Irish language course with Líofa 05.09.15

Líofa AM 2Beidh Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag eagrú dianchúrsa Gaeilge saor in aisce mar chuid de Dhianchúrsaí Líofa ar an Satharn 5 Meán Fómhair sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh na cúrsaí ar siúl idir 11am agus 4pm agus cuirfear lón ar fáil ar an lá. Ní mór áit a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Tá dianchúrsaí Gaeilge á reáchtáil ar fud an tuaiscirt le ceiliúradh a dhéanamh ar bhreithlá Líofa, an feachtas a thosaigh an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín ceithre bliana ó shin. Is é an aidhm atá leis an fheachtas Líofa ná daoine a spreagadh tiomantas a thabhairt go ndéanfaidh siad a ndícheall an Ghaeilge a fhoghlaim. Beidh deis do dhaoine clárú leis an fheachtas Líofa ar an lá ach is féidir leat é a dhéanamh roimhré ag an nasc www.liofa.eu.

 

Líofa ÁinínCairde Teo will be organising intensive Irish language courses as part of the Líofa intensive courses being organisied on Saturday 5 September. The Armagh course will be held in the Ceannáras at the Athletic Grounds in Ard Mhacha between 11am and 4pm. Lunch will be provided, but you must book a place beforehand by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Free Irish language courses are being held across the north of Ireland to celebrate the fourth birthday of the Líofa campaign, which was devised by the Minister for Culture in the northern executice, Carál Ní Chulín. Líofa, which is the Irish word for fluent, aims to encourage people to make a personal commitment to learning the Irish language. Those participating in the Armagh intensive course will have an opportunity to register for the Líofa campaign on the day but you can do so beforehand at the link www.liofa.eu.

Líofa gan 2015

Domhnach na bhFraochán ar Charraig an tSeabhaic

283820_10150255132953595_2688091_nTá an pobal ar an Ghráinseach Mhór ag cur fáilte roimh dhaoine freastal ar imeacht speisialta ar an Domhnach atá bunaithe ar sheanthraidisiún sa cheantar do Dhomhnach na bhFraochán. Tig an traidisiún ón tseanfhéile Cheilteach Lughnasadh nó Lúnasa, a fuair a ainm ón dia Ceilteach Lugh. Rinneadh ceiliúradh ar Lughnasadh ar fud na hÉireann agus bhíodh ceol, rince, sport agus rásaí ar siúl ar an 1ú Lúnasa sa tseanam. Rinneadh ceiliúradh ar Dhomhnach na bhFraochán i roinnt ceantar tuaithe nó ba ghnách le daoine súil chuig cnoc Lughnasadh le fraocháin  ghorma a bhailiú. In amanna, cuireadh na fraocháin ar bhláthfhleasca agus caití iad nó tugadh ‘na bhaile iad i gciseáin bheaga le subh a dhéanamh.

Deirtear i leith Charraig an tSeabhaic gur tharla sága na Craoibhe Rua ann agus gur ann a thóg Naomh Pádraig a chéad bhothán eaglasta. Tá suíochán cloiche ag barr an tsléibhe ar a dtugtar Cathaoir Phádraig. Tugadh Cathaoir Chú Chulainn air fosta agus deirtear gurbh í an chathaoir seo cathaoir searmanach do chorónú na ríthe pagánacha. Bhíodh oilithreacht bliantúil ann do Dhomhnach na bhFraochán ar an Ghráinseach Mhór nuair a shiúil daoine ón tseaneaglais go mullach Charraig an tSeabhaic ar an Domhnach deireanach de mhí Iúil agus ar an chéad Domhnach de mhí Lunasa. Le blianta beaga anuas, tá an seantraidisiún seo ar ais agus muintir na Gráinsí Móire ar ais ar Charraig an tSeabhaic don fhéile seo. Iarrtar ar dhuine ar bith a bhfuil dúil acu sna siúlóidí siúl ón bheár The Rock ar 7pm leis an 4 mhíle a shiúl chuig barr an tsléibhe.  Beidh ceoltóirí agus píobairí i mbun ceoil ag mullach Shliabh Fuait nó Carraig an tSeachaic ar 8pm Dé Domhnaigh 2 Lúnasa. Lasfar tine cnámh chomh maith le h-aitheantas a thabhairt don tseanfhéile thábhachtach seo.

blaeberry bushThe people of Granemore are organising a special event on Sunday 2 August to celebrate the old traditional custom of Blaeberry Sunday. The tradition comes from the Celtic festival of Lughnasadh, which was named after the Celtic god Lugh. Lughnasadh was celebrated across Ireland with music, dance, sport and races being organised in many rural communities on the first of August. Blaeberry Sunday was celebrated in many areas as people would walk to the nearest ‘Lughnasadh’ hill to gather blueberries. The berries were sometimes worn in special garlands or were collected in baskets to bring home for jam.

Carrigatuke was reputed as the site of the Red Branch Saga and also St Patrick’s first church building along with the story of his adventure with the bull. A rough stone seat at the summit is known as St Patrick’s Chair. This stone seat also is believed to be the ceremonial chair for the coronation of the pagan chieftains n Celtic times when it was known as Cuchulainn’s Chair. An annual Blaeberry pilgrimage took place each year with the people leaving the old church grounds at Granemore to the Carrigatuke summit on the last Sunday in July and the first Sunday in August. In recent years, the old tradition has been revived with locals climbing Carrigatuke for the celebration. Any walkers are asked to meet at The Rock Bar at 7pm to walk the 4 miles to the summit. Traditional musicians and pipers will perform at the summit at 8pm. A bonfire will also be lit to recognise the importance of this ancient festival.

Cairde ag Ceiliúradh Dea-scéala

CAIRDE Hillwalkers 2015Tá CAIRDE Teo I ndiaidh deá-scéal a fháil gur éirigh leo breis agus £8,000 a fháil ón Mhórchiste Crannchuir le clár imeachtaí sláinte taobh amuigh a reáchtáil do dhaoine fásta. Tagann an clár is déanaí seo sna sála ar chlár míosúil cnocadóireachta  sna Beanna Boirche, i sléibhte Cuaille agus sna Spéiríní, a sholáthraítear i nGaeilge agus i mBéarla le deis a thabhairt do rannpháirtithe an Ghaeilge a úsáid, a chleachtadh agus a fhoghlaim. 

Tionscadal 12 mí a bheas sa chlár ‘SAOL’ a thabharfas cleachtadh ar imeachtaí allamuigh. I measc na n-imeachtaí a bheas mar chuid den chlár, beidh seoltóireacht, marcaíocht, cadhcháil agus tógáil curach. D’fhoilsigh an Roinn Sláinte tuairisc ar na mallaibh a chuir in iúl go mbíonn tomhais shláinte níos measa sna ceantair is mó faoi mhíbhuntáiste i mbailte móra agus i gcathracha ar fud an tuaiscirt. Bíonn difríochtaí ollmhóra ann i gcás roinnt tomhas sláinte. Fuair CAIRDE Teo, bunaithe ar thionscadail atá déanta roimhe seo, má ghlactar páirt in imeachtaí aclaíochta go háirithe taobh amuigh, go ndéantar maitheas don tsláinte coirp agus don fholláine intinne. Rinne CAIRDE ceistneoir ar na mallaibh a chuir in iúl go mbíonn níos lú cuairteanna ar dhochtúirí, innéacs corpmhaise níos lú agus brú siostólach fola níos lú ag daoine a ghlacann páirt rialta in imeachtaí aclaíochta.

Cuirfear tús leis an tionscadal SAOL i mí Mheán Fómhair 2015 agus tabharfaidh sé deis do rannpháirtithe réimse úr scileanna a fháil ó chóitseálaithe gairmiúla, ó cheardaithe agus ó oidí. Chomh maith leis na scileanna praicticiúla a bhaineann le déanamh báid, marcaíocht agus seoltóireacht, cuirfear le scileanna a bhaineann le h-idirghníomhú sóisialta. Tá CAIRDE ag iarraidh cur le cumas na n-oibrithe deonacha agus le cumas na ngníomhaithe a thacaíonn leis an eagraíocht le h-iad a chur chun tosaigh le cuidiú le hathghiniúint shóisialta in Ard Mhacha. Trí chlár oiliúna neamhfhoirmiúla, trí ghníomhaíochtaí sóisialta agus trí imeachtaí aclaíochta, spreagfaidh muid daoine sa phobal le bheith níos cruthaithí ag plé lena riachtanais féin agus le riachtanas an phobail i gcoitinne. 

Le breis eolais a fháil ar an chlár is déanaí le CAIRDE Teo, déan teagmháil le Gearóid nó le Seán trí rphost eolas@cairdeteo.com nó ar 028 37515229. Is féidir coinneáil ar an eolas faoi imeachtaí an ghrúpa ar Facebook agus ar Twitter.

 

CAIRDE Teo, one of a small number of successful social enterprises operating within Armagh City, has recently been awarded over £8,000 from the Big Lottery Fund to provide a programme of healthy, outdoor activities for adults. Since 2009, CAIRDE has developed an enviable reputation as one of the leading community development organisations in the City. The group’s latest active lifestyle project follows successful efforts to establish a monthly, bilingual, hillwalking club that facilitates participants from a range of backgrounds in exploring the beautiful Mournes, the Cooley Peninsula and the Sperrins range of mountains while also practising their conversational skills in the Irish language.

‘SAOL’ (meaning ‘LIFE’ in Irish) is a 12 month project that will offer tuition and taster sessions in a range of outdoor pursuits. The programme of activities will include beginners’ instruction in sailing, horse riding, currach building and kayaking. A report published by the Department of Health in March 2015 illustrated that health outcomes are generally worse in the most deprived areas of towns and cities throughout the north. Large differences (known as health inequality gaps) continue to exist for a number of different health measures.  Previous projects delivered by CAIRDE have demonstrated that taking part in recreational activities, particularly outdoors, can improve physical and mental wellness. In a recent questionnaire carried out in the target area, CAIRDE discovered that people who frequently take advantage of physical and recreational activities have fewer doctor visits, lower body mass indexes and lower systolic blood pressures than those who don’t.

The SAOL project begins in September 2015 and will offer participants an entirely new range of skills through engagement with professional coaches, craft workers and tutors. In addition to practical and tangible skills such as boat building, horse riding and sailing, softer skills will be acquired through increased social interaction. CAIRDE is also seeking to enhance the potential of local volunteers and community activists to be agents of  social regeneration in Armagh City. Through a programme of informal training, social activities and recreational pursuits, we will encourage people in the local community to be more creative and opportunistic in addressing their own needs and those of the wider community.

To find out more about CAIRDE Teo’s latest programme of activities, contact Gearóid or Seán by email on eolas@cairdeteo.com or by telephone on 028 37515229. You can also keep up to date with the group’s latest activities on Facebook or Twitter.

 

An-rath ar Champa Mhacha 2015

Campa 2015 5Tá Gaeilgeoirí óga in Ard Mhacha ar chipíní go fóill i ndiaidh rath an champa samhraidh is mó Gaeilge sa chathair. D’eagraigh CAIRDE Teo, comhar Gaeilge sa chathair, d’eagraigh siad Campa Mhacha ag Ionad Eamhain Mhacha ar na mallaibh agus d’fhreastail beagnach 80 páistí ó ghaelscoileanna an cheantair ar an naoú campa dá leithéid a eagraíodh sa chathair.

Is é an príomhaidhm leis an champa ná páistí áitiúla a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Socraíodh dhá fhochampa mar chuid de Champa Mhacha bunaithe ar aois agus d’fhreastail páistí idir Rang 1 agus Rang 3 ar Champa 1 agus d’fhreastail páistí idir Rang 4 agus Rang 7 ar Champa 2.

Cé gurbh é príomhionad an Champa ná Eamhain Mhacha, thug Campa Mhacha deis do na páistí sult a bhaint as ceardlanna déanta milseán agus seacláide, turas báid ar an Abhainn Mhór ag an ArdGharraí (The Argory), ceol agus amhránaíocht le Cleamairí Ard Mhacha, cuairt ar Thír na bhFathach ar Shliabh gCuilinn, turas treoraithe Gaeilge ar Pháirc an Chrócaigh, scoil na laochra ag Eamhain Mhacha agus lá spraoi ag an áit shúgartha is fearr in Ard Mhacha, Hugglebugs. Chomh maith leis sin uilig, bhí deis ag na páistí páirt a ghlacadh i gceardlanna camógaíochta agus iománaíochta, i gceardlann san ealaíon Ceilteach, i dtoraíocht taisce agus i roinnt mhaith imeachtaí eile. Soláthraíodh gach ceardlann, imeacht agus idirghníomhaíocht leis na páistí trí mheán na Gaeilge.

Campa 2015Ar lá deireanach an Champa, d’oibrigh na páistí i gcomhar leis na múinteoirí agus le ceoltóirí le ceolchoirm a ullmhú do theaghlaigh agus d’aíonna le deireadh spleodrach a chur le Campa Mhacha 2015. Tháinig teaghlaigh agus cairde na bpáistí le chéile san amharclann ag Ionad Eamhain Mhacha do seó nach ndéanfar dearmad air go ceann i bhfad. Cheoil na páistí amhrán speisialta i nGaeilge a scríobh duine de na múinteoirí Mícheál Ó hAodha, a léirigh an spraoi a bhí ag na páistí ag Campa Mhacha.

Le blianta beaga anuas, is é CAIRDE Teo atá ag reáchtáil Champa Mhacha agus bíonn foireann gairmiúil láncháilithe múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe forbartha pobail bainteach leis. Faigheann an Campa cúnamh airgeadais ó Fhoras na Gaeilge agus ón Údarás Oideachais. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na cúntóirí uilig, le foireann Pháirc an Chrócaigh, le hUncail Jim as an mhonarcha milseán Aunt Sandra’s, le Cumann Badóireachta Loch nEathach, le Hugglebugs agus le Cleamairí Ard Mhacha. Tugann CAIRDE buíochas d’Ionad Eamhain Mhacha chomh maith, go háirithe Rosaleen agus Damian agus do Jerome McCarthy agus Justin as Jerome’s Coach Hire. Gabhann CAIRDE buíochas speisialta le réalt CLG Ard Mhacha Aodhán Ó Fearchair a tháinig chuig an champa le duaiseanna a bhronnadh ar Ghaeilgeoirí na seachtaine chomh maith.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE mórbhuíochas a ghabháil leis na páistí uilig a d’fhreatail ar an Champa agus a chuir go mór leis an tseachtain. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.

 

PAC 2015The dust may barely have settled on Armagh’s biggest Irish Language Summer Camp, but already the tributes are pouring in. Parents, relatives, children and teachers have inundated social media networks with tributes to the organisers of Campa Mhacha 2015 – the only all-Irish summer camp in Armagh City. Based at Eamhain Mhacha / The Navan Centre, the camp is organised by Irish language collective, CAIRDE Teo. Attracting 80 children from Irish medium primary schools in the area, the Camp is now in its ninth year of existence and organisers have expressed delight at the overwhelming response to this year’s event.

 

The primary aim of Campa Mhacha is to encourage local children to use their command of spoken Irish outside the school environment. Due to the growth in numbers applying to participate, Campa Mhacha was this year divided into two different sub-camps and children were allocated their places within Camp based upon their age group. Children attending Rang 1 to Rang 3 attended Campa 1, while pupils from Rang 4 to Rang 7 attended Campa 2.

 

While the main centre of activities for the 2015 Camp was Eamhain Mhacha/The Navan Centre, Campa Mhacha also offered opportunities for the children to participate in activities as diverse as sweet and chocolate making workshops, a boat trip on the Abhainn Mhór (River Blackwater) at the Argory, music and singing workshops with Cleamairí Ard Mhacha (Armagh Rhymers), a visit to the Giant’s Lair on Sliabh gCuilin, a day trip and Irish language guided tour of Croke Park, a Celtic Warrior School at Navan and a fun day at Hugglebugs. As if that wasn’t enough, the children also had the opportunity to enjoy instruction in hurling and camogie with Ulster Council coach Rónán Mac Uilliam, Celtic arts and crafts workshops, treasure hunts and a host of other activities.  All  workshops, activities and interaction with the children were delivered through the medium of Irish.

 

Argory and Bonds Bridge 2015On the final day of Camp, the children worked with teachers and musicians to prepare a concert performance for families and guests to round off Campa Mhacha 2015. Families, siblings and friends joined the children in the Theatre at the Navan Centre for a show that no one will ever forget. In recent years CAIRDE Teo has taken responsibility for coordination and delivery of Campa Mhacha. Team Campa Mhacha is staffed by professional teachers, youth workers and a community development team with many years of experience in delivering recreational projects for young people. All camp staff are fully qualified and trained to professional standards and all are vetted in accordance with legislation.

 

The Camp receives partial financial assistance from the Education Authority and from Foras na Gaeilge. CAIRDE Teo would like to offer their thanks to the all the Camp teachers and assistants, , to the staff at Páirc an Chrócaigh, Uncle Jim from the sweet factory Aunt Sandra’s, Lough Neagh Boating Association, to Hugglebugs and also to the Armagh Rhymers. The Irish language group also express their gratitude to the Navan Centre, especially Rosaleen and Damian and to Jerome McCarthy and Justin from Jerome’s Coach Hire. They extend a special thanks also to Armagh senior GAA star Aidan Forker, who visited the Camp on the final day to present awards.

 

Finally, CAIRDE would also like to say a huge thank you to all of the children who took part in the Camp and who contributed so much in terms of their participation, joy, enthusiasm and energy. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar fud an tsamhraidh.

FnaG

Clár imeachtaí an tsamhraidh

10432964_667553073328235_5085380210894082115_nClár imeachtaí an tsamhraidh:

Dé Luain 6 Iúil – Dé hAoine 10 Iúil Campa Mhacha
Dé Sathairn 25 Iúil 10am Siúlóid na Saoirse in Ó Méith Mara
Dé hAoine 31 Iúil 10am Turas eachtraíochta do dhéagóirí
Dé Domhnaigh 2 Lúnasa 7pm Siúlóid Lúnasa ar Shliabh Fuait
Dé Luain 3 Lúnasa 12.30pm Picnic Teaghlaigh ag Eamhain Mhacha le Cleamairí Ard Mhacha
Dé hAoine 7 Lúnasa 8.30am Turas lae go Reachrainn
Dé hAoine 21 Lúnasa 10am Turas teaghlaigh go Feirm Spraoi & galf craiceáilte
Dé Sathairn 5 Meán Fómhair 10am Dianchúrsa Líofa
Dé Céadaoin 9 Meán Fómhair 7pm Oíche Chláraithe do na ranganna Gaeilge
Dé Céadaoin 16 Meán Fómhair 7pm Ranganna Gaeilge
Dé hAoine 18 Meán Fómhair Oíche Chultúir

Eolas no le háirithint a dhéanamh, sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

 

Siúlóid an tsamhraidhSummer programme of activities

Monday 6 July – Frinday 10 July Campa Mhacha
Saturday 25 July 10am Walk and FIBI commemoration in Omeath
Friday 31 July 10am Daytrip to Craigavon Watersports for teenagers (Irish medium secondary students and former bunscoil)
Sunday 2 August 7pm Lughnasa walk on Carrickatuke
Monday 3 August 12.30pm Family Picnic at Navan Fort with Armagh Rhymers
Friday 7 August 8.30am Day trip to Rathlin Island
Friday 21 August 10am Family trip to fun farm and crazy golf
Saturday 5 September 10am Líofa Intensive Irish language course
Wednesday 9 September 7pm Registration night for Irish language classes in St Catherine’s
Wednesday 16 September 7pm Irish classes begin in St Catherine’s
Friday 18 September Culture night

Eolas ó sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

 

Siúil agus FIBI ar Shliabh Feá-page-001

Siúil agus Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta le chéile

Siúil agus FIBI ar Shliabh Feá-page-001Ar 25 Iúil 1938, chuaigh Poblachtánaigh sa Spáinn thar an Abhainn Ebro le h-ionsaí deiridh a dhéanamh ar Arm Phoblacht na Spáinne i gCogadh Carad na tíre sin. Chuaigh Briogáid XV thar an anhainn gar d’Asco agus bhí bratach na Catalóine á iompar ag Mícheál Ó Riordáin.

Ar an Satharn 25 Iúil 2015, beidh an grúpa SIÚIL a eagraíonn CAIRDE Teo ag bualadh le Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta in Éirinn le siúlóid chomórtha ar Shiúlóid na Saoirse a dhéanamh a fhad leis an charn atá suite in aice le carrchlós uachtair Choill Shliabh Feá. Comóradh atá sa charn ar seachtar brigadista ón cheantar, seisear acu a d’éag i streachailt na saoirse sa Spáinn.

Suíomh fóirsteanach é an tsiúlóid thar Loch Chairlinn le cuimhneamh ar Mhícheál Ó Ríordáil ag dul thar an Ebro.

Tiocfaidh an grúpa le chéile in Ó Méith in aice le hÓstán Granvue ar 9.30am ar an 25 Iúil. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 10.00am ag leanstan chosáin chaillte an tsean-iarnróid idir Ó Méith agus Cairlinn. I ndiaidh 2 mhíle, fágfaidh muid na cosáin inár ndiaidh le dul suas i bPáirc Foraois Shliabh Feá a fhad leis an charn, áit ina mbeidh searmanas gearr i gcuimhne ar na brigadistas. As sin, rachaidh muid ar ais chuig Óstán Granvue ar bhealach eile agus beidh imeacht beag sóisialta ann. Sé mhíle ar fad atá sa tsiúlóid ach is féidir teacht ar an charn go furasta sa charr má tá daoine ag iarraidh freastal ar an chomóradh gan páirt a ghlacadh sa tsiúlóid.

Mairfidh an tsiúlóid ann agus an tsiúlóid ar ais thart ar 90 bomaite agus beidh muid ar ais in Ó Méith thart ar 2.00pm.

Scaipígí an scéal le bhur dtoil! 

¡La lucha continúa!

 

 

On July 25th 1938, Republicans in Spain crossed the River Ebro to launch what was the final offensive of the Army of the Spanish Republic in the Spanish Civil War. The XV Brigade crossed the River near Asco with Mícheál Ó Riordáin carrying the flag of Catalonia.

On Saturday 25th July 2015, CAIRDE Teo’s walking group ‘SIÚIL’ will be joining forces with FIBI to stage a memorial walk or “Siúlóid na Saoirse” to the carn near the upper Sliabh Feá Forest Car Park. The carn commemorates the seven known Brigadistas from the surrounding area, six of whom gave their lives in the struggle for freedom in Spain.

The location, overlooking Carlingford Loch, is also an appropriate setting to remember Mícheál Ó Riordáin’s crossing of the Ebro.

We will assemble at the shore in Omeath, beside the Granvue Hotel, at about 9:30am on the morning of Saturday 25th. The walk will commence at 10.00am, following the “lost tracks” of the long closed Great Northern railway line between Omeath and Carlingford, now re-established as a “Greenway” walking route. After approximately 2 miles, we will leave the “tracks” to ascend through the Sliabh Feá Forest Park to the carn, where a short tribute to all the Brigadistas will take place. From there we will return on a slightly different route to the Granvue Hotel where it is hoped to organise a short social event. The overall walk is about 6 miles but the carn is easily accessible by car for those who wish to attend the commemoration but not partake in the walk.

The walk will be at least 90 minutes each way, which would leave us back in Omeath for about 2.00pm. 

Scaipígí an scéal le bhur dtoil!

¡La lucha continúa!

 

Picnic Teaghlaigh na Féile Lughnasa

Navan picnic 1Tá cuireadh á thabhairt do theaghlaigh Ghaeilge ó Ard Mhacha agus ón cheantar máguaird páirt a ghlacadh i bpicnic speisialta Gaeilge a bheas ar siúl ar 12.30pm ag Eamhain Mhacha Dé Luain 3 Lúnasa. Tá an picnic á eagrú ag CAIRDE Teo le ceiliúradh a dhéanamh ar fhéile ársa Ceilteach Lughnasa agus is féidir le teaghlaigh bualadh leo ag an láthair phicnicí taobh amuigh den chaifé ag ionad Eamhain Mhacha. Is féidir le teaghlaigh a bpicnic féin a thabhairt leo agus beidh neart spraoi ann don teaghlach ar fad.

Beidh Cleamairí Ard Mhacha mar aíonna speisialta ceolmhara ag an phicnic le béim a leagan ar an tseanfhéile Ghaelach. Beidh roinnt amhrán, rincí agus ceol thíos ag an ionad agus déanfaidh muid ár mbealach a fhad le hEamhain Mhacha féin i bparáid na gCleamairí. Beidh níos mó spraoi againn ag Eamhain Mhacha féin le roinnt cluichí do pháistí d’achan aois.  Is é an aidhm atá leis an phicnic ná páistí ó Ghaelscoileanna an cheantair a spreagadh an teanga a labhairt taobh amuigh den seomra ranga, go háirithe i rith an tsamhraidh, agus deis a thabhairt do thuismitheoirí bualadh le chéile agus smaointí a roinnt i dtaca le tógáil páistí i dtimpilleacht dhátheangach. Tagann an picnic seo sna sála ar phicnic an-rathúil a bhí ar siúl i mí Bealtaine ag an ionad céanna.

Navan picnic 3Más tuismitheoir le páistí thú ó Ghaelscoil agus más mian leat freastal ar an phicnic, is féidir labhairt le Seán sa siopa Gaeilge Seacht sa Eurospar, rphost a chur chuig sean@cairdeteo.com nó scairt a chur ar 028 3751 5229. Eagraíonn Cairde Teo imeachtaí teaghlaigh i rith na bliana le tacú le páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha. Más suim leat do theaghlach a thógáil trí mheán na Gaeilge nó má tá tú ag iarraidh níos mó Gaeilge a fhoghlaim, buail isteach ar oifig Cairde Teo le comhairle agus eolas a fháil ar na buntáistí uilig a bhaineann le tógáil agus le h-oideachas dátheangach.

Irish speaking families from across Armagh are being invited to take part in a special Irish language family picnic at 12.30pm at Navan Fort on Monday 3 August. The picnic is being organised by city-based Irish language and cultural group CAIRDE Teo to celebrate the ancient Celtic festival of Lughnasa and families may meet up at the picnic area outside the café at the Navan Centre. Families are encouraged to bring along their own picnics and join in the fun at Navan Fort.

Navan picnic 4We will be joined by Armagh Rhymers at the picnic who will help us celebrate the ancient Gaelic festival. There will be plenty of songs, dances and tunes at the centre and families will make their way to Navan Fort as part of a Rhymers parade. There will be plenty of fun at Navan Fort with traditional games for children of all ages. The aim of the picnic is to encourage children from local Irish medium schools to use their Irish outside of the classroom, especially during the summer, and to give parents the opportunity to meet up and share ideas about raising children in a bilingual environment. This picnic follows on from the highly successful picnic organised by CAIRDE Teo in May at the same location.

If you are a parent of children from the local Irish medium schools and you would like to attend the picnic, you can contact Seán in the Irish language gift shop, Seacht, located in the Eurospar shopping centre or on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229. Cairde Teo organises various family events to support children attending local Irish medium schools. If you are interested in raising your family through the medium of Irish or in learning Irish, call in to the Cairde Teo office for advice and information on the many benefits of a bilingual upbringing and education.

Turas lae go Reachlainn

Siúil ar Reachlainn-page-001Beidh CAIRDE Teo ag eagrú turais speisialta lae an samhradh seo go hOileán Reachlainn amach ó chósta Aontroma do Ghaeilgeoirí agus d’fhoglaimeoirí Gaeilge as Ard Mhacha. Beidh an turas ar siúl Dé hAoine 7 Lúnasa agus beidh bus ag imeacht as Ard Mhacha ar 8.30am agus ag pilleadh an oíche chéanna. Beidh an treoraí Brian Mac Lochlainn linn ar an lá le labhairt ar an taighde atá déanta aige i dtaca leis an chanúint ar leith Gaeilge a labhraíodh ar Reachrainn agus ar an chuimhne atá aige ar na cainteoirí deireanacha Gaeilge a mhair ar an oileán. Rachaidh muid ar shiúlóid threoraithe agus foghlaimeoidh muid faoi stair an oileáin. Is iomaí creach a tharla ar an oileán ag tosú leis na Lochlainnigh sa bhliain 795 agus na Sasanaigh sa séú céad déag. Deirtear fosta gur ar an oileán a d’amharc Raibeart Bruis ar an damhan álla a spreag é le h-iarracht eile a dhéanamh saoirse a bhaint d’Albain. Cé go raibh daonra de bhreis agus míle duine ar an oileán sa naoú hAois déag, níl ach daonra buan de 125 inniu. Bíonn muintir an oileáin ag brath ar an turasóireacht agus ar dhaoine a thugann cuairt ar an oileán don tumadóireacht, do na siúlóidí agus don éanbhreathnú. Tá na mílte éan mara ag cur fúthu ar Reachrainn agus tá iomrá ar an oileán mar gheall ar na puifíní. Is féidir spás a chur in áirithe le Seán trí sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 agus ní mór áit a dheimhniú roimh Dhéardaoin 20 Iúil.

CAIRDE Teo are organising a special day trip for Armagh Irish speakers and learners this summer to Rathlin Island off the north Antrim coast. The trip will take place on Friday 7 August, leaving Armagh at 8.30am and returning later that evening. We will be joined on the day by our guide Brian Mac Lochlainn who will speak of his research on the specific dialect of Gaelic spoken on the island and of his memories of the last native speakers of Rathlin Irish. Participants will take part in a guided walk of the island and we will learn of the history of Rathlin. The island was the scene of many raids, starting with the Vikings in 795 and the English attacks on the island in the 16th century. It is reputed that Robert the Bruce was staying on the island when he watched the spider attempting to spin its web and never giving up, which inspired him to go back and once again attempt to gain freedom and independence for Scotland. Although there was a population of over 1,000 on the island in the 19th century, the current figure for the permanent population of Rathlin stands at about 125, with a higher number during the summer. Islanders depend on tourism and on those who visit the island for scuba diving, walks and for birdwatching. Thousands of sea birds live on Rathlin and the island is well-known for the puffin colonies on its steep cliffs. If you wish to take part in the day trip, you must book a place by Thursday 30 July by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229.

Campa Mhacha 2015

campa macha1 2015Beidh Campa Mhacha ar siúl arís i mbliana ag Ionad Eamhain Mhacha ón Luan 6 Iúil go dtí an Aoine 10 Iúil. Seo an naoú bliain don champa samhraidh is rathúla sa chathair agus an t-aon champa in Ard Mhacha a fhreastalaíonn ar dhaltaí Gaelscoile amháin. Tá dhá fo-champa ann. Tá ceann acu dírithe ar pháistí idir Rang 1 agus Rang 3 agus i measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl, beidh cluichí, ceol, scéalaíocht agus ealaíon, bhéarfaidh Cleamairí Ard Mhacha cuairt, beidh ceardlann i ndéanamh milseán agus beidh turas chuig Tír na bhFathach ag Sliabh gCuilinn. Tá an dara campa dírithe ar pháistí ó Rang 4 fo Rang 7 agus áirítear ar na h-imeachtaí drámaíocht, sport agus ealaíon, turais báid ar an Abhainn Mhór agus turas go Páirc an Chrócaigh.

Is é príomhchuspóir an champa ná Gaeilgeoirí óga a spreagadh leis an teanga a úsáid taobh amuigh de thimpilleacht na scoile. Mairfidh an campa idir 10am agus 4pm. Ní mór do pháistí lón pacáilte a thabhairt leo achan lá agus na héadaí cuí bheith acu do ghníomhaíochtaí an lae. Tá foirmeacha iarratais anois ar fail ó oifig CAIRDE Teo sa siopa Gaeilge atá lonnaithe in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis.

Faigheann an campa páirtmhaoiniú ó Sheirbhís Óige an Údarás Oideachais agus ó Fhoras na Gaeilge. Tá táille £25 ann don chéad pháiste sa chlann agus £20 d’achan pháiste ina dhiaidh sin sa chlann chéanna, rud a chuidíonn linn a chinntiú go dtig campa samhraidh ardchaighdeáin a sholáthar le scoth na n0-imeachtaí agus na dturas. Tá líon teoranta spásanna ar fáil agus le tuilleadh sonraí a fháil nó le do pháiste a chlárú don eispéireas speisialta cultúrtha seo, dean teagmháil le h-oifig CAIRDE Teo ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com. Is féidir linn teagmháil a dhéanamh linn ar laethanach Facebook Cairde Teo nó ar Twitter @cairdeteo.

 

10440645_667553119994897_8579009275258157848_nArmagh’s annual Irish language summer camp, Campa Mhacha, will take place this year at the Navan Centre between Monday 6 July and Friday 10 July. The popular camp, now in its ninth year, is organised by city-based community group CAIRDE Teo for children who attend Irish medium primary schools. The first camp is for children between Rang 1 and Rang 3 and activities will include games, music, storytelling and art, as well as a visit from the Armagh Rhymers, a special sweet-making workshop and a trip to the Giant’s Lair at Slieve Gullion. The second camp is for children between Rang 4 and Rang 7 and includes activities such as drama, sports and art, with boat trips on the Blackwater river and a trip to Croke Park.

The primary aim of the Camp is to encourage local children to use spoken Irish outside the school environment. Camp activities will take place between 10am and 4pm . Children must bring a packed lunch each day and have appropriate clothing for that day’s activities. Applications for this year’s camp are now open and forms are available in the Cairde Teo office which is located in the Irish language and Celtic craft shop Seacht, in the Armagh City Shopping Centre on Thomas Street.

998355_484555034961374_1221054103_nThe Camp receives partial financial assistance from the Education Authority’s Youth Service and from Foras na Gaeilge. However, a nominal surcharge of £25 for a first child and £20 for subsequent children is required to cover the costs of delivering a high quality, professional summer camp. A limited number of places are still available for this year’s Camp. For further details or to register your child for this unique cultural experience, please contact CAIRDE Teo’s office on 028 (048) 37 515229 or e.mail sean@cairdeteo.com. Alternatively, visit the CAIRDE Teo facebook page or you can reach us on Twitter at @cairdeteo.