SpongeBob as Gaeilge

SpongebobBeidh Cairde Teo ag reáchtáil bus as Ard Mhacha le freastal ar scannán SpongeBob Squarepants i bpictiúrlann an Iúir Déardaoin 16 Aibreán. Beidh an bus ag imeacht ó Óstán Chathair Ard Mhacha ar 5.45pm. Más mian leat spás a chur in áirithe, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com 028 3751 5229 nó ar Facebook.

Cairde Teo are organising a free bus to the Irish language showing of Spongebob Squarepants in Newry on Thursday 16 April. The bus will leave Armagh City Hotel at 5.45pm. If you would like to book spaces for your family, contact Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229 or via Facebook messenger.

Dianchúrsa an Earraigh

Dianchúrsa 1Tá Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag tabhairt deise dóibh siúd a bhfuil suim acu sa Ghaeilge ár dteanga dhúchais a fhoghlaim den chéad uair nó cur lena gcumas sa teanga. Beidh dianchúrsaí Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa idir 11am agus 4pm Dé Sathairn 18 Aibreán do thosaitheoirí, d’fhoghlaimeoirí meánleibhéil agus d’fhoghlaimeoirí ardleibhéil. Clúdaíonn an costas £10 lón. Reáchtáil Cairde Teo agus CLG Ard Mhacha dianchúrsaí Gaeilge roimhe seo agus bhí ard-éileamh orthu le foghlaimeoirí ó achan chearn den chontae agus den chúige féin. I measc na ndaltaí atá i ndiaidh freastal ar na ranganna, tá roinnt réaltaí idirchontae Ard Mhacha le cúl báire iománaíochta sinsear Simon Doherty agus peileadóirí sinsear Charlie Vernon agus Oisín Mac Íomhair. Tacaíonn Cairde Teo leis an fheachtas ‘Líofa’ de chuid na Roinne Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, atá ag iarraidh ar dhaoine tiomantas pearsanta a thabhairt go bhfoghlaimeoidh siad Gaeilge le linn 2015. D’éirigh go hiontach leis an fheachtas go dtí seo agus tá sé i ndiaidh an sprioc le 10,000 foghlaimeoir a mhealladh a shárú agus anois tá sé ag díriú ar sprioc úr le 20,000 duine a spreagadh an Ghaeilge a fhoghlaim faoi 2020. Le tuilleadh eolais a fháil nó le háit a chur in áirithe i gceann ar bith de na ranganna, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

 

Dianchúrsa 2CAIRDE Teo are yet again joining up with Armagh GAA to offer an opportunity to those interested in Irish to learn our native tongue and to brush up on their language skills. Intensive Irish courses will be held in the Athletic Grounds from 11am to 4pm on Saturday 18 April for beginners, intermediate and advanced levels. The cost of £10 includes lunch. Cairde Teo and Armagh GAA have held similar courses before and they have proven to be extremely popular with learners from throughout Armagh and indeed from across Ulster attending our classes. The classes have also received the backing of a number of inter-county stars from Armagh with senior hurling goalkeeper Simon Doherty and senior footballers Charlie Vernon and Oisín Mac Íomhair attending the classes to brush up on their Irish. Cairde Teo supports the Department of Culture’s Líofa campaign, which encourages people to sign up to a personal pledge to learn Irish. The campaign has proved a massive hit and having reached its target of attracting 10,000 learners to sign up for Irish lessons, has now expanded and aims to attract 20,000 Irish language learners by the year 2020. For more information or to book a place in one of the classes, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

 

Dianchúrsa Gaeilge

Dianchúrsa Gaeilge Aibreán 15-page-001Beidh dianchúrsa Gaeilge ar siúl in Ard Mhacha Dé Sathairn 18 Aibreán idir 11am agus 4pm. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ar siúl agus beidh táille £10 ann a chlúdaíonn an lón. Cuir áit in áirithe trí theagmháil a dhéanamh le Seán ar sean@cairdeteo.com nó ag 028 3751 5229.

There will be an intensive Irish language course in the Athletic Grounds in Armagh on Saturday 18 April between 11am and 4pm. There will be a class for beginners, intermediate and advanced levels and the cost of £10 includes lunch. You can book a place by contacting Seán at sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Turas Gaeltachta go Gleann Cholm Cille

sliabh-liagBeidh Cairde Teo ag reáchtáil turais speisialta go Gleann Cholm Cille i nGaeltacht iardheisceart Dhún na nGall i rith na Cásca. Beidh an turas ar siúl idir 7 aus 9 Aibreán agus beidh costas fíorspeisialta £45 ar an turas le dhá oíche leaba agus bricfeasta san áireamh. Tá ardiomrá ar an cheantar speisialta seo mar gheall ar an luach a chuireann said ar an traidisiún agus ar an nuálacht le cultúr na Gaeilge agus na Gaeltachta a chaomhnú agus a chur chun cinn do dhaoine ó na ceithre hairde. Tá cuid de na radharcanna is fearr sa tír ar fáil ó na beannta is airde san Eoraip agus ó Shliabh Liag. Seo deis do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí cuairt a thabhairt ar cheantar Gaeltachta agus an teanga a chleachtadh le muintir na háite. Is féidir na sléibhte a dhreapadh sa lá agus scíth a ligint san oíche le cuid de na ceoltóirí is fearr sa tír i mbun ceoil sna tithe áitiúla leanna. Tairiscint uathúil speisialta atá ann agus tá líon na spásanna an-teoranta agus ní mór áit a chur in áirithe a luaithe agus is féidir trí theagmháil a dhéanamh le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

Sliabh-LeagueCairde Teo are organising a special trip to Gleann Cholm Cille in the south-west Donegal Gaeltacht during Easter week. The trip will take place between 7 and 9 April and the cost of £45.00 includes two night’s bed and breakfast at Áras Ghleann Cholm Cille. The beautiful and scenic village of Gleann Cholm Cille is reknowned for the value placed on tradition and innovation to preserve the Irish culture and to promote it to people from right across the world. Some of the best views in Ireland can be witnessed from the tallest cliffs in Europe which are located here and from atop Sliabh Liag. This is a great opportunity for Irish speakers and learners to visit a Gaeltacht area and practice the language with locals. Participants may wish to go hillwalking during the day and spend a relaxing night listen to some of Ireland’s best musicians in the local pubs. This once-off special offer has limited spaces available and you are advised to act quick and book a place by contacting Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Craobh Uladh den Fhéile Scoildrámaíochta

IMG_0895Beidh Craobh Uladh dn Fhéile Scoildrámaíochta ar siúl in Armharclann Ard Mhacha ar an 19 agus an 20 Márta 2015. Meallfaidh an fhéile drámaíochta Gaeilge suas le 1000 cuairteoir chuig Ard Mhacha thar dhá lá. Bainfidh an lucht féachana sult as drama is fiche agus is é an t-aisteoir iomráiteach Padraig Mac an Tuile a bheas mar mholtóir. Tá neart grúpaí áitiúla in Ard Mhacha ag cuidiú leis an fhéile a eagrú le grúpaí áitiúla ceoil agus rince, scoileanna an cheantair, CAIRDE Teo agus Gael Linn ag cuidiú.

Tá an Fhéile Scoildrámaíochta ag ceiliúradh 80 bliain den drámaíocht Ghaeilge a chur chun cinn sna scoileanna agus onóir atá ann do chathair Ard Mhacha craobh na bliana a óstáil. Seolfar craobh Uladh in Amharclann Ard Mhacha ar 10.00am Déardaoin 19 Márta. Beidh na drámaí buachacha ann ó chúig réamhbhabhta Uladh i nDún na nGall, i Muineachán, i mBéal Feirste, san Iúr agus i nDoire. Beidh trí sheisiún ann ag Féile Uladh ar 10r.n., ar 1.30i.n. agus ag 6.30i.n. Déardaoin 19 agus dhá sheisiún ar 10r.n. agus 1.30i.n. Dé hAoine 20 Márta agus beidh an mholtóireacht dheireanach ann ag 5i.n. Dé hAoine. Beidh costas £5 an tseisiúin ar na ticéid agus ráta speisialta de £2 ann.

Eagraítear an Fhéile Scoildrámaíochta faoi chúram an Aire Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus cuireann sí  an drámaíocht Ghaeilge chun cinn ar fud na hÉireann, ó Thuaidh, ó Deas, Thoir agus Thiar. Bíonn idir mheánscoileanna agus bhunscoileanna páirteach ann. Bíonn breis agus 10,000 páistí páirteach i bhFéiltí an Chumainn Scoildrámaíochta achan bhliain agus beidh deis ag pobal na Gaeilge in Ard Mhacha amharc ar chuid de na h-aisteoirí óga agus de na banaisteoirí óga is fearr sa Chúige agus ardleibhéal Gaeilge a chluinstin.

Le tuilleadh eolais a fháil ar an Fhéile Scoildrámaíochta, gach chuig http://www.scoildramaiocht.ie.

IMG_0917The Ulster final of Féile Scoildrámaíochta takes place in The Market Place Armagh on the the 19th and 20th of March 2015. This festival of Irish language youth drama will attract in the region of 1000 visitors to Armagh city over the two day period. Audiences will be treated to twenty one short plays and renowned performer Paddy Flood will adjudicate. Many local Armagh groups have agreed to help out in organising this prestigious event including local music and dance groups, local schools, CAIRDE Teo and also Gael Linn.

The Féile Scoildrámaíochta is celebrating 80 years of promoting Irish language drama in schools and Armagh is honoured to host this year’s event. The Ulster final will be launched at the Marketplace Theatre at 10.00 a.m. on Thursday 19th of March. It will feature the winning dramas from five Ulster heats, including Donegal, Monaghan, Newry and Derry. There will be three sessions of Féile Uladh at 10am, 1.30pm and 6.30pm on Thursday 19th and at 10am and 1.30pm on Friday 20th March, with the adjudication by Paddy Flood at 5pm on Friday. Tickets will cost £4 per session, with a concession rate of £2 and special rates for groups and schools.

The Féile Scoldrámaíochta is organised under the patronage of the Minister for Community, Rural and Gaeltacht and promotes Irish language drama throughout Ireland, North, South, East and West. Both secondary and primary schools are encouraged to get involved. An Cumann Scoildrámaíochta, which involves 10,000 children in Irish-Language drama each year, will provide drama enthusiasts and Irish speakers from Armagh and surrounding areas with the opportunity to see some of the finest young actors and actresses perform in prize-winning productions, as well as hearing a very high level of spoken Irish.

For further information about Féile Scoildrámaíochta go to http://www.scoildramaiocht.ie.

Féile Scoildrámaíochta

Beidh Féile Scoildrámaíochta Uladh ar siúl in Ard Mhacha Déardaoin 19 agus Dé hAoine 20 Márta. Beidh na drámaí is fearr ann ó scoileanna ó achan chuid den chúige agus roinnt mhaith acu ó pháistí Gaeltachta. Seo seans do phobal na Gaeilge in Ard Mhacha blaiseadh a fháil ar scoth na drámaíochta in Amharclann Ard Mhacha. Beidh seisiúin ann Déardaoin ar 10am, 1.30pm agus 6.30pm agus beidh seisiúin ann Dé hAoine 10am agus 1.30pm leis an mholtóireacht dheireanach ann ar 5.00pm.

The Ulster final of the annual Irish language schools’ drama competition, Féile Scoildrámaíochta, takes place in Armagh on Thursday 19 and Friday 20 March. The best school dramas from across the province will be on stage, including some of the best young actors and actresses from the Donegal Gaeltacht. This is an opportunity for the Armagh public to enjoy the best of Irish language drama in the Marketplace Theatre. There will be sessions on Thursday at 10am, 1.30pm and 6.30pm and on Friday at 10am and 1.30pm with the results of the competition being announced at 5.00pm.

Aifreann na Gaeilge

Aifreann na Gaeilge  –  Sos na Cásca:  Ós siocair go mbíonn Sos na Cásca ag Aifreann na Gaeilge  i gColáiste Phádraig, Ard Mhacha, ní léifear an chéad Aifreann eile  [i dtéarma a 3] go dtí  an 18ú Aibreán ar 5.30 i.n.

The weekly Irish language mass in St Patrick’s Grammar School will return after the Easter break on Saturday 18 April at 5.30pm.

Turas Fiontraíochta sa Ghaeltacht

DSCF0013Tá grúpa de Ghaeil óga as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó chúpla lá fiúntach a chaitheamh i nGaeltacht Thír Chonaill le roinnt mhaith ábhar machnaimh ar thograí Gaeilge a dtiocfadh a fhorbairt i gcathair na n-ardeaglaisí. Tá an dáréag cailíní cláraithe ar an chúrsa fiontraíochta Stuaim atá á reachtáil ag Cairde Teo. Thug said aghaidh ar Dhún na nGall Dé Céadaoin 18 Feabhra, a bhuí le maoiniú ó Rannóg Óige Bhord Oideachais agus Leabharlann an Deiscirt. D’fhan an grúpa as Ard Mhacha faoi scáth na sléibhe maorga clúití i mBrú Óige na hEaragaile.

Bhuail na cailíní le Séamus Ó Gallchóir ó Údarás na Gaeltachta, an feidhmeannas atá freagrach as cúrsaí gnó a spreagadh sna limistéir Ghaeltachta agus thug sé turas thart ar cúpla monarca i bPáirc Gnó Ghaoth Dobhair. D’fhoghlaim na cailíní fán chuideachta RAP Teo a dhéanann pacáistí do cheapairí agus do bhia gasta agus fuair turas thart ar an mhonarcha le hEoin Ó Gallchóir mar threoraí dóibh ag insint dóibh fán innealra nuálach uilig a bhíonn in úsáid acu. Cuireann siad pacáistí ceapairí ar fáil do na h-ollmhargaí móra sa Bhreatain agus i Meiriceá. As sin, chuaigh an grúpa le turas a dhéanamh ar mhonarcha eile sa pháirc gnó. Déanann an comhlacht Sieon gáirméidí tarrthála d’iascairí, do phóilíní agus do lucht slándála ar fud an domhain. Ghlac Eoin Mac Giolla Easpaig an dream thart ar urlár na monarchan agus labhair fá thábhacht na Gaeilge sa chuideachta. Ina dhiaidh sin, thóg Colm Ó Baoill as Foras na Gaeilge iad trasna chuig Acadamh Ghaoth Dobhair, áit inar labhair Mícheál Ó Domhnaill fá roinnt de na tograí agus cúrsaí atá á soláthar acu.

DSCF0036Chaith na cailíní seal beag istigh i stiúideo Raidió na Gaeltachta sna Doirí Beaga agus shuigh siad isteach ar chraolachán beo den chlár Rónán Beo, a bhíonn á chur i láthair ag an Ghael iomráiteach Rónán Mac Aodha Bhuí. Labhair Molly Nic Chonmhaoil ar an chúrsa Stuaim agus ar na h-aidhmeanna a bhí acu ag teacht go Gaoth Dobhair. Cheoil Eva Ní Mhealláin agus Aoife Ní Dhuifinn leagan galánta den amhrán Coldplay, Buí, a d’aistrigh JJ Ó Dochartaigh go Gaeilge agus bhí Eilís Nic Lochlainn mar thionlacan dóibh ar an ghiotár. Chuir Rónán ceisteanna ar Róise Ní hAodha agus ar Aoife Nic Siacais faoin chlár Gaisce a dhéanann siad ar Choláiste Chaitríona agus labhair Tierna Nig Uidhir ar an tsuim mhór atá aici sa chamogaíocht. Bhuail Luíseach Nic Tréinfhir agus Bláithín Ní Néill port ar an chlár chomh maith. Bhí Rónán thar a bheith sásta leis na cailíní ag teacht ar an chlár agus bhí lucht éisteacha bródúil ar ais in Ard Mhacha a thug aiseolas an-dearfach.

Ar an Aoine, reáchtáladh ceardlann sa bhrú óige do na cailíní ar na meáin chumarsáide agus scileanna agallóireachta. Chuir Antaine Ó Donnaile agus Méabh Fields seisiún fíorshuimiúil ar fáil le h-eolas a thabhairt don ghrúpa ar an bhealach le scannán beag a chur le chéile. Tá Macha Media ag obair ar chlár úr do TG4 agus ghlac roinnt de na cailíní páirt sa chlár. Tá an clár ag iarraidh a fhiosrú cad é an brí atá lena bheith i d’Éireannach do dhaoine óga agus comóradh 100 bliain ó Éirí Amach na Cásca ar na bacáin in 1916. Phill na daoine óga ar Ard Mhacha le neart scileanna úra, taithí spéisiúil agus ábhar machnaimh agus tá siad ag dúil go mór leis an chéad chéim eile den chúrsa Stuaim.

 

A group of young Irish speakers from Armagh have just returned from a worthwhile fact-finding visit to the Donegal Gaeltacht with plenty of food for thought to develop new Irish language projects in the Cathedral City. Twelve teenagers who are currently enrolled in Cairde Teo’s Irish language enterprise course Stuaim set off for Donegal on Wednesday 18 February, thanks to funding from the Youth Division of the Southern Education and Library Board. For three days, the group from Armagh were based under the majestic andreknowned peak of Mount Errigal in the Youth Hostel at Dún Lúiche.

DSCF0064The girls met up with Séamus Ó Gallchóir from Údarás na Gaeltachta, a government body responsible for the development of business and the economy in Gaeltacht regions throughout Ireland, and visited a number of factories in the Business Park in Gaoth Dobhair. They learned about the company RAP Teo who make packaging for sandwiches and fast food outlets and tour guide Eoin Ó Gallchóir showed them the innovative machinery which is used to produce millions of packets per month which are supplied to major supermarkets such as Sainsburys and major fast food outlets such as KFC and McDonald’s. The group also visited the Sieon factory in the Business Park, which makes life-saving garments for fishermen, police and emergency services and security guards throughout the world. Eoin Mac Giolla Easpaig, who has been working with the company from it started in Gaoth Dobhair, brought the young people on a tour of the factory floor and explained the importance of the Irish language in the factory. As well as the factory visits, Colm Ó Baoill from Foras na Gaeilge brought the group to Acadamh Ghaoth Dobhair, where they were met by Mícheál Ó Domhnaill who spoke about some of the media and business courses and projects on offer at the university campus.

The girls also visited the Raidió na Gaeltachta studio in Na Doirí Beaga and joined the live broadcast of one o the station’s most popular programmes, Rónán Beo, which is presented  reknowned Gael and award-winning journalist Rónán Mac Aodha Bhuí. Molly Nic Conmhaoil explained to the listening audience at home about the Stuaim course and the aims to develop Irish language enterprise and media opportunities. Eva Ní Mhealláin and Aoife Ní Dhuifinn, accompanied by Eilís Nis Lochlainn on guitar, performed a beautiful Irish language version of Coldplay’s song Buí or Yellow, which was translated into Irish by JJ Ó Dochartaigh. Rónán also asked Róise Ní hAodha and Aoife Nic Siacais about the Gaisce programme which they participate in at Coláiste Chaitríona and Tierna Nig Uidhir spoke about her interest in camogie. Luíseach Nic Tréinfhir and Bláithín Ní Néill closed a the live broadcast with the tune, Banish Misfortune. Rónán was delighted with the girls participation in the programme and they received great feedback from the proud listeners back in Armagh.

DSCF0030On Friday, a workshop was held at the Errigal Hostel focusing on media and interview skills. The session was organised by Antaine Ó Donnaile and Méabh Fields to teach them how to make a short film. Macha Media are currently working on a new programme for TG4 and six of the Armagh group took part. The programme aims to investigate what it means to young people to be Irish as we approach the 100th anniversary of the 1916 Easter Rising. The group returned to Armagh with plenty of new skills, a great experience of Gaeltacht life and plenty of food for thought and are looking forward to complete the Stuaim project and become involved in some of the many Irish language initiatives being delivered by Cairde Teo.

Seachtain na Gaeilge ar na bacáin in Ard Mhacha

Postaeir Snag 2015Tá Gaeil Ard Mhacha réidh le ceiliúradh a dhéanamh ar an fhéile bhliantúil Seachtain na Gaeilge, a bheas ar siúl i gcathair na n-ardeaglaisí i rith mhí an Mhárta. Tá eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir an cheantair i ndiaidh a theacht le chéile le clár imeachtaí den scoth a chur ar fáil idir an Luan 2 Márta agus an Aoine 20 Márta. Is é an tArdMhéara, an Comhairleoir Caitríona Uí Raifeartaigh, a sheolfas clár Ard Mhacha do Sheachtain na Gaeilge i bParlús an ArdMhéara ag Comhairle Ard Mhacha ar 1pm Dé Luain 2 Márta, mar chuid de phreabchaifé Gaeilge.

Chomh maith leis na ranganna Gaeilge, clubanna óige, grúpaí comhrá agus club aclaíochta, tá CAIRDE Teo ag eagrú roinnt imeachtaí speisialta le ceiliúradh a dhéanamh ar bheocht phobal na Gaeilge. Beidh an grúpa cnocadóireachta Siúil ag eagrú siúlóide speisialta ag Poll na gColm i gContae Fhear Manach le ceiliúradh a dhéanamh ar an mhórfhéile Ghaelach. Tá Poll na gColm lonnaithe i gCnoic na Tulaí Brice cóngarach do Bhotha agus bainfidh na rannpháirtithe taitneamh as an radharca álainn agus as an tírdhreach boireannach aolchloiche agus beidh said ábalta dul isteach sa phluais taobh leis an eas galánta.

Níl amhras ach gurb é buaicphointe Sheachtain na Gaeilge in Ard Mhacha ná ceolchoirm leis an bhanna iliomráiteach traidisiúnta Kíla a bheas in Amharclann Ard Mhacha Déardaoin 12 Márta. Tá Kíla ar cheann be na bannaí is nualaí i saol an cheoil Éireannaigh agus Gaelaigh agus tá ardmholadh náisiúnta agus idirnáisiúnta as a réimse ceoil nualách traidisiúnta. Níl ach £10 ar thicéid agus tá siad ar fáil ó Amharclann Ard Mhacha. Seo an chéad uair ag Kíla bheith in Ard Mhacha agus is cinnte go mbeidh oíche go maidin ann.

Tá CAIRDE Teo ag eagrú turais dhátheangach ar ardeaglais Eaglais na hÉireann ar 4pm Dé hAoine 13 Márta. Seo deis do Ghaeil ó gach sainchreideamh agus ó chreideamh ar bith teacht isteach le breathnú ar cheann de na h-eaglaisí is stairiúla in Éirinn. Eagrófar turas speisialta teaghlaigh Dé Sathairn 14 Márta do pháistí ó Ghaelscoileanna an cheantair agus a gcuid tuismitheoirí. Bhéarfaidh rannpháirtithe cuairt ar Aunt Sandra’s, siopa agus monarcha milseáin i mBéal Feirste, agus rachaidh na páistí ar thuras treoraithe thart ar na h-áiseanna a dhéanann na milseáin agus an tseacláid agus beidh deis acu a gcuid milseán féin a dhéanamh. Tá líon teoranta spásanna ar fáil agus má tá suim agat freastal, ní mór áit a chur in áirithe le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com a luaithe agus is féidir.

Kíla in Ard MhachaTá toinne eagraíochtaí eile cultúir ag brath ar imeachtaí a shocrú le béim a leagan ar Sheachtain na Gaeilge. Beidh Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ag eagrú an chomórtha bliantúil do Shéamus Mór Mac Murchaidh Dé Domhnaigh 15 Márta, ag tosú ag an tábhairne Hole in the Wall ag 12 nóin. Tacóidh CLG Ard Mhacha leis an fhéile Ghaelach le h-aoi speisialta ag dul amach chun páirce i rith na gcluichí sa tSraith Iománaíochta agus Peile a bheas ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa Dé Sathairn 7 Márta. Beidh dhá oíche speisialta á n-eagrú ag Comhrá agus Craic le ceol, filíocht agus scéalaíocht i gcaifé Bake My Day in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar 7pm Dé Luain 2 agus Dé Luain 9 Márta. Cuirfear deireadh le ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge Déardaoin 19 agus Dé hAoine 20 Márta nuair a bheas Craobh Uladh den Fhéile Scoildrámaíochta ar siúl in Amharclann Ard Mhacha agus beidh deis ag Gaeil Ard Mhacha súil a chaitheamh ar na h-aisteoirí agus ar na banaisteoirí óga is fearr ó achan chuid den chúige.

Le tuilleadh eolais a fháil ar Sheachtain na Gaeilge nó le háit a chur in áirithe ar aon cheann de na h-imeachtaí, dean teagmháil le Seán, Oifigeach Forbartha Gaeilge le CAIRDE Teo ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

Busy programme for Seachtain na Gaeilge in Armagh

Postaeir Snag 2015Armagh Gaels are gearing up to celebrate the annual Irish language festival Seachtain na Gaeilge, which takes place in the Cathedral City during the month of March. Local language and cultural organisations have come together to offer a jam-packed programme of events locally between Monday 2 March and Friday 20 March. The Armagh programme for Seachtain na Gaeilge will be launched by Lord Mayor, Councillor Cathy Rafferty, in the Lord Mayor’s Parlour at the Palace Stables at 1pm on Monday 2 March, as part of a special Irish language pop-up café.

As well as the weekly Irish language classes, youth clubs, conversation groups and fitness club, local organisation CAIRDE Teo are organising a number of special events to celebrate the vibrancy of the Irish language community. The monthly hillwalking group Siúil will be organising a special walk at Poll na gColm in County Fermanagh to celebrate the Irish language festival. Poll na gColm, which means Hole of the Doves, is located in the Tullybrack Hills at Boho and participants in the walk can enjoy the fantastic scenic beauty of the karst limestone landscape and enter the cave alongside the picturesque waterfall.

The highlight of Seachtain na Gaeilge in Armagh will undoubtedly be the appearance of the world-reknowned Irish traditional band, Kíla, who will visit the Marketplace Theatre on Thursday 12 March. Kíla are one of the most innovative bands on the Irish music scene and have won national and international acclaim for their brand of funky trad. Tickets are priced at just £10 and are available from the Marketplace Theatre. This is Kíla’s first appearance in Armagh and it is sure to be a night to remember.

CAIRDE Teo are organising a bilingual tour of the Church of Ireland cathedral at 4pm on Friday 13 March. This is an opportunity for Gaels of all denominations and none to come and enjoy the beautiful surrounds of one of Ireland’s most historic churches. A special Irish language family trip will take place on Saturday 14 March for children from local Irish medium schools and their parents. Participants will visit Aunt Sandra’s, a sweet shop and factory in Belfast, where the children will receive a guided tour of the sweet and chocolate-making facilities in the factory, as well as make their own sweets. Spaces are limited and those interested in attending must contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com by Friday 27 February.

Kíla in Ard MhachaA number of other cultural organisations are also planning events to highlight Seachtain na Gaeilge. Ciorcal Comhrá Ard Mhacha will hold their annual commemoration for Séamus Mór Mac Murchaidh on Sunday 15 March, starting at the Hole in the Wall pub at 12 noon. Armagh GAA will also add their support to the national festival with a special guest making an appearance during the Allianz Hurling and Football League double header on Saturday 7 March. Comhrá agus Craic will hold two special nights of Irish language music, poetry and story in Bake My Day café in Armagh City Shopping Centre at 7pm on Monday 2 and Monday 9 March. The celebrations for Seachtain na Gaeilge will come to a close on Thursday 19 and Friday 20 March when the Marketplace Theatre hosts the Ulster final of the annual Irish language School Drama Competition, Féile Scoildrámaíochta and Armagh Gaels will have the opportunity to watch the best young actors and actresses from right across the province.

For further information on Seachtain na Gaeilge or to book a place at any of the events, you can contact Seán, Irish language development officer with CAIRDE Teo at sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.