Buaileann ionadaithe pobalbhunaithe le hAire RCEF maidir le ‘Scéim Mhaoinithe Riachtanach’

B2FwZr5CQAAcBwgBhuail toscaireacht ionadaithe ar son ghrúpaí Gaeilge áitiúla i dtuaisceart na hÉireann le hAire RCEF Carál Ní Chuilín inniu chun buarthaí a chur in iúl faoi na moltaí nua atá Foras na Gaeilge ag tarraingt anuas trí chomhairliúchán maidir le Scéim Phobal Ghaeilge.

Molann an comhairliúchán athrú ó mhaoiniú a thabhairt do ghrúpaí teanga bunaithe ar éileamh agus ar thoilleadh chun ‘raon cothrom geagrafach’ acmhainní a chinntiú. Meastar go bhfuil an bhunscéim barrthábhachtach leis an phobal Gaeilge sa tuaisceart a chothú, in éagmais creatlaí reachtaíochta. Is é an tuaisceart an t-aon réigiún amháin ar na hoileáin seo gan reachtaíocht ar bith lena theanga dhúchais a chur chun cinn. Bhí an chéad scéim mhaoinithe an-rathúil maidir le tacaíocht a thabhairt do na pobail Gaeilge atá ag dul i méid agus thacaigh sí le mogalra láidir grúpaí pobail beoga agus torthúla i roinnt ceantar is mó díothaí sa tuaisceart. Tá 19 grúpa á maoiniú faoin scéim seo ar fud an oileáin agus tá 11 díobh seo lonnaithe sa tuaisceart. In áit an maoiniú a dháileadh ar bhonn éilimh, molann Foras na Gaeilge go gcuifear teorainn ar an líon oifigeach teanga go hoifigeach amháin nó dhó an Contae. Is é an toradh ar seo go mbogtar oifigigh teanga ó cheantair a bhfuil móréileamh go ceantair nach bhfuil ach beagán gníomhaíochta nó gníomhaíocht ar bith. Má chuirfear na moltaí seo i bhfeidhm, díchobhsóidh sé mogalra an phobail Ghaeilge agus cuirfidh siad an fhorbairt i gceantair aitheanta i mbéal forbartha faoi bhagairt.

Thug an toscaireacht aighneachtaí don Aire Carál Ní Chuilín ar son na ngrúpaí go léir sa tuaisceart ag cruinniú a bhí acu léi in Stormont inniu. Ina dhiaidh dúirt Sue Pentel ó Ionad Uíbh Eachach sa Cheathrú Ghaeltachta, “Tá muid fíor bhuíoch den Aire as deis a thabhairt dúinn ár mbuarthaí fiorthromchúiseacha a chur in iúl faoi na moltaí i gcáipéis chomhairliúcháin Fhoras na Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm aici tosaíocht a thabhairt don ‘raon tíreolaíoch’ seo i ndáileadh mhaoiniú pobail in áit é bheith bunaithe ar an éileamh agus ar riachtanais ar an talamh. Gearrfaidh na moltaí seo pionós ar ghrúpaí as bheith éifeachtach agus an-eagraithe agus bainfear maoiniú ar shiúl ó cheantair a bhfuil infrastruchtúr pobail rathúil acu agus tabharfar é do cheantair nach bhfuil riachtanas soiléir ann. Má chuirfear na moltaí seo i bhfeidhm, bainfidh siad na cosa ón phobal Gaeilge pobalbhunaithe sa Tuaisceart a bhí ag forbairt le breis an 40 bliain anuas gan mórán tacaíochta reachtúla”.

Fianaise ar an obair dhian agus ar dhiograiseacht na bpobal is ea é an borradh mór atá tagtha ar an phobal Gaeilge sa Tuaisceart. Ó bunaíodh an chéad Bhunscoil in Iarthar Bhéal Feirste in 1971, cothaíodh pobail Ghaeilge I gcuid mhór ceantar taobh amuigh de Bhéal Feirste, trí bhunú na nGaelscoileanna i dtús báire. Sa deichniúr is déanaí mar shampla, bhí fás agus forbairt iontach mór i gceantair amhail Ard Mhacha, agus i gContae Dhoire. Tá cúig phobal Gaeilge fhorásacha agus oifigeach amháin lonnaithe in An Carn i gContae Dhoire tuaithe. Thug an toscaireacht le fios go raibh géarghá le níos mó oifigeach teanga sa cheantar seo. Chomhiarr pobal Gaeilge Dhún Géimhinn agus Léim an Mhadaidh ar Fhoras na Gaeilge go gcuirfí oifigeach teanga chucu chun tacú leis na pobail fhorásacha agus leis an dá thionscadal caipitil molta seo sular chuir an Foras an scéim nua i leataobh go dtí i ndiaidh an chomhairliúcháin.

I ndiaidh an chruinnithe inniu dúirt Gearóid Ó Machail ar son an ghrúpa pobail, Cairde Teo i gcathair Ard Mhacha, ‘mhínigh muid don Aire Ní Chuilín go raibh an t-athrú aondeonach sna critéir mhaoinithe trí scrúdú ar an léarscáil náisiúnta seachas measúnú a dhéanamh ar agus tabhairt faoi chúrsaí realaíocha ar an talamh amhail an daonra, pobail na nGaelscoileanna, leibhéal na gníomhaíochta agus an éilimh i gcontrárthacht leis an taighde réasúnach agus sochtheangealaíochta agus le comheispéarasa phobail Ghaeilge sa Tuaisceart. Thug muid le fios fosta go mbainfeadh ann t-athrú molta an bonn d’fhiontar Líofa atá á chur chun cinn tríd an mhogalra atá ann faoi láthair agus go sáródh sé an dréachstraitéis don Ghaeilge i tuaisceart na hÉireann a aithníonn an gá le hinfheistiú i bhforbairt na teanga ar bhonn pobail mar a bhfuil an t-éileamh ann faoi láthair.’

Dúirt urlabhraí Chonradh na Gaeilge, Ciarán Mac Giolla Bhéin, a dhéanann abhcóideacht ar son na ngrúpaí teanga pobalbhunaithe, ‘Is í an teachtaireacht shoiléir ó na grúpaí seo go raibh an scéim rathúil agus gur gá lena leathnú le riar ar an éileamh méadaithe. Ba chóir d’Fhoras na Gaeilge agus do RCEF díriú ar níos mó infheistíochta a fháil a bheadh riachtanach leis na mhogalra láithreach d’oifigigh teanga a chothú agus chun tacu le ceantair forbartha i ngátar soiléir.”

Maidir leis an cháipéis chomhairliúcháin dúirt an tUasal Mac Giolla Bhéin, “tá an cháipéis lochtach mar teipeann uirthi comhthéacs éagsúil forbartha teanga a aithint sa Tuaisceart i gcomórtas leis an Deisceart. Sa Tuaisceart bhí beagán tacaíochta nó tacaíocht stairiúil ar bith d’fhorbairt teanga laistigh de phobail agus dá deasca seo, d’fhás na grúpaí go horgánach ón bhun aníos agus níl thig leo dul ar iontaoibh maoinithe eile ó stát nach dtugann cosaint dhleathach dóibh. De dheasca na heaspa stádais agus na creatlaí reachtaí don phobal Gaeilge sa Tuaisceart, tá an tacaíocht leanunach don scéim seo de dhíth ar an phobal. Ba chóir dó seo tabhairt faoi agus cuidiu leis an mhogalra fhairsingíoch de phobail Ghaeilge sa Tuaisceart. Seo an teachtaireacht shoiléir atá á cur in iúl do RCEF agus d’Fhoras na Gaeilge inniu ar son na ngrúpaí pobail Gaeilge”

‘Beidh an comhairliúchán ag dul ar aghaidh go dtí 24ú Samhain agus tá an toscaireacht ar iarraidh ar gach grúpa pobail Gaeilge, duine aonair, scoil agus eagras pobail páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán agus le tacú le forbairt leanúnach na teanga ar fun an oileáin, tríd an bhunsamhail riachtanas-bhunaithe a choinneáil agus a fhorbairt. 

A delegation representing locally based Irish-language groups in the north of Ireland, met today with DCAL Minister Caral Ní Chuilín to raise concerns about new proposals being brought forward by Foras na Gaeilge by way of a consultation in respect of the ‘Irish language in the community’ funding scheme (Scéim Phobal Ghaeilge).

The consultation proposes a shift from funding language groups based on demand and capacity to ensuring ‘an even geographical spread’ of resources. The original scheme is considered vital to sustain the Irish language community in the north, in the absence of a legislative framework. The north is the only region on these islands that has no legislation to protect and promote its indigenous language. The original funding scheme has been extremely successful in providing support to growing Irish language communities and underpins a strong network of vibrant and productive community groups in some of the most deprived areas of the north. There are 19 groups funded under this scheme across the island, 11of which are based in the north. Instead of allocating funding on that basis of demand, it is proposed by Foras na Gaeilge that language officers will be limited to one or two per County, resulting in language officers being moved away from areas of high demand to areas of little or no activity. The proposals, if implemented, will destabilise the Irish language community network and threaten the development in identifiable developing areas.

 The delegation presented submissions to the Minister on behalf of all the groups in the north, Caral Ní Chuilín at a meeting in Stormont today after which Sue Pentel of Ionad Uibh Eachach in the Gaeltacht Quarter stated, ‘We are grateful to the Minister for giving us the opportunity to raise our very grave concerns about the proposals contained in the Foras na Gaeilge consultation document which is aiming to prioritise ‘geographical spread’ in allocating community funding instead of demand and need on the ground. These proposals will penalise groups for being effective and well-organised and redirect funding away from areas that have built a successful community infrastructure to those areas where there is no demonstrable need. If the proposals are implemented they will effectively pull the rug out from under the community-based Irish language community in the North that has been built up over 40 years with very little statutory support”.

 The Irish language community has experienced significant growth in the north, a testament to the hard work and dedication of local communities. Since the first Bunscoil was established in West Belfast in 1971, the seeds of a language community have been planted in many areas outside of Belfast initially through the establishment of Irish-medium schools. Areas like Armagh and rural County Derry, for example, have experienced significant growth and development in the last decade. In rural County Derry there are now five growing Irish-medium communities and only one officer based in An Carn and the delegation pointed out that there is a pressing need for more language officers in this area. A joint application was submitted to Foras na Gaeilge in 2013 by the Dungiven and Limavady language communities for a language officer to support the growing communities and two proposed capital projects before the  new scheme was shelved by Foras pending the consultation.

Gearóid Ó Machail representing the community group, Cairde Teo in Armagh city, said after the meeting that, ‘we explained to Minister Ní Chuilin that changing the funding criteria arbitrarily by surveying a national map rather than assessing and addressing the realities on the ground such as population, Irish-medium school communities and level of activity and demand runs contrary to rational and sociolinguistic research and the collective experience of the language community in the north. We also pointed out that the proposed change would undermine the Líofa initiative which is being promoted through the existing network as well as contravening the draft strategy for the Irish language in the north of Ireland, which recognises the need to invest in developing the language at community level where there is existing demand.’

Conradh na Gaeilge spokesperson, Ciarán Mac Giolla Bhéin, who advocates on behalf of community based language groups stated that, ‘The clear message coming from the groups is that the scheme has been successful and it needs to be expanded to meet the increased demand. The focus of Foras na Gaeilge and DCAL should to be on sourcing the increased investment necessary to sustain the existing network of language officers and to support developing areas with demonstrable demand.”

In respect of the consultation document, Mr Mac Giolla Bhéin, stated that, “the document is flawed in that it fails to recognise the different context of language development in the North as opposed to the South. The language has official status in the South and is constitutionally enshrined and there is an agreed 20 year language strategy. In the North there has been little or no support historically for language development within communities as a result of which groups have grown organically from the bottom-up and have no alternative recourse to state funding in a state which affords them no legal protection. Given the lack of status and legislative framework for the Irish language community in the North, this community needs the continued support of this scheme which should address and accommodate the expanding network of Irish language communities in the North. This is the strong message being sent to DCAL and Foras na Gaeilge today on behalf of Irish language community groups”

The consultation is open until the 24th of November and the delegation is asking all Irish language community groups, individuals, schools and community organisations to participate in the consultation to support the continued development of the language through the retention and expansion of the original needs-based model.

Scéalaíocht do Theaghlaigh / Irish Storytelling

10801942_738066256276916_119631894574799048_nTá Cairde Teo ag eagrú sraith seisiún scéalaíochta do pháistí Gaelscoile agus a gcuid teaghlaigh ag Ionad Eamhain Mhacha Dé Sathairn 15ú agus 22ú Samhain. D’éirigh go han-mhaith leis an chéad seisiún a bhí ar siúl ar an Satharn seo caite. Ba é an scéalaí agus an t-aisteoir iomráiteach Frances Quinn a bhí i láthair le cuid dá stór scéal a chur i láthair do scaifte páistí ó Bhunscoil na mBráithre Críostaí agus a gcuid tuismitheoirí agus seantuismitheoirí. As Ard Mhacha o thús í Frances agus chaith sí sealanna i Londain agus tá sí anois ag cur fúithi i mBéal Feirste. Chomh maith leis an scéalaíocht, rinne na páistí pictiúir de dhuine de na carachtair sa scéal is fearr leo. Beidh Frances ar ais an Satharn seo 15 Samhain agus beidh sí ann ar an 22 Samhain agus cuirfidh sí fáilte roimh pháistí úra. Níl aon táille ann agus mairfidh gach seisiún idir 11am agus 1pm agus cuirfear fáilte roimh chách ann.

10368244_738067156276826_1217621228544445670_nCairde Teo is organising a series of storytelling sessions for children from Irish medium schools and their families at the Navan Centre on Saturday 15th and 22nd November. The first storytelling session which was held last Saturday proved very popular and was a great success. Renowned storyteller and actor Frances Quinn was special guest and she told a number of stories from her repertoire to the children from Bunscoil na mBráithre Críostaí and their parents and grandparents. Frances is originally from the well-known Quinn family here in Armagh and she spent a period in London before returning to Ireland, where she now resides in Belfast. As well as the storytelling, the children drew pictures of one of the characters from their favourite story told by Frances. She will be back at the Navan Centre this Saturday 15 November and Saturday 22 November and would be delighted to see all those present last week back again, as well as new faces. The storytelling sessions are free of charge and everyone is welcome to attend. Please note that children should be accompanied by an adult.

Scéalaíocht do Theaghlaigh-page-001

Oireachtas na Gaeilge 2014

Kerry1Tá scaifte de Ghaeil óga as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó mhórfhéile náisiúnta na Gaeilge a bhí ar siúl in Óstán Ghleann an Iolair i gCill Áirne ag tús mhí na Samhna. D’fhág baicle beag baile Ard Mhacha go luath ar an lá deireanach de Dheireadh an Fhómhair le bheith páirteach sa scléip agus sa chraic ag Oireachtas na Gaeilge i gcomhar leis na mílte eile Gaeilgeoirí. Bhain muintir Ard Mhacha an fhéile amach díreach agus tús a chur le craoladh beo an chláir raidió ar Raidió na Gaeltachta, Rónán Beo, a bhíonn á chur i láthair ag an chraoltóir iomráiteach Rónán Mac Aodha Bhuí. In ainneoin go raibh na céadta i láthair agus cuid de na ceoltóirí Gaeilge is fear in Éirinn, bhí lúcháir ar Rónán Gaeil Ard Mhacha a fheiceáil. Chomh maith leis an sárbhanna nua-aimseartha Seo Linn a bhfuil an-clú orthu mar gheall ar na físeáin YouTube, bhí an grúpa Mo Hat Mo Gheansaí, an sárghiotáraí Shane Hennessy, na ceoltóirí is fear sa Ghaeltacht agus rinceoirí ar an sean-nós.

Ar an Aoine, d’fhreastail said ar Oíche na Mac Léinn in éineacht leis na céadta mac léinn eile ó achan chuid d’Éire sula ndeachaigh said ar aghaidh chuig an Chabaret Craiceáilte, togra a reáchtálann Rónán Mac Aodha Bhuí i nGaeltacht Dhún na nGall le hardán a thabhairt don cheol nua-aimseartha Gaeilge. Bhí scoth na gceoltóirí ar an ardán le Shane Hennessey, Mo Hat Mo Gheansaí, Seo Linn agus an sárghrúpa reggae as Béal Feirste Bréag. Is é an Satharn buaicphointe an Oireachtais leis na comórtais náisiúnta rince agus amhránaíochta ar an sean-nós á gcraoladh beo ar TG4 agus ar Raidió na Gaeltachta. Bhí na Gaeil as Ard Mhacha i measc na gcéadta a bhí i láthair in amharclann an INEC nuair a fógraíodh gurbh é Seán Seoighe as Gaeltacht Chonamara a thabharfadh leis Corn TG4 don rince aonair ar an sean-nós agus nuair a fógraíodh gurbh í Nell Ní Chróinín as Gaeltacht Chorcaí a thabharfadh léi príomhdhuais an Oireachtais, Corn Uí Riada, don amhránaíocht ar an sean-nós. Tá nasc nach beag ag Nell le hArd Mhacha nó tugadh cuireadh di bheith ar an ardán ag Oíche Ghaelach mar chuid d’Fhéile Píobaireachta William Kennedy.

Chomh maith leis an ghné shóisialta, bíonn neart ceardlanna teanga agus seoltaí leabhair is cláir teilifíse. D’fhreastail toscaireacht as Ard Mhacha ar sheimineár ar phleanáil agus ar thodchaí na teanga agus d’éist leis an ghníomhaí iomráiteach Ciarán Ó Finneadha, leis an bhainisteoir ar chosaint teanga in oirthuaisceart na hÉireann Ciarán Mac Giolla Bhéin agus an láithreoir teilifíse agus Gaeilgeoir aitheanta Bláthnaid Ní Chofaigh.

Kerry2Dúirt Caoimhe Ní Chathail, oibrí deonach le CAIRDE Teo: “Tá mé an-bhuíoch de Chairde Teo a thug an deis seo dom freastal ar an fhéile is mó i saol sóisialta na Gaeilge. Is mór an spreagadh a thugann an Oireachtas do phobal na Gaeilge nó bíonn na mílte duine i láthair ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre agus Gaeilgeoirí ó achan chearn den domhan mór.” Dúirt Luíseach Ní Thréinfhir, dalta as Coláiste Chaitríona a thaisteal leis an ghrúpa as Ard Mhacha: “Bhain muid an sult as an deireadh seachtaine agus chuaigh sé go mór i bhfeidhm orainn go raibh Gaeilge ag achan duine a bhí ag an fhéile. Bhuail mé le neart daoine óga ó na Gaeltachtaí uilig, ó Ghaelscoileanna agus ó Choláistí tríú leibhéal ar fud na tíre agus bhí Gaeilge acu go léir.” Bíonn an tOireachtas á eagrú uair sa bhliain ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair agus tús mhí na Samhna.

Armagh Gaels were well-represented this year again at the annual Irish language festival Oireachtas na Samhna in the Gleneagle Hotel in Killearney. A group of Irish speakers from the city and surrounding area left Armagh early on the last day of October to join in along with thousands of others, in the fun and craic of the highlight of the Irish language social calendar. The Armagh Gaeilgeoirí arrived in Killarney as the Raidió na Gaeltachta award-winning radio show Rónán Beo began its live broadcast. The show, which is presented by renowned broadcaster Rónan Mac Aodha Bhuí featured the fantastic Seo Linn who gained national fame after their translations of popular chart songs became a Youtube sensation, as well as the celebrated Mo Hat Mo Gheansaí, accomplished guitarist Shane Hennessey and the best singers and dancers from the various Gaeltacht regions of Ireland.

The young Armagh Gaels donned their Hollowe’en costumes to attend a special Student Night along with hundreds of young people from across the country and joined in the craic at the Cabaret Craiceáilte, which is organised by Rónán Mac Aodha Bhuí to promote modern Irish language music, but was away from its usual home of the Donegal Gaeltacht. The cabaret was headlined by Shane Hennessey, Mo Hat Mo Gheansaí, Seo Linn and renowned Belfast reggae act Bréag. The competitions on Saturday were the highlight and the culmination of the festival and the Cairde Teo group joined hundreds of Gaeilgeoirí in the INEC auditorium to witness the national sean-nós dancing and singing competitions, which were broadcast to a national and international audience on TG4 and Raidió na Gaeltachta. The overall winner of the dancing competition was Seán Seoighe from the Galway Gaeltacht of Conamara and the Armagh contingent celebrated the announcement of the winner of Corn Uí Riada for sean-nós singing, with Nell Ní Chróinín who had linked up with Cairde Teo two years ago for an Irish language music night as part of the William Kennedy Piping Festival.

Kerry3As well as the many social aspects of An tOireachtas, many language workshops and book and programme launches also take place during the Festival. A delegation from Armagh attended a language planning seminar which focused on the growth of the language and listened intently to the advice of well-known Irish language activist Ciarán Ó Finneadha, Conradh na Gaeilge’s language protection manager for the north of Ireland Ciarán Mac Giolla Bhéin and prominent TV presenter and Irish speaker Bláthnaid Ní Chofaigh.

Caoimhe Ní Loingsigh is a volunteer with CAIRDE Teo and was among the Armagh contingent who travelled down and she spoke og the Oireachtas saying “I’m very grateful to Cairde Teo for giving me the opportunity to attend the biggest event in the Irish language social calendar. The Oireachtas festival gives great confidence and inspiration to the Irish language community as they meet up with thousands of others speakers from Gaeltacht areas across the country and indeed from all over the world.” Luíseach Ní Thréinfhir is a student at local Irish medium school Coláiste Chaitríona and she too travelled to Killarney: “We had a fantastic weekend and it was very uplifting to hear so many people speaking in our native language. I met hundreds of people from all of the Gaeltacht areas and from schools and colleges right across the country and they were all Irish speakers.” The Oireachtas is organised each year at the end of October and beginning of November.

Comórtas Aiste do Dhaltaí 2014-2015 / Student Essay Competition

1613863_558136754294218_120446383_nTá Cairde na hÉireann dena Briogáidí Idirnáisiúnta ag lainseáil an dara comórtas aiste do dhaltaí dara leibhéal in Éirinn. Tabharfar cuireadh don bhuaiteoir a n-aiste a léamh i Maidrid Dé hAoine 20ú Feabhra 2015 agus freastal ar chomóradh bliantúil Chath Jarama Dé Sathairn 21ú Feabhra 2015, chomh maith le tuismitheoir nó caomhnóir. Díolfar as na h-eitiltí agus as an lóistín, mar aoíanna againne agus ag AABI (Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta i Maidrid)

Bíodh ábhar an aiste faoi aon ghné de róil nó eispéiris bhaill na mBriogáidí Idirnáisiúnta as Éirinn, i rith Chogadh Cathartha na Spáinne nó na tionchair a d’imir an cogadh ar bhaill na mBriogáidí ina dhiaidh.

Tá cead ag aon dalta idir 16 agus 19 bliain d’aois, atá ag cúrsa dara leibhéal in Éirinn ag scoil, i bprintíseacht nó ag institiúd oideachais, le linn thréimhse an chomórtais, aiste a chur isteach, ach é bheith curtha roimh 24.00, mean-oíche Déardaoin 20ú Samhain 2014, mar aon le agus sonraí teagmhála an dalta bheith leis, agus sonraí teagmhála múinteora nó maoirseora cúrsa le go dtig aois an dalta a dheimhniú.

Is féidir aistí a chur isteach i nGaeilge nó i mBéarla agus ní mór dóibh bheith suas le 1600 focal ; ní mór gach foinse d’fhíricí bheith luaite.

Cuirtear na h-aistí agus sonraí teagmhála chuig: fibispainessaycomp2014@gmail.com

Gheobhaidh gach dalta a chomhlíonann na coinníollacha thuas teastas ag deimhniú gur ghlac siad páirt sa chomórtas.

Tá cinntí na moltóirí críochnaitheach.

Tá rún ag lucht eagraithe imeacht a shocrú in Éirinn nuair a léifidh údar na n-aistí sa chéad áit agus sa dara háit agus údar an aiste is cruthaithí a gcuid saothar.

Tá sé mar aidhm ag an chomórtas suim na ndaoine óga sa nuastair a spreagadh, go háirithe i dtaca le ídéil agus bearta na n-óglach sna Briogáidí Idirnáisiúnta. Ba mhaith linn a chinntiú go bhfíorófar aisling an mhórchinnire Poblachtánach Dolores Ibarrui nuair a d’impigh sí ar na daoine a bhí ag amharc ar mháirseáil dheireanach na mBriogáidí i bFómhar 1938 insint dá bpáistí faoi na hóglaigh a tháinig chun na Spáinne leis an daonlathas a chosaint.

Sa lá atá inniu ann tá contúirtí agus dushláin na 1930idí le feiceáil arís agus ní mór dúinn smaoineamh ar bhearta agus ar mhianta na ndaoine sin a chuir a mbeatha i mbaol mar mhaithe le cúis ar ceacht agus rabhadh dúinn anois í.

10509635_638719166235976_8487880907746699297_n1) FIBI’s 3rd annual essay competition for second level students in Ireland will accept essays on any aspect of the roles and experiences of the members of the International Brigades that relate to Ireland, either during or after the Spanish Civil War of 1936-39.

2) Final versions of each essay must be either in English or Irish, and should not be more than 1,500 words in length.

3) At least 3 sources should be consulted, and the essay should have footnotes indicating when these sources are being quoted or relied upon in the text.

4) Any student up to 19 years of age, in any second level course anywhere in Ireland during the time of the competition, is eligible to enter, provided the essay is emailed to FIBI before the deadline, and is accompanied by contact details of the teacher or course supervisor who can confirm the student’s age and second level course participation.

5) The FIBI email address for essays and contact details is fibispainessaycomp2014@gmail.com. All queries or other emails should go to our usual email address: fibispain36to39@gmail.com

6) Deadline for submitting essays is Thursday 20th November 2014.

7) We recommend emailing your essay as a PDF attachment.

8) All entrants will receive a certificate attesting to their essay, suitable for inclusion in CVs, etc.

9) All decisions by the judges are final.

Further details about the competition and FIBI are on our Facebook page: www.facebook.com/SpanishCivilWarEssayCompetition/info

The organisers also hope to arrange an event for the authors of the essays placed first, second, and the most original essay, to read their essays here in Ireland.

The aim of the competition is to develop young people’s interest in modern history, and in particular an appreciation of the ideals and activities of the volunteers in the International Brigades. We thus hope to carry out the words spoken by the great wartime Republican leader, Dolores Ibarruri, when she told those watching the Brigades’ farewell march in the autumn of 1938, to tell their children about these volunteers who came to Spain to defend democracy.

In today’s world we are living through times which recall the dangers and the challenges of the 1930s, and we need to recall the deeds and aspirations of those who risked their lives for a cause which remains as a lesson and a warning to us today.

Preabchaifé Gaeilge

Preabchaifé 2Beidh Ard Mhéara Ard Mhacha Cathy Rafferty ag óstáil caifé speisialta Gaeilge Dé hAoine 24 Deireadh Fómhair le h-airgead a bhailiú do charthanais an Ard Mhéara; Seirbhís Ospíse an Deiscirt agus Grúpa Uathachais Ard Mhacha. Beidh an caifé ar siúl i Stáblaí an Pháláis idir 12 nóin agus 1pm le h-aitheantas a thabhairt do dhíograiseoirí Gaeilge agus do na scoileanna a chuireann teanga dhúchais an cheantair a chur chun cinn. Tig sé sna sála ar phreabchaifé rathúil a d’eagraigh CAIRDE Teo agus Gael Linn i mí Mheán an Fhómhair le ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Eorpach na dTeangacha.

Is é an aidhm atá leis an chaifé Gaeilge phobal na Gaeilge a thabhairt le chéile le deis a thabhairt dóibh a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus smaointí a roinnt lena chéile. Tá Ard Mhéara Cathy Rafferty ag iarraidh ar dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga teacht chuig an chaifé dé hAoine le bualadh le Gaeilgeoirí eile, ach le cluinstin faoi fhorbairtí eile in earnáil sa Ghaeilge in Ard Mhacha, go háirithe an ceiliúradh ar fhiche bliain den Ghaeloideachas atá beartaithe i mí an Mhárta. Tá fáilte roimh Ghaeilgeoirí líofa, roimh fhoghlaimeoirí agus roimh na daoine sin a bhfuil suim acu sa teanga, freastal ar an phreabchaifé ag 12 nóin ar an Aoine i Stáblaí an Pháláis.

Preabchaifé 1Tá Gaeil Ard Mhacha ag ullmhú do cheann de na féiltí is mó Gaeilge a bheas ar siúl i gCill Áirne, Contae Chiarraí chomh maith. Is é Oireachtas na Gaeilge an buaicphointe d’fhéilire na Gaeilge agus beidh na mílte ag taisteal chuig an fhéile le sult a bhaint as an cheiliúradh, ina mbíonn léachtaí, comhdhálacha agus comórtais rince agus amhránaíochta. Le blianta beaga anuas, tugadh cuireadh don eagraíocht Ghaeilge CAIRDE Teo freastal ar an Oireachtas le seastán a reáchtáil le cuid mhór de na leabhair, dlúthdhioscaí, éadaí agus féiríní Gaeilge a bhíonn ar fail sa siopa Cult Úr, atá i ndiaidh siopa úr a oscailt ar bhunurlár Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha. Chuaigh an seastán i bhfeidhm ar Ghaeilgeoirí o achan chuid den oileán agus ó áiteanna thar lear a thaistealaíonn chuig an Oireachtas agus tá lúcháir ar CAIRDE Teo bheith ag pilleadh ar ionad Ghleann an Iolair i mbliana arís lena n-earraí a chur os comhair phobal na Gaeilge.

 

Armagh Lord Mayor Cathy Rafferty is to host a special Irish language café on Friday 24 October in aid of her chosen Lord Mayor’s charities of Southern Area Hospice Services and Armagh Acorns Autism Group. The café will be held in the Palace Stables between 12 noon and 1pm to recognise the work of local Irish language enthusiasts and of local schools in promoting the native language of the area. It follows on from the successful and well-attended pop-up café organised by CAIRDE Teo and Gael Linn in September to celebrate the European Day of Languages.

The aim of the Irish language café is to bring members of Armagh’s growing Irish language community together to offer an opportunity to network and practice their spoken Irish. Lord Mayor Cathy Rafferty is encouraging those with an interest in the language to come along to the café on Friday to not only meet up with other Irish speakers, but also to hear about upcoming developments in the Irish language sector in Armagh, particularly with the celebration for twenty years of Irish medium primary school education planned to take place next March. Fluent speakers, learners and those interested in the language are welcome to attend the pop-up café at 12 noon on Friday in the Palace Stables.

preabchaifé 3Armagh Gaels are also gearing up for one of the biggest Irish language festivals of the year, which takes place next weekend in Killarney, County Kerry. Oireachtas na Gaeilge is the highlight of the Irish language calendar and a large representation of the local Irish language community will be making the journey down to join in the celebrations, which include lectures, conferences and dancing and singing competitions. In recent years, local Irish language organisation CAIRDE Teo has been invited to the Oireachtas to host a stall of many of the Irish language books, cds, clothing and giftware available in the Cult Úr shop, which has just opened new premises on the ground floor of Armagh City Shopping Centre. The stall has proven extremely popular with Irish speakers from right across the island and indeed from further afield and CAIRDE Teo are delighted to be returning to the Gleneagles venue again this year to display their wares to the wider Irish language community.

Ceardlann Ealaíne na Samhna

Ceardlann na Samhna 2014 amended-page-001Tá cuireadh á thabhairt do pháistí ó ghaelscoileanna an cheantair páirt a ghlacadh i gceardlann speisialta don tSamhain a bheas á h-eagrú ag CAIRDE Teo. Beidh an cheardlann soar in aisce ar siúl sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa Déardaoin 23 Deireadh Fómhair do pháistí ó Rang 1-Rang 3 agus Dé hAoine 24 Deireadh Fómhair do pháistí ó Rang 4 – Rang 7. Cuirfear an cheardlann ar fail trí mheán na Gaeilge agus beidh deis ag na páistí a maisiúcháin féin Samhna a dhéanamh, cluichí a bhaineann leis an tSamhain a shúgradh agus éisteacht le scéalaí. Mas mian le do pháiste freastal ar cheachtar den dá cheardlann, dean teagmháil le Seán ag Cairde Teo ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com  nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr sa Eurospar.

Tá ceiliúradh an lae inniu ar an tSamhain bunaithe ar an tsean-fhéile Cheilteach, a chuir deireadh leis an fhómhar agus tús le míonna dorcha an gheimhridh. Tá bob nó bia bunaithe ar thraidisiún Gaelach na cleamaireachta, nuair a chuir daoine bréagéadaí orthu le nach n-aithneodh na síoga é agus chuaigh said ó theach go teach ag ceol agus ag aithris véarsaí le bia a fháil ó mhuintir an tí. Ghlantaí amach tornapa agus chuirtí coinneal istigh ann le solas a thabhairt do na cleamairí ar an bhealach, agus tá an traidisiún sin á chleachtadh go fóill le puimcín a úsáid in áit an tornapa.

Children from local Irish medium primary schools are being invited to take part in a special Hollowe’en crafts workshop which is being organised by local social enterprise CAIRDE Teo. The free arts workshops will take place in the Athletic Grounds on Thursday 23 October for children in Rang 1 – Rang 3 and on Friday 24 October for children in Rang 4 – Rang 7. The workshop will be delivered in Irish and the children will make their own Hollowe’en decorations, play Hollowe’en games and listen to a storyteller. If your child would like to attend either of these workshops, contact Seán at Cairde Teo on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com  or call into the Cult Úr shop in the Eurospar.

The celebration of Hollowe’en derives from the ancient Celtic celebration of Samhain, which marked the end of the harvest and the beginning of the darker months of winter. The poplular Hollowe’en activity of trick or treating is based on the Gaelic tradition of mumming, when people dressed up in costumes to disguise themselves from the síoga or fairies and went from house to house singing or reciting verses in exchange for food. Turnips were carved and a candle placed inside to light the way for the mummers, a tradition which is still in common practice with the turnip being replaced by a pumpkin.

Aifreann na Gaeilge

Léifear an tAifreann Gaeilge amárach (11.10.14) agus ar an Satharn seo chugainn (18.10.14) mar is gnách i séipéal Choláiste Phádraig ar 5.30pm. Beidh sos coicíse ann ina dhiaidh agus ní beidh Aifreann Gaeilge ann Dé Sathairn 25 Deireadh Fómhair ná Dé Sathairn 1 Samhain. Léifear an tAifreann Gaeilge arís gach Satharn idir 8 Samhain agus 13 Nollaig.

The Irish language mass in the chapel at St Patrick’s Grammar School will continue tomorrow evening (11.10.14) and next Saturday (18.10.14) at 5.30pm. This will be followed by a two week break with no Irish language mass on Saturday 25 October or Saturday 1 November. The mass will then continue each Saturday between 8 November and 13 December.

Ciorcal Comhrá GCSE

Cuirfear tús le Ciorcal Comhrá nua do dhaltaí GCSE in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise in Ard Mhacha Déardaoin idir 3.45 agus 4.45pm .

A new GCSE Irish conversation and revision circle starts this Thursday 3.45-4.45pm upstairs in Sherry’s Field Complex. Bígí linn le feabhas a chur ar do Ghaeilge labhartha.

CIORCAL COMHRÁ GCSE-page-001

Oidhreacht Chultúrtha Ard Mhacha chun tosaigh san Oíche Chultúir

Beann Mhadagáin 2014Bhí an Ghaeilge arís chun tosaigh i rith an tríú Oíche Chultúir in Ard Mhacha. Tháinig roinnt eagraíochtaí áitiúla cultúir le chéile le clár gníomhaíochtaí a sholáthar don deireadh seachtaine ar fad. Mar phríomhchathair ársa Uladh agus suíochán ríthe agus banríona na cúige, tá stair fhada ag an Ghaeilge agus ag an chultúr le hArd Mhacha agus bhain na grúpaí áitiúla CAIRDE Teo, Gael Linn agus Ciorcal Comhrá Ard Mhacha leas as an Oíche Chultúir le béim a leagan ar bhunú Gaelach agus Ceilteach na cathrach. Ba é téama na ceiliúrtha dátheangaí i mbliana ná ról na nÉireannach Aontaithe in Ard Mhacha agus i mBéal Feirste.

Cuireadh tús leis an chlár gníomhaíochtaí ar an Aoine le caint a thug an staraí iomráiteach, an Monsíneoir Réamonn Ó Muirí, ar shaol agus ar bhás an Athair Shéamuis Uí Choigligh ag an leac a cuireadh in airde i gcuimhne air i Reilig Pharóiste Ard Mhacha ag Cnoc an Droigheáin. Éireannach Aontaithe a bhí san Athair Séamus Ó Coigligh a rugadh i bparóiste na Coille Móire, a cuireadh ar a thrial agus a crocadh in Maidstone, Kent in 1798. Ina dhiaidh sin, léigh an Monsínseoir Ó Muirí sleachta as a leabhar ag uaigh Sheáin Uí Bhaoil sa tseanreilig thíos faoin ardeaglais Chaitliceach. Mharaigh na Fir Buí Seán Ó Baoil i rith ré lucht an aisghairmthe in 1845. As sin, chuaigh said ar aghaidh chuig Leabharlann Poiblí Ard Mhacha, áit inar thug Gerry Oates léacht dátheangach ar a thaighde pearsanta féin ar naisc Ard Mhacha leis na hÉireannaigh Aontaithe sa 18ú Céad. Bhí an Leabharlann Poiblí iontach fóirsteanach mar ionad nó is sa leabharlann a choinnítear bratach an 70ú Briogáid a bhain 8ú reisimint mílíste Ard Mhacha ó Arm na Fraince ag Cath Bhéal an Átha Muc in 1798.

Cuireadh deireadh le gníomhaíochtaí na hAoine, d’fhág turas treoraithe dátheangach Amharclann Ard Mhacha ar 5pm. Chuimsigh an tsiúlóid uaigh Bhriain Bhoróimhe i dtaillte Ardeaglais Naomh Padraig le comóradh a dhéanamh ar mhíle bliain ó maraíodh Ardrí na hÉireann. Chuaigh na rannpháirtithe as sin chuig an beár  The Hole in the Wall le héisteacht le Déaglán Mac Thréinfhir ag insint scéal an laoich agus an rapaire Gaelaigh, Séamus Mór Mac Murchaidh, a coinníodh sa tseanphríosún sular tugadh amach chuig Cnoc an Chrochta taobh le Teach an Phobail Naomh Maoilsheachlainn. Cuireadh deireadh leis an tsiúlóid le cuairt ar shuíomh an mhóraonaigh Ghaelaigh Aonach Mhacha, a bhí ann roimh Faiche Ard Mhacha mar ionad sóisialta agus tráchtála in Ard Mhacha Gaelach. Ina dhiaidh sin, chuaigh an grúpa isteach san uaimh atá thíos faoin ardeaglais d’Eaglais na hÉireann le hamharc ar chuid de na hiarsmaí reamhstaire agus réamhChríostaí atá lonnaithe ann.

Poll sa BhallaAn lá dar gcionn, eagraíodh siúlóid cnocadóireachta trasphobail go Beann Mhadagáin. Ba ag an bhinn ar fad a bhauil Theobald Wolfe Tone le hAnraí Joy Mac Reachtain le gealltanas a thabhairt éirí amach na nÉireannach Aontaithe in 1798 a láinseáil. I ndiaidh na cnocadóireachta a fhad le Dún Mhic Airt ar bharr na sléibhe, fuair na rannpháirtithe lón ag Caisleán Bhéal Feirste sula ndeachaigh said ar aghaidh le cuairt a thabhairt ar uaigh Anraí Joy agus Máire Áine Mhic Reachtain i Reilig Shráid Clifton. Bhí an staraí as Béal Feirste Jake Mac Siacais ón eagraíocht Ghaeilge Forbairt Feirste mar threoraí ar shiúlóid trí Bhéal Feirste thart ar áiteanna a raibh baint láidir acu leis na hÉireannaigh Aontaithe. Labhair Jake fán mhórthionchar a bhí ag Preisbitéirigh Bhéal Feirste ar an ghluaiseacht Poblachtánach agus labhair sé fosta ar an tionchar a bhí ag imeachtaí i Méiriceá agus ar ídéil na saoirse, an chomhionannais agus an bhráithreachais a chuir dlús le hÉirí Amach na Fraince.

Bhí an-rath ar an deireadh seachtaine, agus chuidigh an aimsir galánta leis, agus d’fhill muintir Ard Mhacha traochta ach sásta agus spreagtha ag imeachtaí an deireadh seachtaine. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil le Ciorcal Comhrá Ard Mhacha, le Gael Linn, leis an Mhoinsínéar Ó Muirí, le Leabharlann Poiblí Ard Mhacha, le Cáisleán Bhéal Feirste, le Forbairt Feirste, le Gerry Oates agus le hEaglais na hÉireann as an chuidiú agus an comhoibriú uilig.

James Coigley 2014The Irish language yet again featured prominently during Armagh’s third annual ‘Culture Night’ celebrations. A number of local cultural organisations came together to offer a full weekend programme of activities. As the ancient capital of Ulster and former seat of the kings and queens of the province, the Irish language and culture has long been associated with Ard Mhacha and local cultural groups CAIRDE Teo, Gael Linn and Ciorcal Comhrá Ard Mhacha availed of ‘Culture Night’ to  highlight the Celtic and Gaelic origins of our primordial city. The theme of this year’s bilingual celebrations was the role of the United Irishmen movement in Armagh and Belfast.

The programme of activities began with a talk on the Friday afternoon by renowned local historian, Monsignor Réamonn Ó Muirí, who spoke about the life and death of Father James Coigley at the plaque which was erected in his memory in the Armagh Parish Graveyard at Sandy Hill. Father James Coigley, who was born in the parish of Kilmore, was a United Irishman who was put on trial and hanged in Maidstone, Kent in 1798. Monsignor Ó Muirí later read extracts from his book at the grave of John Boyle in the old graveyard below the Catholic Cathedral. John Boyle was shot dead by Orangemen during the era of the Repealers in 1845. Proceedings then moved indoors to the charming surroundings of Armagh Public Library where a fascinating bilingual lecture was delivered to an attentive audience by Gerry Oates who outlined his own personal research on Armagh’s links with the United Irishmen in the C18th. The Public Library was an extremely appropriate venue for such an event as it houses the flag of the 70th Demi Brigade which was captured from the French Army by the 8th Armagh Regiment of Militia at the Battle of Ballinamuck in 1798.

To end Friday evening’s activities, a bilingual Irish and English language guided heritage tour of Armagh departed from the Marketplace Theatre at 5pm. The walk took in the grave of Brian Boroimhe in the grounds of St Patrick’s Cathedral in order to commemorate 1,000 years since the death of the High King of Ireland. Participants then made their way to  The Hole in the Wall bar to hear Déaglán Mac Threinfhir’s account of the story of the Gaelic hero and rapparee, Séamus Mór Mac Murchaidh, who was held in the old gaol in the present day McCrum’s Court before being led to Hangman’s Hill beside St Malachy’s Church. The walk concluded with visits to the site of the ancient Gaelic fair at Aonach Mhacha, which as guide Réamonn Ó Ciaráin explained had preceded the Mall as a site of social activities and trade in Gaelic Armagh and to the ancient crypt under St Patrick’s Church of Ireland Cathedral which contains interesting prehistoric and pre-Christian artefacts.

Caisleán Bhéal Feirste 2014On the following day, a cross-community hillwalking excursion was organised to Beann Mhadagáin, known as Cavehill Mountain in English. It was at the summit of Cavehill in North Belfast that Theobald Wolfe Tone met with Henry Joy McCracken to take an oath to launch the 1798 rebellion of the United Irishmen. Following a very enjoyable and well attended hill walk to McArt’s Fort on the summit of the mountain, participants enjoyed a superb lunch in Belfast Castle before moving on to visit the graves of Henry Joy and Mary Ann McCracken in Clifton Street Cemetery. The Armagh delegation were led by Belfast historian Jake Mac Siacais, from Irish language development group Forbairt Feirste, who conducted a walking tour of sites in Belfast city centre which were strongly associated with the United Irishmen phenomenon. Jake pointed to the strong influence of Belfast Presbyterians on the emerging republican movement and also outlined how the movement had been influenced by events in America and more particularly by the ideals of liberty, equality and fraternity that had resulted in the French Revolution.

With the entire weekend deemed to have been a marvellous success, not least because of the glorious late summer sunshine, the large party of ‘culture vultures’ from Armagh returned home exhausted but thoroughly enriched and stimulated by the weekend’s events. CAIRDE Teo would like to thank Ciorcal Comhrá Ard Mhacha, Gael Linn, Moinsínéar Ó Muirí, Armagh Public Library, Belfast Castle, Forbairt Feirste, Gerry Oates and the Church of Ireland in Armagh for all their help and cooperation.

Oiliúint d’fhiontraithe cultúir

Uachtarán in Ard MhachaBeidh CAIRDE Teo ag óstáil ceardlainne nuálaí margaíochta in Óstán Chathair Ard Mhacha idir 9.30am agus 12.30pm Dé Sathairn 4ú Deireadh Fómhair. Beidh an cheardlann saor in aisce agus beidh sé ábhartha do lucht déanta polasaí, d’ionadaithe poiblí, d’fhiontraithe sóisialta, do ghrúpaí pobail agus cultúir, do scoileanna, do cheardchumainn agus do ghnóthaí atá ag iarraidh foghlaim faoin dóigh gur féidir an Ghaeilge a úsáid mar uirlis mhargaíochta agus mar ghné uathúil dhíolacháin lena n-imeachtaí, lena n-earraí agus le seirbhísí a chur chun cinn.

Tá an cúrsa Margaíocht i Saol Ilteangach á sholáthar ag CeangalG, tionscadal atá maoinith ag an EUINTEREG IVA atá ag iarraidh naisc a chruthú idir fhiontair I dtuaisceart na hÉireann agus i nGaeltacht na hAlban. Tá an cúrsa margaíochta dírithe ar úinéirí gno agus ar fhiontraithe atá ag iarraidh leas a bhaint as margadh na Gaeilge agus na turasóireachta cultúrtha, margadh atá ag fás leis. Thug CAIRDE Teo cuireadh do CeangalG an cheardlann laethlae a sholáthar mar chuid den tionscadal ‘Stuaim’ d’ógfhiontraithe cultúrtha Ard Mhacha. Ach tá an oiliúint á cur ar fail le freastal ar riachtanais roinnt páirtithe leasmhara.

Dúirt stiúrthóir an cúrsa agus bainisteoir oiliúna Ceangal G, Fionbar Ó Baoill, go gcuideoidh na cúrsaí le rannpháirtithe pleananna láidre a fhorbairt lena gcuid earraí agus seirbhísí a mhargú go héifeachtach i saol ina dtiocfadh leis an Ghaeilge nó an Gaidhlig buntáiste a thabhairt thar iomaitheoirí eile.

“I saol an lae inniu, tá daoine ag iarraidh níos mó ná earra amháin, tá iad ag iarraidh earra a bhfuil féiniúlacht agus brí leis, agus tá buntáiste ag earnáil na Gaeilge agus na Gaidhlig ar féidir linn a úsáid trí rannpháirtíocht ghníomhach sa chúrsa. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe uirlisí agus teicnící lena stráitéis féin a dhearadh agus a uasghrádú. Agus níos tábhachtaí ná sin, beidh an lucht freastail ábalta stráitéis cuimsitheach margaíochta a dhearadh a oireann dá ngnó féin le roinnt spriocanna leis an stráitéis a bhaint amach.”

Tá teorainn le líon na spásanna agus moltar áit a chur in áirithe laithreach. Cuirfear lón ar fail do na rannpháirtithe. Má tá suim agat clárú don chúrsa ‘Margaíocht i Saol Ilteangach’, is féidir teagmháil a dhéanamh le Fionbar Ó Baoill ag fionbar@ceangalg.net nó le Seán Ó Maoilsté ag sean@cairdeteo.com.  Nó is féidir scairt a chur ar oifigí CAIRDE Teo ar 028 37515229.

Soláthrófar tionscadal ‘Stuaim’ de chuid CAIRDE Teo a bhuí le maoiniú ó Santander’s Enterprise Development Awards agus ó Lloyds Bank Foundation NI. Tionscadal AE atá i CeangalG a bhfuil an ollscoil lánGhaidhlig, Sabhal Mór Ostaig, mar cheannasaí air. Is iad na príomhpháirtithe sa tionscadal ná Údarás na Gaeltachta agus Cultúrlann MacAdaim Uí Fhiaich i mBéal Feirste. Fuair said maoiniú anuraidh suas le €1m ó Interreg faoi choimirce an Special European Programmes Body (SEUPB).

 

CAIRDE Teo will be hosting a unique and innovative business marketing workshop in Armagh City Hotel between 9.30am and 12.30pm on Saturday 4th October. The workshop is free of charge and will be of interest to policy makers, public representatives, community groups, social enterprises, cultural organisations, schools, trade unions and businesses that are keen to learn about how the Irish language can be used as a marketing tool and a unique selling point to promote their events, products and services.

The Marketing in a Multi-lingual World suite of courses – which includes a workshop – has been commissioned and designed by CeangalG, the EUINTEREG IVA funded project that is working to develop links between enterprises in the north of Ireland and those in the Scottish Gaeltacht. The area covered by the CeangalG project encompasses the Donegal Gaeltacht and the rest of Ulster, to the Gaelic speaking Highlands and Islands of western Scotland.

The marketing course is aimed at business owners or entrepreneurs who want to break into the expanding spheres of Irish language or cultural tourism and business. Local cultural enterprise CAIRDE Teo initially invited CeangalG to deliver the half day of training workshops as part of their ‘Stuaim’ project for budding young cultural entrepreneurs.  However, the training has now been expanded to meet the needs of a range of different stakeholders.

Course designer and tutor Fionbar Ó Baoill, CeangalG’s training manager, said the courses will help participants develop robust plans to market more effectively their products and services in a world where knowledge of a language such as Irish or Scots Gaelic could give a provider the edge over a competitor.

“In today’s world, people are less concerned with acquiring stuff and more with finding meaning – so those in the Irish and Scots Gaelic medium sector have an inbuilt advantage which we intend they will be better able to exploit through active participation in this course. Participants will learn the tools and techniques to design and upgrade their own strategy as it is rolled out. Most importantly, attendees will be able to design a comprehensive marketing strategy specific to their individual business together with a set of goals to get them there” he said.

Places are limited and immediate booking is advised. A complimentary lunch will be served. If you are interested in registering for the CeangalG ‘Marketing in a Multilingual World’ course, you can contact either Fionbar Ó Baoill at fionbar@ceangalg.net or Seán Ó Maoilsté at sean@cairdeteo.com.  Alternatively, contact the CAIRDE Teo offices on 028 37515229.

CAIRDE Teo’s ‘Stuaim’ project will be delivered with funding assistance from Santander’s Enterprise Development Awards and Lloyds Bank Foundation NI. CeangalG is an EU funded project headed by Gaelic university, Sabhal Mór Ostaig. Its main partners are Údarás na Gaeltachta and Belfast’s Cultúrlann McAdam Ó Fiaich. Last year it secured funding totalling almost €1m from Interreg under the auspices of the Special European Programmes Body (SEUPB).