Grúpa nua siúil

Siúil Ard MhachaBeidh CAIRDE Teo ag cur tús le grúpa nua siúil in Ard Mhacha le deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge teacht le chéile, aclaíocht a dhéanamh agus sult a bhaint as na hoícheanta fada tirime. Beidh an chéad siúlóid ar siúl Dé Máirt 16 Meitheamh ar 7pm agus leanfar leis na siúlóidí gach Máirt ina dhiaidh sin. Tosóidh achan siúlóid ag an seanmhainistir ar Bhóthar na Mainistreach agus beidh roinnt siúlóidí ann thart ar thaillte Stáblaí an Pháláis, thart ar Bhaile Uí Chromtha, thart ar Lána Mhullach an Iúir, amach Bóthar Mhuineacháin agus amach Bóthar an Mhaí. Mairfidh gach siúlóid thart ar uair a chloig agus beidh said fóirsteanach do dhaoine atá ag iarraidh coinneáil aclaí. Tá siúlóidí na Máirte á reachtáil sa bhreis ar ghrúpa cnocadóireachta fadbhunaithe Ard Mhacha, Siúil, a eagraítear I gcomhar le Cairde Uí Néill in Oileán an Ghuail. Bíonn an grúpa Siúil ag dul amach a chnocadóireacht uair sa mhí sna Beanna Boirche, sna Speiríní, i sléibhte Thír Chonaill agus i sléibhte Chuaille. Beidh an chéad siúlóid eile ann ar Shliabh Dónairt Dé Domhnaigh 7 Meitheamh, ag toiseacht ag Lóiste Mhíol Mhóir ar 11.30am.  Le breis eolais a fháil, déan teagmháil le Seán sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

CAIRDE Teo will be organising a new walking group in Armagh to bring together Irish speakers and learners who are interested in exercising and enjoying the longer, bright nights. The walking club starts on Tuesday 16 June at 7pm and there will be further walks held every Tuesday evening after that. The walks will commence at the old friary on Friary Road and will follow a number of different routes including in the grounds of the Palace Stables, Ballycrummy, Mullinure Lane, Monaghan Road and the Moy Road. Each walk will last an hour or so and they will be suitable for anyone who is trying to maintain their fitness. The Tuesday evening walks will complement Armagh’s well-established Irish language hillwalking group Siúil, which is organised in partnership with Cairde Uí Néill in Coalisland. Siúil organises monthly walks in the Mourne mountains, in the Sperrins, in the Donegal mountains and in the Cooleys. The next walk will be on Slieve Donard on Sunday 7 June, commencing at Meelmore Lodge at 11.30am. For further information, contact Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Picnic mór na Bealtaine

Picnic EM1Bhí macalla na Gaeilge le cluinstin go soiléir ag lárionad ársa na nGael ag Eamhain Mhacha ar an lá saoire bainc nuair a tháinig grúpa teaghlach atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge le chéile do phicnic speisialta. Ba iad Cairde Teo a d’eagraigh an picnic a bhí mar chuid d’imeacht náisiúnta a bhí á chomhordú ag Glór na nGael, an grúpa a thugann tacaíocht do theaghlaigh atá á dtógáil trí mheán na Gaeilge. Bhí picnicí ar siúl ó cheann ceann na tíre ó Mhachaire Rátha go Gaeltacht Ráth Chairn i gContae na Mí go Páirc Fiadhúlra Fota i gcontae Chorcaí.

Ghlac na teaghlaigh, arb as Ard Mhacha, Port an Dúnáin agus Oileán an Ghuail dóibh, ghlac siad páirt i siúlóid nádúir idir Ionad Eamhain Mhacha agus an cnoc féin a bhí mar bhaile ársa na nGael i gCúige Uladh. Bhí páistí ann ó sheacht seachtain d’aois go dhá bhliain déag d’aois agus bhain siad an-sult as an phicnic sa dea-aimsir, ag súgradh roinnt cluichí agus toraíocht taisce agus ag imirt na h-aipe Gaeilge Dúshlán Chú Chulainn a chuidigh leo foghlaim faoi na laochra agus na ríthe a raibh cónaí orthu fá Eamhain Mhacha.

Picnic EM2Bhí sé mar aidhm ag an phicnic Gaeilge páistí a spreagadh leis an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga agus le tuimitheoirí a thabhairt le chéile le smaointí a roinnt faoina bheith ag tógáil páistí go dátheangach. Tá ardiomrá ar bhuntáistí an dátheangachais ar fud an domhain agus tá níos mó daoine in Ard Mhacha anois ar an eolas faoi na tairbhí a thugann an dátheangachas dá bpáistí trína gcur chuig Gaelscoileanna agus trína bheith ag tacú le foghlaim na Gaeilge in earnáil an Bhéarla. Má tá suim agatsa do pháiste a thógáil le Gaeilge, is féidir bualadh isteach chuig oifig Cairde Teo in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha le h-eolas a fháil ar imeachtaí agus ar ranganna agus le comhairle a fháil ar an dóigh le pacáiste tacaíochta a fháil saor in aisce ó Roinn na Gaeltachta.

 

Picnic EM3The Irish language abounded once more at the ancient setting of Eamhain Mhacha or Navan Fort on Bank Holiday Monday, when a group of families, who are raising their children through the medium of Irish, came together for a special picnic. The picnic, which was organised by local Irish language and community development group CAIRDE Teo, was part of a national event called Picnic na Bealtaine coordinated by Irish language family support group Glór na nGael. Irish language picnics were held right across the country during May, from Maghera to the Meath Gaeltacht of Ráth Chairn to the beautiful setting of the Fota Island Wildlife Park in Cork.

The families, who came from Armagh, Portadown and Coalisland took part in a nature trail walk between the Navan Centre and the ancient seat of the Gaels in Ulster at Emahain Mhacha. The children who ranged in age from seven weeks old to twelve years old enjoyed the picnic and the good weather, taking part in numerous games and treasure hunts and availing of the bilingual Irish language and English language app to learn about the warriors and kings who resided at Navan Fort.

Picnic EM4The aim of the Irish language picnic was to encourage the children to use the language outside of the classroom and to bring parents together to share ideas about raising children bilingually. The advantages of bilingualism are well-known across the world and more and more people in Armagh are beginning to realise the benefits bilingualism gives to their children by sending them to Irish medium education and by supporting the learning of languages in the English-medium sector. If you are interested in raising your child through Irish, you can call in to the Cairde Teo office downstairs in the Armagh City Shopping Centre for information on events and classes and advice on how to obtain a free support package from the Department of the Gaeltacht.

Fáiltíonn an tAire roimh na freagairtí ar chomhairliúchán an Bhille Gaeilge

Minister Carál Ní Chuilín has thanked the thousands of people who responded to the consultation on the Irish Language Bill. Tá an tAire Carál Ní Chuilín i ndiaidh buíochas a ghabháil leis na mílte duine a d’fhreagair don chomhairliúchán ar an Bhille Gaeilge.
Friday, 22 May 2015

The Minister said: “When I launched the consultation in February, I reiterated that the Irish Language belongs to everyone. I urged as many people as possible to make their opinions known.

Arsa an tAire: “Nuair a sheol mé an comhairliúchán i mí Feabhra, dúirt mé arís gur le gach duine an Ghaeilge agus d’impigh mé ar a oiread daoine agus is féidir a mbarúil a chur in iúl.

“I am pleased to have received more than 12,000 responses from people of all ages and backgrounds, across the north and beyond.

“Tá áthas orm go bhfuair muid breis agus 12,000 freagairt ó dhaoine de gach aois agus cúlra, fud fad an tuaiscirt agus lasmuigh de.

“I heard from individuals and organisations. From casual learners and life-long Gaeilgeoirs. From urban and rural areas. As you would expect, there were a range of views.

“Chuala mé tuairimí daoine aonair agus tuairimí eagraíochtaí. Chuala mé ó fhoghlaimeoirí ócáideacha agus ó dhaoine ar Gaeilgeoirí go smior iad. Ó cheantair uirbeacha agus tuaithe. Mar a bheifí ag dúil leis, bhí réimse de dhearcthaí ann.

“In taking the time and effort to respond, you have helped to shape the future direction of the Irish language in the north.

“Tríd an am a ghlacadh agus tríd an dua a chaitheamh le freagairt a dhéanamh, tá bhur gcion féin déanta agaibh le treoir thodhchaí na Gaeilge sa tuaisceart a stiúradh.

“In addition to the written responses, I met hundreds of people and attended a number of public sessions on the Bill.

“Mar aon leis na freagairtí scríofa, bhuail mé leis na céadta duine agus d’fhreastail mé ar roinnt seisiúin phoiblí faoin Bhille.

“The Irish Language community is diverse, vibrant and vocal. What struck me is the passion for the language and the eagerness to see it grow and develop.

“Is pobal éagsúil, bríomhar, deisbhéalach é pobal na Gaeilge. Rud a chuaigh i bhfeidhm ormsa ná an díograis i leith na teanga agus an díocas go dtiocfaidh fás agus forbairt uirthi.

“There is a necessity to protect the interests of Irish speakers and to put in place a solid foundation which affords everyone an equal opportunity to learn the language, should they wish to do so.

“Is gá cearta Gaeilgeoirí a chosaint agus bunsraith láidir a leagan síos le go mbeidh comhdheiseanna ag gach duine leis an teanga a fhoghlaim, más mian leis nó léi é sin a dhéanamh.

“More than 90% of respondents were in favour of the Irish Language Bill. The support is overwhelming, but moving forward we will seek to develop the language in a way that is inclusive for everyone.

“Bhí níos mó ná 90% d’fhreagróirí i bhfách leis an Bhille Gaeilge. Tugadh an-chuid tacaíochta ar fad dó, ach amach anseo beimid ag féachaint leis an teanga a fhorbairt ar dhóigh a bheas cuimsitheach do chách.

“The Irish Language is part of our shared cultural heritage. It belongs to everyone and threatens no-one. Enhancing and protecting the Irish Language will help to build a strong and united community.

“Tá an Ghaeilge mar chuid den oidhreacht chultúrtha chomhroinnte s’againn. Is le gach duine í agus ní bagairt do dhuine ar bith í. Cuideoidh cur chun cinn agus cosaint na Gaeilge linn pobal láidir comhaontaithe a thógáil.

“My officials are giving careful consideration to all responses and will provide me with a detailed report in due course.

“Tá breithniú cúramach á dhéanamh ag na hoifigigh s’agam ar gach freagairt agus cuirfidh siad tuairisc mhionsonraithe faoi mo bhráid in am trátha.

“But today I want to acknowledge and thank everyone who made their views known, and assure them that their responses will be considered as we move forward.”

“Ach ba mhaith liom inniu aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil do gach duine a nocht tuairim agus a ghealladh dóibh go ndéanfar breithniú ar na freagairtí s’acu agus muid ag dul chun cinn.”

Taken from http://www.northernireland.gov.uk/index/media-centre/news-departments/news-dcal/news-dcal-220515-minister-welcomes-responses.htm

Dialann an tsamhraidh

Dé Domhnaigh 21 Meitheamh   Siúil ag Sliabh Dhónairt
Dé Luain 6 Iúil – Dé hAoine 10 Iúil   Campa Mhacha
Dé hAoine 31 Iúil   Turas lae do dhaltaí na meánscoile agus d’iardhaltaí Gaelscoile
Dé Sathairn 1 Lúnasa   Siúil
Dé Luain 3 Lúnasa   Picnic Teaghlaigh
Dé hAoine 7 Lúnasa   Turas lae go Reachlainn
Dé hAoine 14 Lúnasa & Dé Sathairn 15 Lúnasa   Féile an Átha Bhuí
Dé hAoine 21 Lúnasa   Turas Teaghlaigh
Dé Céadaoin 16 Meán Fómhair   Ranganna Gaeilge ar ais
Dé hAoine 18 Meán Fómhair   Oíche Chultúir

Sunday 21 June   Siúil on Slieve Donard
Monday 6 July – Friday 10 July   Campa Mhacha for children at bunscoil
Friday 31 July   Day trip for students at meánscoil and former bunscoil students
Saturday 1 August   Siúil
Monday 3 August   Family picnic
Friday 7 August   Day trip to Rathlin Island
Friday 14 August & Saturday 15 August   Yellow Ford Festival
Friday 21 August   Family Trip
Wednesday 16 September   Irish language classes back
Friday 18 September   Culture Night

Scoláireachtaí Gaeltachta ar fáil do dhaltaí as Ard Mhacha

944480_491764114240466_1484172546_nBíonn na mílte daoine óga ó achan chearn d’Éirinn ag triall chun na Gaeltachta achan bhliain agus coinníonn na mic léinn cuimhní cinn le fada, chomh maith le cairde, ó na laethanta sin a chaitheann siad in áiteanna mar Mhachaire Rabhartaigh, Bun an Inbhir, Loch an Iúir, Rann na Feirste agus Gaoth Dobhair.

Tá comhthionscnamh forbartha ag CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha Thiar a thabharfas buntáiste do dhaltaí as cathair Ard Mhacha le taisteal chuig Gaeltacht Dhún na nGall. Bhéarfaidh an scéim seans do líon bheag daoine scoláireacht £200 a fháil a chuideos leo leis na costais a bhaineann lena bheith ag freastal ar chúrsa Gael Linn le linn laethanta saora na scoile.

Lainseáladh an scéim le béim a leagan gurb e an bealach is fearr le cur le scileanna cainte, tuisceana agus éisteachta ná tumfhoghlaim ar feadh cúpla seachtaine in atmaisféar ina bhfuil an Ghaeilge á húsáid mar chéadteanga an phobail.

Tá CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha Thiar ag cur agallamh ar dhaltaí faoi láthair do na scoláireachtaí £200 agus tá am teoranta le cur isteach ar an chomórtas go dtí an Aoine 22 Bealtaine. Le bheith incháilithe, ní mór bheith cláraithe do choláiste Gaeltachta, bheith san oideachas go lánaimseartha agus bheith ábalta a chur in iúl go ndéanfadh scoláireacht difear suntasach. Má chomhlíonann tú critéir na scéime, iarrfar ort agallamh gearr a dhéanamh sa Ghaeilge. Cuirfear in iúl d’iarrthóirí cé acu ar éirigh leo.

Le tuilleadh eolais a fháil ar an scéim scoláireachta, déan teagmháil le hoifig CAIRDE Teo ar 028 37515229 nó cuir rphost chuig sean@cairdeteo.com nó stephenfields@tiscali.co.uk.

 

An GhaeltachtVisiting the Gaeltacht is a rite of passage for thousands of young people throughout Ireland every year and many Ulster students retain enduring memories and lifelong friendships from their halcyon days in idyllic locations such as Loch an Iúir, Rann na Feirste, Gaoth Dobhair, Machaire Rabhartaigh and Bun an Inbhir.

A joint initiative devised by the Irish language community cooperative CAIRDE Teo and the West Armagh Consortium will result in some positive benefits for students from Armagh City who are travelling to the Donegal Gaeltacht this summer. The scheme will offer a small number of young people the chance to win bursaries of £200 in order to assist them with the costs of attending a Gael Linn residential course during the school holidays.

The scheme was launched in recognition of the fact that there is simply no better way for young people to enhance their oral, comprehension and listening skills than to immerse themselves for several weeks in an atmosphere where native Irish is spoken as the first language of the local community.

CAIRDE Teo and the West Armagh Consortium are currently interviewing students for their £200 awards and there is still a limited amount of time up to Friday 22 May to enter the competition. To qualify, you must already have registered for a Gaeltacht college in 2015, be in full time education and be able to demonstrate the difference that a financial award would make to your stay in the Gaeltacht. If you meet the scheme criteria, you will be asked to attend a short interview through the medium of Irish. Successful candidates will be notified within 3 working days of the interviews.

For further details about the scholarship scheme, contact the CAIRDE Teo office on 028 37515229 or send an e.mail enquiry to sean@cairdeteo.com or stephenfields@tiscali.co.uk.

Picnic Teaghlaigh ag Eamhain Mhacha

picnic 2Tá cuireadh á thabhairt do theaghlaigh Ghaeilge ó Ard Mhacha agus ón cheantar máguaird páirt a ghlacadh I bpicnic speisialta Gaeilge a bheas ar siúl ar 12.30pm ag Eamhain Mhacha Dé Luain 25 Bealtaine. Tá an picnic á eagrú ag CAIRDE Teo agus is féidir le teaghlaigh bualadh leo sa charrchlós ag an ionad le siúl an achar gear a fhad leis an chnoc féin. Is é an aidhm atá leis an phicnic ná páistí ó Ghaelscoileanna an cheantair a spreagadh an teanga a labhairt taobh amuigh den seomra ranga agus deis a thabhairt do thuismitheoirí bualadh le chéile agus smaointí a roinnt i dtaca le tógáil páistí i dtimpilleacht dhátheangach.

Iarrtar ar theaghlaigh a bpicnic féin a thabhairt leo agus páirt a ghlacadh sa spraoi ag Eamhain Mhacha ar an Lá Saor Bainc. Chomh maith le cluichí traidisiúnta agus toraíocht taisce nadúir, beidh na páistí in ann an aip dátheangach, Dúshlán Chú Chulainn, a imirt. Ba é Cairde Teo a d’fhorbair an aip anuraidh i gcomhar le Macha Media agus le Digital Keys Production. Tríd an aip seo, foghlaimíonn páistí faoin seanchas agus faoi na scéalta a bhaineann le hEamhain Mhacha, agus iad ag glacadh páirte i roinnt cluichí spraíúla idirghníomhacha.

Más tuismitheoir le páistí thú ó Ghaelscoil agus más mian leat freastal ar an phicnic, is féidir labhairt le Seán sa siopa Gaeilge Seacht sa Eurospar, rphost a chur chuig sean@cairdeteo.com nó scairt a chur ar 028 3751 5229. Eagraíonn Cairde Teo imeachtaí teaghlaigh i rith na bliana le tacú le páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha. Más suim leat do theaghlach a thógáil trí mheán na Gaeilge nó má tá tú ag iarraidh níos mó Gaeilge a fhoghlaim, buail isteach ar oifig Cairde Teo le comhairle agus eolas a fháil ar na buntáistí uilig a bhaineann le tógáil agus le h-oideachas dátheangach.

Picnic 3Irish speaking families from across Armagh are being invited to take part in a special Irish language family picnic at 12.30pm at Navan Fort on Monday 25 May. The picnic is being organised by city-based Irish language and cultural group CAIRDE Teo and families may meet up in the car par at the centre to walk the short distance to the hill itself. The aim of the picnic is to encourage children from local Irish medium schools to use their Irish outside of the classroom and to give parents the opportunity to meet up and share ideas about raising children in a bilingual environment.

Families are encouraged to bring along their own picnics and join in the fun at Navan Fort on the Bank holiday. As well as traditional games and a nature treasure trail, children will also be able to play the bilingual app Cú Chulainn’s Challenge which was developed by Cairde Teo last year in conjunction with Macha Media and Digital Keys Production. The app encourages children to learn about the myths and legends associated with Navan Fort, while taking part in a number of fun and interactive challenges.

If you are a parent of children from the local Irish medium schools and you would like to attend the picnic, you can contact Seán in the Irish language gift shop, Seacht, located in the Eurospar shopping centre or on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229. Cairde Teo organises various family events to support children attending local Irish medium schools. If you are interested in raising your family through the medium of Irish or in learning Irish, call in to the Cairde Teo office for advice and information on the many benefits of a bilingual upbringing and education.

Imeachtaí mhí Bealtaine do pháistí

Bm4xgQRCIAEQy_6Imeachtaí mhí Bealtaine do pháistí agus do theaghlaigh:
Dé Sathairn 16 Bealtaine 12.30pm Lá Oscailte CLG Ard Mhacha, An Pháirc Lúthchleasa
Dé Sathairn 23 Bealtaine 11am Ceardlann Tuíodóireachta, Ionad Eamhain Mhacha
Dé Luain 25 Bealtaine 12.30pm Picnic Teaghlaigh, Eamhain Mhacha
Dé Sathairn 30 Bealtaine 11am Ceardlann Tuíodóireachta, Ionad Eamhain Mhacha

Eolas sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

 

Irish language events in May for children and families:
Saturday 16 May 12.30pm Armagh GAA Open Day, Athletic Grounds
Saturday 23 May 11am Strawcraft workshop R4-R7, Navan Centre
Monday 25 May 12.30pm Family Picnic, Navan Fort
Saturday 30 May 11am Strawcraft workshop R4-R7, Navan Centre

Information and bookings sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

Ábhar breá dóchais í rannpháirtíocht an phobail sa chomhairliúchán ar Bhille na Gaeilge

4. Ursula Pádraig Aire Ciarán aighneachtaíTháinig deireadh leis an phróiseas comhairliúchán ar Bhille na Gaeilge inniu tar éis 12 seachtain de phlé agus de dhíospóireacht ar na hábhair a cuireadh faoi bhráid an phobail i mí na Feabhra. Ag teacht sna salaí ar dhá phróiseas den chineál chéanna i 2006 and 2007, sheol an tAire Cultúir, Ealaín agus Folaíochta, Carál Ní Chuilín, dréacht-cháipéis Bille ar lorg moltaí agus aighneachtaí bunaithe ar cheist na Gaeilge agus an cineál reachtaíochta a bhí de dhíth ar phobal na Gaeilge. D’eascair Conradh na Gaeilge cruinnithe agus fóraim ghnímh le tuairimí an phobail a nochtadh agus le rannpháirtíocht na ngrúpaí Gaeilge, agus pobal na Gaeilge, a ardú agus a spreagadh. Tá na mílte aighneachtaí seolta chuig RCEF agus bhronn Conradh na Gaeilge na mílte breise ar an Aire Ní Chuilín tráthnóna inniu i mBéal Feirste.

Dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Cóilín Ó Cearbhaill:“Tá na mílte aighneachtaí bailithe agus éascaithe ag Conradh na Gaeilge i rith na tréimhse comhairliúcháin seo. Taispeánann líon na bhfreagraí seo ar son reachtaíochta teanga go bhfuil éileamh ollmhór ann ar son Acht na Gaeilge. Tacaíonn rannpháirtíocht an phobail go mór leis na comhairliúcháin a rinneadh in 2006 agus 2007 agus léiríonn seo gur éileamh leanúnach dearfach é. Tá an reachtaíocht teanga cheanna i bhfeidhm in Albain agus sa Bhreatain Bheag le blianta agus tá sé thar am go bhfuil an cothromas agus an comhionannas i bhfeidhm i dTuaisceart Éireann fosta”.

Dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin, Bainisteoir Cosanta Teanga agus Ionadaíochta ó thuaidh: “Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine, a deir siad, agus is léiriú iontach eile é líon freagraí an chomhairliúcháin seo ar mhéid, ar dhíograis agus ar rannpháirtíocht an phobail, idir pobal na Gaeilge agus na pobail eile nach é, a thuigeann an luach agus an tábhacht a bhaineann le reachtaíocht teanga ó thuaidh. Fríd feachtais idirlín, foirmeacha freagraí, comhoibriú le grúpaí agus eagraíochtaí Gaeilge, agus fríd obair iontach i measc daoine óga, d’éirigh linn ceist na Gaeilge a ardú arís ina ceist comhionannais. Tá an t-am ann anois don Rialtas éisteacht leis an phobal, agus bheith ag gníomhú ar na riachtanais atá acu. Níl anseo ach an tús”.

 

3. Ursula Pádraig Aire Ciarán pléAn end came today to the consultation process on an Irish language Bill after 12 weeks of discussion and debate on the topics raised before the public in February. Following two previous similar consultations in 2006 and 2007, the Minister of Culture, Arts, and Leisure, launched a draft Bill document requesting suggestions and submissions on the Irish language and the type of legislation the Irish language community needed. Conradh na Gaeilge facilitated a series of public meetings and action forums to discuss public opinions and to raise and encourage participation from Irish language groups and from the general public. Thousands of submissions have been sent to DCAL and today Conradh na Gaeilge presented thousands of additional submissions to the Minister in Belfast.

Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Cóilín Ó Cearbhaill said: “Conradh na Gaeilge has collected and facilitated thousands of submissions during this consultation period. The quantity of responses in favour of language legislation displays the huge demand for an Irish language Act. The participation of the community greatly supports the consultations in 2006 and 2007 and shows that the demand is positive and continuous. The same language legislation has been in place in Scotland and in Wales for years and the time has come that the same parity and equality was in place in the North of Ireland.” 

Ciarán Mac Giolla Bhéin, Language Protection and Representation Manager, said: “As the Irish proverb says, ‘is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine’ (community is built on the people), and the amount of responses to this consultation is a clear indicator of the size, the zeal and the participation of the community, between the Irish language community and other communities, who understand the value and the importance of language legislation in the North. Through internet campaigns, response forms, working alongside Irish language groups and organisations, and through the fantastic work being done with young people, we have succeeded in raising the question of the Irish language as an equality issue. Now the Government must listen to the people, and take action based on their needs. This is only the beginning”

Ceardlanna tuíodóireachta do pháistí

Straw Craft 2Tá Cairde Teo ag soláthar deise do pháistí Gaelscoile le sult a bhaint as ceann de na ceirdeanna is sine in Ard Mhacha, nuair a chuirfeas siad dhá cheardlann spraíúil idirghníomhach tuíodóireachta ar siúl. Beidh na ceardlanna saor in aisce agus beidh siad ar siúl ag Ionad Eamhain Mhacha idir 11am agus 1pm Dé Sathairn 23 Bealtaine agus Dé Sathairn 30 Bealtaine. Is é Strawcraft Ireland a chuirfeas na ceardlanna i láthair agus tá a gcuid ábhar, dearthaí agus iarsmaí i ndiaidh a bheith ar taispeáint ar fud na hÉireann agus ar fud na hEorpa. Ceardaí áitiúil atá i Paul Carville atá ag obair go dian le blianta beaga anuas leis an ghné seo dár n-oidhreacht Cheilteach a fhorbairt agus aithníonn ealaíontóirí agus ceardaithe a shaineolas agus a scil, go háirithe Cleamairí Ard Mhacha a bhíonn ag comhoibriú leis ó am go chéile.

Tá na ceardlanna oscailte do pháistí idir Rang 4 agus Rang 7 agus déanfaidh siad ainmhithe beaga tuí, Babóg na Bealtaine agus na hátaí tuí a chaitheann lucht an dreoilín. Babóg tuí atá i mBabóg na Bealtaine, a thugann le chéile ré na Críostaíochta agus an ré roimh Chríostaíocht le chéile, a dhéanann ceiliúradh ar theacht an tsamhraidh agus a thugann cosaint ó na síóga. Bíonn lucht an dreoilín ag caitheamh éadaí, hátaí agus mascanna déanta de thuí agus déanann siad ceiliúradh ar an dreoilín, rí na n-éan. Déantar ceiliúradh ar Lá an Dreoilín i gContae Ard Mhacha go fóill ar Lá Fhéile Stiofáin agus tá sé ar cheann de na féiltí is mó ráchairte i nDaingean Uí Chúis i nGaeltacht Chiarraí. Má tá suim ag do pháiste freastal ar na ceardlanna seo ag Ionad Eamhain Mhacha Dé Sathairn 23 Bealtaine agus Dé Sathairn 30 Bealtaine, déan teagmháil le Seán sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

 

Straw Craft 4Local Irish language community development organisation, Cairde Teo, is offering an opportunity to children from local Irish medium schools to come and enjoy one of Armagh’s distinctive and ancient crafts, when they will host two fun and hands-on workshops on straw work. The workshops will be free of charge and will be held at the Navan Centre between 11am and 1pm on Saturday 23 May and Saturday 30 May. The workshops will be delivered by Strawcraft Ireland, who have exhibited their unique straw designs, products and artefacts across the country and indeed across Europe. Paul Carville is a local craftsman who has been working hard to develop this aspect of our heritage in recent years and his skill and expertise is widely recognised by artists and craftspeople, including the world-famous Armagh Rhymers, with whom Paul works alongside.

The workshops are open to children between Rang 4 and Rang 7 and they will make straw animals, straw Babóg na Bealtaine or May dolls and straw hats which are worn by lucht an dreoilín or the wrenboys. The Babóg na Bealtaine tradition involves creating a straw doll, which carries echoes of Irish Christian and pre-Christian times, to celebrate the arrival of summer and to protect the Celts against fairies and spirits. The wrenboys tradition involves dressing up in straw suits, hats and masks to celebrate the wren, the king of the birds, and takes place every year in County Armagh and in many of the Gaeltacht regions on St Stephen’s Day. If your child is interested in attending the free strawcraft workshops at the Navan Centre on Saturday 23 and 30 May, contact Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

 

 

Siúil i gCaisleán Ruairí

27598061Beidh an grúpa cnocadoireachta, Siúil, ag dul go Sliabh Mártain i gCaisleán Ruairí Dé Domhnaigh 10 Bealtaine. Cuirfear tús leis an tsiúlóid sa charrchlós in aice leis an chaifé i gCill Bhrónaí ar 12 meánlae. Siulfaidh muid ar an bhóithrín tríd an fhoraois chuig an charrchlós uachtair, a fhad leis an chloch mhór agus suas chuig mullach na sléibhe le radharc galánta ar chósta dheisceart an Dúin agus tuaisceart Lú a fheiceáil, chomh maith leis na sléibhte uilig i sliabhraon na mBeann Boirche. Más suim leat dul ann, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

Our bilingual hillwalking group, Siúil, will visit Slieve Martin in Rostrevor, County Down on Sunday 10 May. The walk will commence in the car park beside the café in Kilbroney Park at 12 noon. The walk will follow the road through the forest park to the upper carpark, up to the landmark big stone and on to the mountain summit where participants can enjoy spectacular views of the south Down and north Louth coasts, as well as most of the other mountains in the Mourne range. If you would like to take part in this walk, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.