21) torthaí an chomhairliúcháin, agus dúirt nach raibh siad ionadaíoch ar an mhórphobal ar fad, go mbeadh Acht ró-chostasach, agus go gcuirfeadh sé deá-chaidreamh as ríocht. Dúirt Basil McCrea nach raibh sé in éadan na Gaeilge ach nach raibh sé sásta le moladh Achta. Thacaigh ionadaithe ó na páirtithe náisiúnacha le litir a scríobh chuig an Aire lena spreagadh brú ar aghaidh leis an obair ar an Acht. Chuir ionadaithe ó na páirtithe aontachtacha in éadán an mholaidh, agus thit sé.

Dúirt Janet, ‘Thug ionadaithe na Roinne le fíos go raibh próiseas beartaithe ag an Aire ar an cheist seo. Beidh an Roinn ag glacadh le freagra an choiste CEF ar an chomhairliúcháin agus beidh achomaire na bhfreagraí uilig a fuarthas le foilsiú go luath ag an Roinn. Ansin, beidh oifigigh na Roinne ag obair ar adhréachtú na moltaí reachtaíochta, agus rún ag an Aire Bille a chur os comhar an Fheidhmeannais de réir an ghnáth phróiseas reachtúil. Dúradh go nglacann a leithéid timpeall is 16 mhí de ghnáth.’

Rinneadh an pointe go bhfuiltear ag dúil le toghcháin faoi mhí na Bealtaine, agus de réir rialachán an Tionóil, nach féidir le moltaí reachtaíochta a ‘iompair ar aghaidh’. Mar sin, braitheann forbairtí as seo amach ar cá háit a bhfuil an próiseas roimh an toghchán, agus dár ndóigh, ar an chéad Aire Cultúir eile.

Tuilleadh eolais: Janet Muller +44(0)77 13 630325, jmuller@pobal.org

CAIRDE Teo ag tacú le slí mhaireachtála allamuigh

SAOL brochure English-1-page-001Tá CAIRDE Teo ag iarraidh ar dhaoine clárú lena gclár úr d’imeachtaí sóisialta in 2015/16, ag tosú go luath i mí Dheiredh Fómhair. Tá an eagraíocht ag obair le grúpaí pobail agus le cumainn spóirt is cultúir ó 2009 le cláir oideachasúla agus aclaíochta a chur ar fáil do dhaoine óga agus do dhaoine fásta. Is é an tionscadal is deireanaí acu ná ‘SAOL’ a chuireann lena gclub míosúil siúlóide ‘SIÚIL’. Faigheann an tionscadal seo maoiniú agus tacaíocht ón Chlár Awards for All de chuid an Big Lottery Fund.

Tabharfaidh an tionscadal ‘SAOL’ faoi cheisteanna a bhaineann le gníomhaíocht fisiciúil, le slí mhaireachtála sláintiúil agus le h-idirghníomhaíocht shóisialta i measc daoine fásta agus i measc an phobail. Tá CAIRDE Teo ag tabhairt seans do rannpháirtithe blaiseadh a fháil de sheisiúin oiliúna i réimse imeachtaí taobh amuigh sna seachtainí beaga romhainn. I rith an tionscadail, tabharfaidh rannpháirtithe faoi roinnt imeachtaí taobh amuigh.

Cuirfidh CAIRDE an tionscadal ar fáil i gcomhar le hIonad Spóirt Uisce Craigavon, le Scoil Marcaíochta Old Orchard Stables, le Cumann Oidhreachta Bhadóireachta Loch nEathach agus le hIonad Spórt agus Scíála Craigavon. Beidh bunoiliúint sa tseoltóireacht, sa mharcaíocht, i dtógáil currach, sa scíáil agus sa chadhcáil I gceist leis an tionscadal seo.

Tabharfaidh ‘SAOL’ eispéireas taobh amuigh do rannpháirtithe trí réimse leathan imeachtaí in áiteanna difriúla le daoine a bhfuil saineolas ar na gnéithe éagsúla. Is féidir le daoine tabhairt faoi ag leibhéal a bhfuil said féin compordach leis agus a thugann dúshlán dóibh ag an am céanna. Deis í seo do dhaoine atá ag iarraidh níos mó imeachtaí taobh amuigh a dhéanamh, líonraí nua sóisialta a chruthú agus scileanna nua a fhoghlaim i dtimpilleacht spraíúil.

Le suim a léiriú sa tionscadal nó le níos mó a fháil amach faoin chlár SAOL, déan teagmháil le CAIRDE Teo ar Twitter, ar Facebook nó ar r-phost: eolas@cairdeteo.com .

 

CAIRDE Teo, the innovative cultural enterprise based in Armagh city, is once again on the look-out for people to join them on a new programme of social activities in 2015/16, commencing in early October. The group has been working closely with local community groups, sporting and cultural associations in the locality since 2009 to deliver vocational, educational and recreational programmes to both young people and adults. The latest offering from the group is a project entitled ‘SAOL’ meaning ‘life’ in Irish and it builds on their successful and popular monthly walking club ‘SIÚIL’. The project is primarily funded and supported by the Big Lottery Fund’s Awards For All Programme.

The ‘SAOL’ project will address issues around physical activity, healthy lifestyles and social interaction among adults in the local community. CAIRDE Teo are offering project participants free facilitation, tuition and taster sessions in a range of outdoor pursuits over the coming weeks and months. During the project life cycle, participants will be encouraged to sample and partake of several outdoor disciplines.

CAIRDE’s partners in delivering this project will be Craigavon Water Sports Centre, Old Orchard Stables Riding School, Lough Neagh Boating Heritage Association and Craigavon Sports and Ski Centre. The programme of activities will include beginners’ instruction in sailing, horse riding, currach building, skiing and kayaking.

‘SAOL’ will provide memorable outdoor experiences to participants via a wide array of activities in a variety of locations, and with competent, experienced staff. People will be encouraged to engage at a level at which they are comfortable but slightly challenged. This is a unique opportunity for people who wish to engage in more outdoor activity, create new social networks and learn new skills in a recreational and fun environment.

To express an interest in CAIRDE Teo’s latest project or simply to find out more details about the SAOL active lifestyles programme, contact them via Twitter, Facebook or by email: eolas@cairdeteo.com .

Ciorcal Comhrá GCSE

10405496_908582729225267_2177199657713895312_nTá CAIRDE Teo ag iarraidh tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga in Ard Mhacha atá ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge don GCSE. Cuirfear tús le grúpa nua comhrá Déardaoin idir 3.45pm agus 4.45pm thuas staighre in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise. Níl costas ar bith ann agus cuirfear fáilte mhór roimh dhaltaí GCSE ó scoileanna an cheantair. Chomh maith le díriú ar an chomhrá, beidh an grúpa seachtainiúil ag díriú ar na hábhair éagsúla ó shiollabas an GCSE.

Labhair Oifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, labhair sé ar na buntáistí a bhaineann lena bheith ag freastal ar an ghrúpa comhrá; “Deis atá ann do dhaltaí teacht le chéile agus an Ghaeilge a úsáid le daoine óga dá gcomh-aois. Beidh na daltaí ábalta a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus ceisteanna a chur faoi ábhar ar bith ar shiollabas GSCE na Gaeilge atá ag cur isteach orthu. Is é an aidhm atá leis an ghrúpa comhrá ná daoine óga in Ard Mhacha a spreagadh a gcuid Gaeilge a úsáid i dtimpilleacht nadúrtha réchúiseach, rud a rachas chun tairbhe dóibh sna scrúduithe comhrá ag deireadh na bliana.” Le tuilleadh eolais a fháil ar an ghrúpa comhrá, déan teagmháil le sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó tabhair cuairt ar laethanach CAIRDE Teo ar Facebook.

 

12025527_10204517715212162_604041877_nLocal Irish language organisation CAIRDE Teo are offering support to young people in Armagh who are studying Irish for GCSE. A new weekly conversation group has been set up on Thursdays between 3.45 and 4.45pm upstairs in the Cathedral Road Resource Centre. There is no cost and students from all local schools who are studying Irish for GCSE are welcome to attend. As well as focusing on Irish language conversation, the weekly group will focus on the various topics covered on the GCSE syllabus.

Irish language development officer with CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté stressed the benefits of attending the conversation group; “It gives students an opportunity to come along and practice their Irish with other young people their own age. The young people will have an opportunity to improve their fluency and also to ask questions and seek help on different topics covered within the GCSE Irish syllabus. The aim of the conversation group is to encourage young people in Armagh to use their Irish in a natural and relaxed environment, something which will greatly benefit them when it comes to GCSE oral exams at the end of the academic year.” For more information on the conversation group, contact sean@cairdeteo.com or 028 37515229 or visit the CAIRDE Teo page on Facebook.

I gcéimeanna Chú Chulainn

DSCF1868Tháinig CAIRDE Teo agus Gael Linn le chéile an Aoine seo caite le h-imeacht speisialta Ceilteach a eagrú don Oíche Chultúir le ceiliúradh a dhéanamh ar oidhreacht ársa mhiotaseolaíochta Ard Mhacha a bhaineann leis an laoch Gaelach Cú Chulainn. Shocraigh an dá eagraíocht turas dátheangach bus chuig suíomhanna a bhaineann le Cú Chulainn, ag Carraig an tSeabhaic, ráth Dhroim Chonmhaoil in aice le Lios na Daille agus Eamhain Mhacha. Tá Réamonn Ó Ciaráin ar tí leabhar ar Chú Chulainn a lainseáil ar ball agus labhair sé le scaifte Gaeilgeoirí agus daoine le suim san oidhreacht agus sa stair ag Carraig an tSeabhaic faoi shaol Chú Chulainn agus scéalta ón cheantar.

Thug na rannpháirtithe cuairt ar an ráth ag Droim Chonmhaoil, áit inar thángthas ar cloch oghaim atá anois sa Leabharlann Poiblí in Ard Mhacha. Is é an t-ogham an córas is sine scríbhneoireachta sa Ghaeilge agus meastar gur comhartha é cloch Dhroim Chonmhaoil ar uaigh rí a bhí in Ard Mhacha sa seachtú aois. Cuireadh deireadh leis an turas ag Eamhain Mhacha, áit inar labhair an t-iarOifigeach Oideachais Ann Hart, faoi Eamhain Mhacha féin, faoi Chú Chulainn agus faoin Chraobh Rua, faoi Rí Conchúr agus faoin tábhacht a bhaineann leis an Iarannaois in Éirinn. Chomh maith leis na rannpháirtithe, bhí ionadaithe ó Irish TV i láthair fosta le taifead a dhéanamh ar an imeacht do chlár fán Oíche Chultúir a bheas á chraoladh amach anseo.

 

DSCF1879Local Irish language organisation CAIRDE Teo and Gael Linn came together last Friday to mark Culture Night by celebrating Armagh’s rich mythological tradition associated with the Gaelic hero warrior CúChulainn. The two organisations arranged a bilingual bus tour of sites associated with CúChulainn, including Carrickatuke Viewpoint, Drumconwell fort near Lisnadill and EamhainMhacha or Navan Fort. Réamonn Ó Ciaráin from Gael Linn, who is preparing to launch a book on CúChulainn later this year, spoke to Irish language, heritage and history enthusiasts at Carrickatuke about the life of CúChulainn and some of the stories associated with the area.

The tour participants were also fortunate to visit the fort at Drumconwell, from which an ogham-inscribed stone was removed to the Robinson Library in Armagh for safe-keeping. Ogham is the oldest system of writing in Irish and it is thought that the Drumconwell stone may have marked the grave of Conmael, a seventh century king of Armagh and Ulster. The tour finished off at Navan Fort, where former education officer Ann Hart, explained the origins of EamhainMhacha, spoke about CúChulainn and the CraobhRua or Red Branch Knights, King Conor and the importance of the site in Iron-age Ireland. The tour was also joined by representatives from Irish TV who recorded the event for a future programme on Culture Night in Armagh.

FullSizeRender

Clár úr SAOL

Siúil ag na Gobáin-page-001Beidh an grúpa Siúil ag dul chuig an chosán úr ag na Gobáin ag Oileán Mhic Aodha ar an Satharn 10 Deireadh Fómhair. Tá ardchlú bainte amach ag an chosán úr ó athosclaíodh é i mí Lúnasa agus seo deis iontach ag Gaeil Ard Mhacha tabhairt faoin tsiúlóid speisialta cósta seo. Tá na spásanna ar an turas fíortheoranta agus moltar duit teagmháil a dhéanamh le Seán a luaithe agus is féidir ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com. Cuirfear tús leis an tsiúlóid threoraithe ar 12 nóin ach iarrtar ar dhaoine a bheas páirteach bheith i láthair ar 11.15am le freastal ar sheisiún eolais ar shábháilteacht. Ní mór do rannpháirtithe buataisí siúlóide a chaitheamh. Beidh costas £8.50 an duine ar an turas.

 

The bilingual walking group Siúil will be visiting the Gobbins coastal path in Islandmagee on Saturday 10 October. The path has gained high acclaim from its reopening in August and this is a great opportunity for Armagh Gaels to discover this spectacular coastal path around the cliffs of south east Antrim. Spaces on the trip are very limited and you are advised to contact Seán asap on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com. The guided walk will commence at 12 noon but participants in the Siúil walk are asked to arrive at the Visitors’ Centre no later than 11.15am as there is a safety information session before heading to the start of the walk. Participants must wear walking boots or shoes as flat shoes will not be allowed on the walk. The cost is £8.50 per person. If you are interested in attending, please be quick as the spaces will fill fast.

Lá oscailte ag an naíscoil úr ar an Chéide

Naíscoil an ChéideD’oscail Naíscoil an Chéide a doirse do phobal an bhaile le déanaí nuair a reáchtáladh lá oscailte do pháistí na naíscoile agus dá gcuid tuismitheoirí ar na mallaibh. Tá an coiste ag obair go dúthrachtach le bliain anois le h-oideachas réamhscolaíochta a sholáthar ar an Chéide trí mheán na Gaeilge. Tá an naíscoil úr lonnaithe ag clubtheach Ghearóid Mac Giolla Fhinnéin de CLG an Chéide ar Bhóthar Ard Mhacha ar an bhaile. Déanann Cairde Teo comhghairdeas le coiste na naíscoile agus guíonn muid gach rath ar na múinteoirí, ar na páistí agus ar a gcuid tuismitheoirí.

The new Irish medium pre-school in Keady, Naíscoil an Chéide, held an open day for children and parents recently. The committee has worked tirelessly over the past year in order to provide Irish medium pre-school education in Keady. The new nursery school is located in the clubhouse of Keady GAA at Gerard McGleenan park on the Armagh Road in the town. CAIRDE Teo congratulate the naíscoil committee and wish the very best of luck to the teachers, to the children and to the parents. Ádh mór ar Naíscoil an Chéide.

Naíscoil an Chéide 2