Comórtas Aiste do Dhaltaí 2014-2015 / Student Essay Competition

1613863_558136754294218_120446383_nTá Cairde na hÉireann dena Briogáidí Idirnáisiúnta ag lainseáil an dara comórtas aiste do dhaltaí dara leibhéal in Éirinn. Tabharfar cuireadh don bhuaiteoir a n-aiste a léamh i Maidrid Dé hAoine 20ú Feabhra 2015 agus freastal ar chomóradh bliantúil Chath Jarama Dé Sathairn 21ú Feabhra 2015, chomh maith le tuismitheoir nó caomhnóir. Díolfar as na h-eitiltí agus as an lóistín, mar aoíanna againne agus ag AABI (Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta i Maidrid)

Bíodh ábhar an aiste faoi aon ghné de róil nó eispéiris bhaill na mBriogáidí Idirnáisiúnta as Éirinn, i rith Chogadh Cathartha na Spáinne nó na tionchair a d’imir an cogadh ar bhaill na mBriogáidí ina dhiaidh.

Tá cead ag aon dalta idir 16 agus 19 bliain d’aois, atá ag cúrsa dara leibhéal in Éirinn ag scoil, i bprintíseacht nó ag institiúd oideachais, le linn thréimhse an chomórtais, aiste a chur isteach, ach é bheith curtha roimh 24.00, mean-oíche Déardaoin 20ú Samhain 2014, mar aon le agus sonraí teagmhála an dalta bheith leis, agus sonraí teagmhála múinteora nó maoirseora cúrsa le go dtig aois an dalta a dheimhniú.

Is féidir aistí a chur isteach i nGaeilge nó i mBéarla agus ní mór dóibh bheith suas le 1600 focal ; ní mór gach foinse d’fhíricí bheith luaite.

Cuirtear na h-aistí agus sonraí teagmhála chuig: fibispainessaycomp2014@gmail.com

Gheobhaidh gach dalta a chomhlíonann na coinníollacha thuas teastas ag deimhniú gur ghlac siad páirt sa chomórtas.

Tá cinntí na moltóirí críochnaitheach.

Tá rún ag lucht eagraithe imeacht a shocrú in Éirinn nuair a léifidh údar na n-aistí sa chéad áit agus sa dara háit agus údar an aiste is cruthaithí a gcuid saothar.

Tá sé mar aidhm ag an chomórtas suim na ndaoine óga sa nuastair a spreagadh, go háirithe i dtaca le ídéil agus bearta na n-óglach sna Briogáidí Idirnáisiúnta. Ba mhaith linn a chinntiú go bhfíorófar aisling an mhórchinnire Poblachtánach Dolores Ibarrui nuair a d’impigh sí ar na daoine a bhí ag amharc ar mháirseáil dheireanach na mBriogáidí i bFómhar 1938 insint dá bpáistí faoi na hóglaigh a tháinig chun na Spáinne leis an daonlathas a chosaint.

Sa lá atá inniu ann tá contúirtí agus dushláin na 1930idí le feiceáil arís agus ní mór dúinn smaoineamh ar bhearta agus ar mhianta na ndaoine sin a chuir a mbeatha i mbaol mar mhaithe le cúis ar ceacht agus rabhadh dúinn anois í.

10509635_638719166235976_8487880907746699297_n1) FIBI’s 3rd annual essay competition for second level students in Ireland will accept essays on any aspect of the roles and experiences of the members of the International Brigades that relate to Ireland, either during or after the Spanish Civil War of 1936-39.

2) Final versions of each essay must be either in English or Irish, and should not be more than 1,500 words in length.

3) At least 3 sources should be consulted, and the essay should have footnotes indicating when these sources are being quoted or relied upon in the text.

4) Any student up to 19 years of age, in any second level course anywhere in Ireland during the time of the competition, is eligible to enter, provided the essay is emailed to FIBI before the deadline, and is accompanied by contact details of the teacher or course supervisor who can confirm the student’s age and second level course participation.

5) The FIBI email address for essays and contact details is fibispainessaycomp2014@gmail.com. All queries or other emails should go to our usual email address: fibispain36to39@gmail.com

6) Deadline for submitting essays is Thursday 20th November 2014.

7) We recommend emailing your essay as a PDF attachment.

8) All entrants will receive a certificate attesting to their essay, suitable for inclusion in CVs, etc.

9) All decisions by the judges are final.

Further details about the competition and FIBI are on our Facebook page: www.facebook.com/SpanishCivilWarEssayCompetition/info

The organisers also hope to arrange an event for the authors of the essays placed first, second, and the most original essay, to read their essays here in Ireland.

The aim of the competition is to develop young people’s interest in modern history, and in particular an appreciation of the ideals and activities of the volunteers in the International Brigades. We thus hope to carry out the words spoken by the great wartime Republican leader, Dolores Ibarruri, when she told those watching the Brigades’ farewell march in the autumn of 1938, to tell their children about these volunteers who came to Spain to defend democracy.

In today’s world we are living through times which recall the dangers and the challenges of the 1930s, and we need to recall the deeds and aspirations of those who risked their lives for a cause which remains as a lesson and a warning to us today.

Preabchaifé Gaeilge

Preabchaifé 2Beidh Ard Mhéara Ard Mhacha Cathy Rafferty ag óstáil caifé speisialta Gaeilge Dé hAoine 24 Deireadh Fómhair le h-airgead a bhailiú do charthanais an Ard Mhéara; Seirbhís Ospíse an Deiscirt agus Grúpa Uathachais Ard Mhacha. Beidh an caifé ar siúl i Stáblaí an Pháláis idir 12 nóin agus 1pm le h-aitheantas a thabhairt do dhíograiseoirí Gaeilge agus do na scoileanna a chuireann teanga dhúchais an cheantair a chur chun cinn. Tig sé sna sála ar phreabchaifé rathúil a d’eagraigh CAIRDE Teo agus Gael Linn i mí Mheán an Fhómhair le ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Eorpach na dTeangacha.

Is é an aidhm atá leis an chaifé Gaeilge phobal na Gaeilge a thabhairt le chéile le deis a thabhairt dóibh a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus smaointí a roinnt lena chéile. Tá Ard Mhéara Cathy Rafferty ag iarraidh ar dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga teacht chuig an chaifé dé hAoine le bualadh le Gaeilgeoirí eile, ach le cluinstin faoi fhorbairtí eile in earnáil sa Ghaeilge in Ard Mhacha, go háirithe an ceiliúradh ar fhiche bliain den Ghaeloideachas atá beartaithe i mí an Mhárta. Tá fáilte roimh Ghaeilgeoirí líofa, roimh fhoghlaimeoirí agus roimh na daoine sin a bhfuil suim acu sa teanga, freastal ar an phreabchaifé ag 12 nóin ar an Aoine i Stáblaí an Pháláis.

Preabchaifé 1Tá Gaeil Ard Mhacha ag ullmhú do cheann de na féiltí is mó Gaeilge a bheas ar siúl i gCill Áirne, Contae Chiarraí chomh maith. Is é Oireachtas na Gaeilge an buaicphointe d’fhéilire na Gaeilge agus beidh na mílte ag taisteal chuig an fhéile le sult a bhaint as an cheiliúradh, ina mbíonn léachtaí, comhdhálacha agus comórtais rince agus amhránaíochta. Le blianta beaga anuas, tugadh cuireadh don eagraíocht Ghaeilge CAIRDE Teo freastal ar an Oireachtas le seastán a reáchtáil le cuid mhór de na leabhair, dlúthdhioscaí, éadaí agus féiríní Gaeilge a bhíonn ar fail sa siopa Cult Úr, atá i ndiaidh siopa úr a oscailt ar bhunurlár Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha. Chuaigh an seastán i bhfeidhm ar Ghaeilgeoirí o achan chuid den oileán agus ó áiteanna thar lear a thaistealaíonn chuig an Oireachtas agus tá lúcháir ar CAIRDE Teo bheith ag pilleadh ar ionad Ghleann an Iolair i mbliana arís lena n-earraí a chur os comhair phobal na Gaeilge.

 

Armagh Lord Mayor Cathy Rafferty is to host a special Irish language café on Friday 24 October in aid of her chosen Lord Mayor’s charities of Southern Area Hospice Services and Armagh Acorns Autism Group. The café will be held in the Palace Stables between 12 noon and 1pm to recognise the work of local Irish language enthusiasts and of local schools in promoting the native language of the area. It follows on from the successful and well-attended pop-up café organised by CAIRDE Teo and Gael Linn in September to celebrate the European Day of Languages.

The aim of the Irish language café is to bring members of Armagh’s growing Irish language community together to offer an opportunity to network and practice their spoken Irish. Lord Mayor Cathy Rafferty is encouraging those with an interest in the language to come along to the café on Friday to not only meet up with other Irish speakers, but also to hear about upcoming developments in the Irish language sector in Armagh, particularly with the celebration for twenty years of Irish medium primary school education planned to take place next March. Fluent speakers, learners and those interested in the language are welcome to attend the pop-up café at 12 noon on Friday in the Palace Stables.

preabchaifé 3Armagh Gaels are also gearing up for one of the biggest Irish language festivals of the year, which takes place next weekend in Killarney, County Kerry. Oireachtas na Gaeilge is the highlight of the Irish language calendar and a large representation of the local Irish language community will be making the journey down to join in the celebrations, which include lectures, conferences and dancing and singing competitions. In recent years, local Irish language organisation CAIRDE Teo has been invited to the Oireachtas to host a stall of many of the Irish language books, cds, clothing and giftware available in the Cult Úr shop, which has just opened new premises on the ground floor of Armagh City Shopping Centre. The stall has proven extremely popular with Irish speakers from right across the island and indeed from further afield and CAIRDE Teo are delighted to be returning to the Gleneagles venue again this year to display their wares to the wider Irish language community.

Ceardlann Ealaíne na Samhna

Ceardlann na Samhna 2014 amended-page-001Tá cuireadh á thabhairt do pháistí ó ghaelscoileanna an cheantair páirt a ghlacadh i gceardlann speisialta don tSamhain a bheas á h-eagrú ag CAIRDE Teo. Beidh an cheardlann soar in aisce ar siúl sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa Déardaoin 23 Deireadh Fómhair do pháistí ó Rang 1-Rang 3 agus Dé hAoine 24 Deireadh Fómhair do pháistí ó Rang 4 – Rang 7. Cuirfear an cheardlann ar fail trí mheán na Gaeilge agus beidh deis ag na páistí a maisiúcháin féin Samhna a dhéanamh, cluichí a bhaineann leis an tSamhain a shúgradh agus éisteacht le scéalaí. Mas mian le do pháiste freastal ar cheachtar den dá cheardlann, dean teagmháil le Seán ag Cairde Teo ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com  nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr sa Eurospar.

Tá ceiliúradh an lae inniu ar an tSamhain bunaithe ar an tsean-fhéile Cheilteach, a chuir deireadh leis an fhómhar agus tús le míonna dorcha an gheimhridh. Tá bob nó bia bunaithe ar thraidisiún Gaelach na cleamaireachta, nuair a chuir daoine bréagéadaí orthu le nach n-aithneodh na síoga é agus chuaigh said ó theach go teach ag ceol agus ag aithris véarsaí le bia a fháil ó mhuintir an tí. Ghlantaí amach tornapa agus chuirtí coinneal istigh ann le solas a thabhairt do na cleamairí ar an bhealach, agus tá an traidisiún sin á chleachtadh go fóill le puimcín a úsáid in áit an tornapa.

Children from local Irish medium primary schools are being invited to take part in a special Hollowe’en crafts workshop which is being organised by local social enterprise CAIRDE Teo. The free arts workshops will take place in the Athletic Grounds on Thursday 23 October for children in Rang 1 – Rang 3 and on Friday 24 October for children in Rang 4 – Rang 7. The workshop will be delivered in Irish and the children will make their own Hollowe’en decorations, play Hollowe’en games and listen to a storyteller. If your child would like to attend either of these workshops, contact Seán at Cairde Teo on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com  or call into the Cult Úr shop in the Eurospar.

The celebration of Hollowe’en derives from the ancient Celtic celebration of Samhain, which marked the end of the harvest and the beginning of the darker months of winter. The poplular Hollowe’en activity of trick or treating is based on the Gaelic tradition of mumming, when people dressed up in costumes to disguise themselves from the síoga or fairies and went from house to house singing or reciting verses in exchange for food. Turnips were carved and a candle placed inside to light the way for the mummers, a tradition which is still in common practice with the turnip being replaced by a pumpkin.

Aifreann na Gaeilge

Léifear an tAifreann Gaeilge amárach (11.10.14) agus ar an Satharn seo chugainn (18.10.14) mar is gnách i séipéal Choláiste Phádraig ar 5.30pm. Beidh sos coicíse ann ina dhiaidh agus ní beidh Aifreann Gaeilge ann Dé Sathairn 25 Deireadh Fómhair ná Dé Sathairn 1 Samhain. Léifear an tAifreann Gaeilge arís gach Satharn idir 8 Samhain agus 13 Nollaig.

The Irish language mass in the chapel at St Patrick’s Grammar School will continue tomorrow evening (11.10.14) and next Saturday (18.10.14) at 5.30pm. This will be followed by a two week break with no Irish language mass on Saturday 25 October or Saturday 1 November. The mass will then continue each Saturday between 8 November and 13 December.

Ciorcal Comhrá GCSE

Cuirfear tús le Ciorcal Comhrá nua do dhaltaí GCSE in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise in Ard Mhacha Déardaoin idir 3.45 agus 4.45pm .

A new GCSE Irish conversation and revision circle starts this Thursday 3.45-4.45pm upstairs in Sherry’s Field Complex. Bígí linn le feabhas a chur ar do Ghaeilge labhartha.

CIORCAL COMHRÁ GCSE-page-001

Oidhreacht Chultúrtha Ard Mhacha chun tosaigh san Oíche Chultúir

Beann Mhadagáin 2014Bhí an Ghaeilge arís chun tosaigh i rith an tríú Oíche Chultúir in Ard Mhacha. Tháinig roinnt eagraíochtaí áitiúla cultúir le chéile le clár gníomhaíochtaí a sholáthar don deireadh seachtaine ar fad. Mar phríomhchathair ársa Uladh agus suíochán ríthe agus banríona na cúige, tá stair fhada ag an Ghaeilge agus ag an chultúr le hArd Mhacha agus bhain na grúpaí áitiúla CAIRDE Teo, Gael Linn agus Ciorcal Comhrá Ard Mhacha leas as an Oíche Chultúir le béim a leagan ar bhunú Gaelach agus Ceilteach na cathrach. Ba é téama na ceiliúrtha dátheangaí i mbliana ná ról na nÉireannach Aontaithe in Ard Mhacha agus i mBéal Feirste.

Cuireadh tús leis an chlár gníomhaíochtaí ar an Aoine le caint a thug an staraí iomráiteach, an Monsíneoir Réamonn Ó Muirí, ar shaol agus ar bhás an Athair Shéamuis Uí Choigligh ag an leac a cuireadh in airde i gcuimhne air i Reilig Pharóiste Ard Mhacha ag Cnoc an Droigheáin. Éireannach Aontaithe a bhí san Athair Séamus Ó Coigligh a rugadh i bparóiste na Coille Móire, a cuireadh ar a thrial agus a crocadh in Maidstone, Kent in 1798. Ina dhiaidh sin, léigh an Monsínseoir Ó Muirí sleachta as a leabhar ag uaigh Sheáin Uí Bhaoil sa tseanreilig thíos faoin ardeaglais Chaitliceach. Mharaigh na Fir Buí Seán Ó Baoil i rith ré lucht an aisghairmthe in 1845. As sin, chuaigh said ar aghaidh chuig Leabharlann Poiblí Ard Mhacha, áit inar thug Gerry Oates léacht dátheangach ar a thaighde pearsanta féin ar naisc Ard Mhacha leis na hÉireannaigh Aontaithe sa 18ú Céad. Bhí an Leabharlann Poiblí iontach fóirsteanach mar ionad nó is sa leabharlann a choinnítear bratach an 70ú Briogáid a bhain 8ú reisimint mílíste Ard Mhacha ó Arm na Fraince ag Cath Bhéal an Átha Muc in 1798.

Cuireadh deireadh le gníomhaíochtaí na hAoine, d’fhág turas treoraithe dátheangach Amharclann Ard Mhacha ar 5pm. Chuimsigh an tsiúlóid uaigh Bhriain Bhoróimhe i dtaillte Ardeaglais Naomh Padraig le comóradh a dhéanamh ar mhíle bliain ó maraíodh Ardrí na hÉireann. Chuaigh na rannpháirtithe as sin chuig an beár  The Hole in the Wall le héisteacht le Déaglán Mac Thréinfhir ag insint scéal an laoich agus an rapaire Gaelaigh, Séamus Mór Mac Murchaidh, a coinníodh sa tseanphríosún sular tugadh amach chuig Cnoc an Chrochta taobh le Teach an Phobail Naomh Maoilsheachlainn. Cuireadh deireadh leis an tsiúlóid le cuairt ar shuíomh an mhóraonaigh Ghaelaigh Aonach Mhacha, a bhí ann roimh Faiche Ard Mhacha mar ionad sóisialta agus tráchtála in Ard Mhacha Gaelach. Ina dhiaidh sin, chuaigh an grúpa isteach san uaimh atá thíos faoin ardeaglais d’Eaglais na hÉireann le hamharc ar chuid de na hiarsmaí reamhstaire agus réamhChríostaí atá lonnaithe ann.

Poll sa BhallaAn lá dar gcionn, eagraíodh siúlóid cnocadóireachta trasphobail go Beann Mhadagáin. Ba ag an bhinn ar fad a bhauil Theobald Wolfe Tone le hAnraí Joy Mac Reachtain le gealltanas a thabhairt éirí amach na nÉireannach Aontaithe in 1798 a láinseáil. I ndiaidh na cnocadóireachta a fhad le Dún Mhic Airt ar bharr na sléibhe, fuair na rannpháirtithe lón ag Caisleán Bhéal Feirste sula ndeachaigh said ar aghaidh le cuairt a thabhairt ar uaigh Anraí Joy agus Máire Áine Mhic Reachtain i Reilig Shráid Clifton. Bhí an staraí as Béal Feirste Jake Mac Siacais ón eagraíocht Ghaeilge Forbairt Feirste mar threoraí ar shiúlóid trí Bhéal Feirste thart ar áiteanna a raibh baint láidir acu leis na hÉireannaigh Aontaithe. Labhair Jake fán mhórthionchar a bhí ag Preisbitéirigh Bhéal Feirste ar an ghluaiseacht Poblachtánach agus labhair sé fosta ar an tionchar a bhí ag imeachtaí i Méiriceá agus ar ídéil na saoirse, an chomhionannais agus an bhráithreachais a chuir dlús le hÉirí Amach na Fraince.

Bhí an-rath ar an deireadh seachtaine, agus chuidigh an aimsir galánta leis, agus d’fhill muintir Ard Mhacha traochta ach sásta agus spreagtha ag imeachtaí an deireadh seachtaine. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil le Ciorcal Comhrá Ard Mhacha, le Gael Linn, leis an Mhoinsínéar Ó Muirí, le Leabharlann Poiblí Ard Mhacha, le Cáisleán Bhéal Feirste, le Forbairt Feirste, le Gerry Oates agus le hEaglais na hÉireann as an chuidiú agus an comhoibriú uilig.

James Coigley 2014The Irish language yet again featured prominently during Armagh’s third annual ‘Culture Night’ celebrations. A number of local cultural organisations came together to offer a full weekend programme of activities. As the ancient capital of Ulster and former seat of the kings and queens of the province, the Irish language and culture has long been associated with Ard Mhacha and local cultural groups CAIRDE Teo, Gael Linn and Ciorcal Comhrá Ard Mhacha availed of ‘Culture Night’ to  highlight the Celtic and Gaelic origins of our primordial city. The theme of this year’s bilingual celebrations was the role of the United Irishmen movement in Armagh and Belfast.

The programme of activities began with a talk on the Friday afternoon by renowned local historian, Monsignor Réamonn Ó Muirí, who spoke about the life and death of Father James Coigley at the plaque which was erected in his memory in the Armagh Parish Graveyard at Sandy Hill. Father James Coigley, who was born in the parish of Kilmore, was a United Irishman who was put on trial and hanged in Maidstone, Kent in 1798. Monsignor Ó Muirí later read extracts from his book at the grave of John Boyle in the old graveyard below the Catholic Cathedral. John Boyle was shot dead by Orangemen during the era of the Repealers in 1845. Proceedings then moved indoors to the charming surroundings of Armagh Public Library where a fascinating bilingual lecture was delivered to an attentive audience by Gerry Oates who outlined his own personal research on Armagh’s links with the United Irishmen in the C18th. The Public Library was an extremely appropriate venue for such an event as it houses the flag of the 70th Demi Brigade which was captured from the French Army by the 8th Armagh Regiment of Militia at the Battle of Ballinamuck in 1798.

To end Friday evening’s activities, a bilingual Irish and English language guided heritage tour of Armagh departed from the Marketplace Theatre at 5pm. The walk took in the grave of Brian Boroimhe in the grounds of St Patrick’s Cathedral in order to commemorate 1,000 years since the death of the High King of Ireland. Participants then made their way to  The Hole in the Wall bar to hear Déaglán Mac Threinfhir’s account of the story of the Gaelic hero and rapparee, Séamus Mór Mac Murchaidh, who was held in the old gaol in the present day McCrum’s Court before being led to Hangman’s Hill beside St Malachy’s Church. The walk concluded with visits to the site of the ancient Gaelic fair at Aonach Mhacha, which as guide Réamonn Ó Ciaráin explained had preceded the Mall as a site of social activities and trade in Gaelic Armagh and to the ancient crypt under St Patrick’s Church of Ireland Cathedral which contains interesting prehistoric and pre-Christian artefacts.

Caisleán Bhéal Feirste 2014On the following day, a cross-community hillwalking excursion was organised to Beann Mhadagáin, known as Cavehill Mountain in English. It was at the summit of Cavehill in North Belfast that Theobald Wolfe Tone met with Henry Joy McCracken to take an oath to launch the 1798 rebellion of the United Irishmen. Following a very enjoyable and well attended hill walk to McArt’s Fort on the summit of the mountain, participants enjoyed a superb lunch in Belfast Castle before moving on to visit the graves of Henry Joy and Mary Ann McCracken in Clifton Street Cemetery. The Armagh delegation were led by Belfast historian Jake Mac Siacais, from Irish language development group Forbairt Feirste, who conducted a walking tour of sites in Belfast city centre which were strongly associated with the United Irishmen phenomenon. Jake pointed to the strong influence of Belfast Presbyterians on the emerging republican movement and also outlined how the movement had been influenced by events in America and more particularly by the ideals of liberty, equality and fraternity that had resulted in the French Revolution.

With the entire weekend deemed to have been a marvellous success, not least because of the glorious late summer sunshine, the large party of ‘culture vultures’ from Armagh returned home exhausted but thoroughly enriched and stimulated by the weekend’s events. CAIRDE Teo would like to thank Ciorcal Comhrá Ard Mhacha, Gael Linn, Moinsínéar Ó Muirí, Armagh Public Library, Belfast Castle, Forbairt Feirste, Gerry Oates and the Church of Ireland in Armagh for all their help and cooperation.

Oiliúint d’fhiontraithe cultúir

Uachtarán in Ard MhachaBeidh CAIRDE Teo ag óstáil ceardlainne nuálaí margaíochta in Óstán Chathair Ard Mhacha idir 9.30am agus 12.30pm Dé Sathairn 4ú Deireadh Fómhair. Beidh an cheardlann saor in aisce agus beidh sé ábhartha do lucht déanta polasaí, d’ionadaithe poiblí, d’fhiontraithe sóisialta, do ghrúpaí pobail agus cultúir, do scoileanna, do cheardchumainn agus do ghnóthaí atá ag iarraidh foghlaim faoin dóigh gur féidir an Ghaeilge a úsáid mar uirlis mhargaíochta agus mar ghné uathúil dhíolacháin lena n-imeachtaí, lena n-earraí agus le seirbhísí a chur chun cinn.

Tá an cúrsa Margaíocht i Saol Ilteangach á sholáthar ag CeangalG, tionscadal atá maoinith ag an EUINTEREG IVA atá ag iarraidh naisc a chruthú idir fhiontair I dtuaisceart na hÉireann agus i nGaeltacht na hAlban. Tá an cúrsa margaíochta dírithe ar úinéirí gno agus ar fhiontraithe atá ag iarraidh leas a bhaint as margadh na Gaeilge agus na turasóireachta cultúrtha, margadh atá ag fás leis. Thug CAIRDE Teo cuireadh do CeangalG an cheardlann laethlae a sholáthar mar chuid den tionscadal ‘Stuaim’ d’ógfhiontraithe cultúrtha Ard Mhacha. Ach tá an oiliúint á cur ar fail le freastal ar riachtanais roinnt páirtithe leasmhara.

Dúirt stiúrthóir an cúrsa agus bainisteoir oiliúna Ceangal G, Fionbar Ó Baoill, go gcuideoidh na cúrsaí le rannpháirtithe pleananna láidre a fhorbairt lena gcuid earraí agus seirbhísí a mhargú go héifeachtach i saol ina dtiocfadh leis an Ghaeilge nó an Gaidhlig buntáiste a thabhairt thar iomaitheoirí eile.

“I saol an lae inniu, tá daoine ag iarraidh níos mó ná earra amháin, tá iad ag iarraidh earra a bhfuil féiniúlacht agus brí leis, agus tá buntáiste ag earnáil na Gaeilge agus na Gaidhlig ar féidir linn a úsáid trí rannpháirtíocht ghníomhach sa chúrsa. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe uirlisí agus teicnící lena stráitéis féin a dhearadh agus a uasghrádú. Agus níos tábhachtaí ná sin, beidh an lucht freastail ábalta stráitéis cuimsitheach margaíochta a dhearadh a oireann dá ngnó féin le roinnt spriocanna leis an stráitéis a bhaint amach.”

Tá teorainn le líon na spásanna agus moltar áit a chur in áirithe laithreach. Cuirfear lón ar fail do na rannpháirtithe. Má tá suim agat clárú don chúrsa ‘Margaíocht i Saol Ilteangach’, is féidir teagmháil a dhéanamh le Fionbar Ó Baoill ag fionbar@ceangalg.net nó le Seán Ó Maoilsté ag sean@cairdeteo.com.  Nó is féidir scairt a chur ar oifigí CAIRDE Teo ar 028 37515229.

Soláthrófar tionscadal ‘Stuaim’ de chuid CAIRDE Teo a bhuí le maoiniú ó Santander’s Enterprise Development Awards agus ó Lloyds Bank Foundation NI. Tionscadal AE atá i CeangalG a bhfuil an ollscoil lánGhaidhlig, Sabhal Mór Ostaig, mar cheannasaí air. Is iad na príomhpháirtithe sa tionscadal ná Údarás na Gaeltachta agus Cultúrlann MacAdaim Uí Fhiaich i mBéal Feirste. Fuair said maoiniú anuraidh suas le €1m ó Interreg faoi choimirce an Special European Programmes Body (SEUPB).

 

CAIRDE Teo will be hosting a unique and innovative business marketing workshop in Armagh City Hotel between 9.30am and 12.30pm on Saturday 4th October. The workshop is free of charge and will be of interest to policy makers, public representatives, community groups, social enterprises, cultural organisations, schools, trade unions and businesses that are keen to learn about how the Irish language can be used as a marketing tool and a unique selling point to promote their events, products and services.

The Marketing in a Multi-lingual World suite of courses – which includes a workshop – has been commissioned and designed by CeangalG, the EUINTEREG IVA funded project that is working to develop links between enterprises in the north of Ireland and those in the Scottish Gaeltacht. The area covered by the CeangalG project encompasses the Donegal Gaeltacht and the rest of Ulster, to the Gaelic speaking Highlands and Islands of western Scotland.

The marketing course is aimed at business owners or entrepreneurs who want to break into the expanding spheres of Irish language or cultural tourism and business. Local cultural enterprise CAIRDE Teo initially invited CeangalG to deliver the half day of training workshops as part of their ‘Stuaim’ project for budding young cultural entrepreneurs.  However, the training has now been expanded to meet the needs of a range of different stakeholders.

Course designer and tutor Fionbar Ó Baoill, CeangalG’s training manager, said the courses will help participants develop robust plans to market more effectively their products and services in a world where knowledge of a language such as Irish or Scots Gaelic could give a provider the edge over a competitor.

“In today’s world, people are less concerned with acquiring stuff and more with finding meaning – so those in the Irish and Scots Gaelic medium sector have an inbuilt advantage which we intend they will be better able to exploit through active participation in this course. Participants will learn the tools and techniques to design and upgrade their own strategy as it is rolled out. Most importantly, attendees will be able to design a comprehensive marketing strategy specific to their individual business together with a set of goals to get them there” he said.

Places are limited and immediate booking is advised. A complimentary lunch will be served. If you are interested in registering for the CeangalG ‘Marketing in a Multilingual World’ course, you can contact either Fionbar Ó Baoill at fionbar@ceangalg.net or Seán Ó Maoilsté at sean@cairdeteo.com.  Alternatively, contact the CAIRDE Teo offices on 028 37515229.

CAIRDE Teo’s ‘Stuaim’ project will be delivered with funding assistance from Santander’s Enterprise Development Awards and Lloyds Bank Foundation NI. CeangalG is an EU funded project headed by Gaelic university, Sabhal Mór Ostaig. Its main partners are Údarás na Gaeltachta and Belfast’s Cultúrlann McAdam Ó Fiaich. Last year it secured funding totalling almost €1m from Interreg under the auspices of the Special European Programmes Body (SEUPB).

Cairde Teo ag Ceiliúradh na hOíche Chultúir

Siúlóid Chultúir 1Beidh an Ghaeilge arís chun tosaigh le linn cheiliúradh na hOíche Chultúir in Ard Mhacha, nuair a thiocfas roinnt eagraíochtaí áitiúla le chéile do chlár lán imeachtaí a chur ar fáil don deireadh seachtaine seo atá le teacht. Mar phríomhchathair ársa Uladh agus suí na ríthe agus na mbanríonacha sa chúige, tá ceangal fada ag an Ghaeilge agus ag cultúr na nGael leis an chathair agus beidh CAIRDE Teo, Gael Linn agus Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ag díriú airde ar bhunú Ceilteach Ard Mhacha, agus ar ról na nÉireannach Aontaithe sa chontae, thar dheireadh seachtaine an chultúir ar 19 agus 20 Meán Fómhair.

Cuirfear tús leis an chlár imeachtaí le caint leis an staraí iomráiteach, an Moinsineoir Réamonn Ó Muirí, a bheas ag trácht ar shaol agus ar bhás an Athair James Coigly ag an leac a cuireadh in airde i gcuimhne air atá suite i Reilig úr Ard Mhacha. Éireannach Aontaithe a bhí san Athair James Coigly, a rugadh i bparóiste an Chill Mhóir, a cuireadh ar a thriail agus a crochadh in Maidstone, Kent sa bhliain 1798. Labróidh an Moinsíneoir Ó Muirí ag uaigh Sheáin Uí Bhaoill sa seanreilig ag Cnoc an Droigheáin. Scaoil na Fir Buí Seán Ó Baoill i rith ré Lucht na hAisghairme sa bhliain 1845. Beidh léacht dátheangach ann ar 4.00pm Dé hAoine 19 Meán Fómhair i Leabharlann Poiblí Ard Mhacha, agus díreoidh Gerry Oates ar an nasc idir Ard Mhacha agus na hÉireannaigh Aontaithe. Is sa Leabharlann Poiblí a bhfuil bratach an 70ú Briogáid ann, bratach a ghabh an 8ú Reisimint an Mhílíste as Ard Mhacha ó Arm na Fraince ag Cath Béal Átha na Muc sa bhliain 1798.

Beidh siúlóid threoraithe oidhreachta thart ar Ard Mhacha ar 5pm le ceiliúradh a dhéanamh ar an Oíche Chultúir. Cuimseoidh a tsiúlóid uaigh Bhriain Bhoróimhe i dtaillte Ardeaglais Naomh Padraig le comóradh a dhéanamh ar mhíle bliain ó maraíodh Ardrí na hÉireann i gCath Chluain Tarbh. Inseofar scéal an laoich Ghaelaigh agus an rapaire, Séamus Mór Mac Murchaidh, a coinníodh sa seanphríosún ina bhfuil an beár The Hole in the Wall faoi láthair, sular glacadh chun a chrochta é taobh leis an áit ina bhfuil Teach an Phobail Naomh Maoilsheachlainn anois. Stopfaidh an tsiúlóid chomh maith ag suíomh an aonaigh chlúitigh ag Aonach Mhacha, teacht le chéile Ceilteach ina ndearnadh trádáil, tráchtáil agus siamsaíocht ar shuíomh na faiche in Ard Mhacha.

Aonach Mhacha 3Dé Sathairn, beidh turas cnocadóireachta go Beann Mhadagáin i mBéal Feirste Cois Cuain. Ba ag mullach Bheann Mhadagáin a bhuail Theobald Wolfe Tone le Henry Joy McCracken le gealltanas a thabhairt éirí amach 1798 a láinseáil. I ndiaidh na siúlóide ar an chnoc, bhéarfaidh rannpháirtithe cuairt ar uaigheanna Henry Joy agus Mary Ann Mhic Reachtain i Reilig Shráid Clifton. Beidh an grúpa ag bualadh le Jake Mac Siacais, a thabharfas ar thuras beag de chos thart ar na suíomhanna i mBéal Feirste atá bainteach leis na hÉireannaigh Aontaithe. Más mian leat áit a chur in áirtihe ar an turas go Béal Feirste, dean teagmháil le Seán sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

The Irish language will yet again feature prominently in Armagh’s celebrations for Culture Night, with a number of local organisations coming together to offer a full weekend programme of activities. As the ancient capital of Ulster and seat of the kings and queens of the province, the Irish language and culture has long been associated with the city and local cultural groups CAIRDE Teo, Gael Linn and Ciorcal Comhrá Ard Mhacha will be highlighting the Celtic origins of our primordial city, as well as the role of the United Irishmen movement in Armagh, over the weekend of 19th and 20th September.

The programme of activities will begin with a talk by reknowned local historian, Monsignor Réamonn Ó Muirí, who will speak about the life and death of Father James Coigly at the plaque which was erected in his memory in the new Armagh Parish Graveyard. Father James Coigly, who was born in the parish of Kilmore, was a United Irishman and he was put on trial and hanged in Maidstone, Kent in 1798. Monsignor Murray will also speak at the grave of John Boyle in the old graveyard at Sandy Hill. John Boyle was shot dead by Orangemen during the era of the Repealers in 1845. There will also be a bilingual lecture at 4.00pm on Friday 19 September in Armagh Public Library, in which Gerry Oates will address the Armagh connection to the United Irishmen. The Public Library houses the flag of the 70th Demi Brigade which was captured from the French Army by the 8th Armagh Regiment of Militia at the Battle of Ballinamuck in 1798.

Cairdinéal Ó FiaichA bilingual Irish and English language guided heritage tour of Armagh has been organised at 5pm to celebrate Culture Night. The walk will stop at the grave of Brian Boru in the grounds of St Patrick’s Cathedral to commemorate 1,000 years since the death of the High King of Ireland. It will also feature the story of the Gaelic hero and raparee, Séamus Mór Mac Murchaidh, who was held in the old gaol, in which The Hole in the Wall bar is presently located, before being led to Hangman’s Hill beside St Malachy’s Church. The walk will also include the site of the ancient Gaelic fair at Aonach Mhacha, which preceded the Mall as a site of social activities and trade in Gaelic Armagh.

On Saturday, a hillwalking excursion has been organised to Beann Mhadagáin, known as Cavehill in English, in Belfast. It was at the summit of Cavehill that Theobald Wolfe Tone met with Henry Joy McCracken to take an oath to launch the 1798 rebellion of the United Irishmen. Following the hillwalk, participants will visit the graves of Henry Joy and Mary Ann McCracken in Clifton Street Cemetery. The group will meet up with Jake Mac Siacais, who will lead a short walking tour of sites in Belfast city centre which are associated with the United Irishmen. If you would like to book a place on the trip to Belfast, please contact Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Club nua Gaeilge do Pháistí

Cumann Óige Dhroim AirgCuirfear tús le club nua idirghníomhach Gaeilge do pháistí bunscoile Dé Luain 15 Meán Fómhair in Áras Dhroim Airg. Is iad CAIRDE Teo atá ag reáchtáil an club i gcomhar le Cumann Pobail Dhroim Airg agus beidh sé ar siúl idir 4pm agus 5pm gach Luan. Is é an aidhm atá ag an chlub ná Gaeilge a theagasc do pháistí ó bhunscoileanna béarla ar bhealach spraíúil, taitneamhach trí chluichí, trí amhráin, trí rímeanna agus trí ealaíon. Gheobhaidh na páistí cúpla focal agus frásaí úsáideacha Gaeilge ón chlub agus forbróidh said suim agus paisean do chultúr agus d’oidhreacht dhúchasach Ard Mhacha. Níl táille ar bith don chlub agus tá sé oscailte do pháiste ar bith atá ag freastal ar bhunscoileanna in Ard Mhacha. Más mian leat do pháiste a chlárú don chlub, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó buail isteach ar an chlub ar an luan le do pháiste a chlárú.

Cumann Gaeilge Dhroim AirgA new fun and dynamic Irish language club for primary school children will get underway on Monday 15 September in Drumarg House. The club, which will be organised by local Irish language community group CAIRDE Teo in association with Drumarg Community Association, will take place between 4pm and 5pm each Monday and is designed to help children from English medium schools to learn Irish in an enjoyable way through games, songs, rhymes and art. The club will allow children to pick up a few key Irish language words and phrases, while at the same time nurturing an interest and passion for the native culture and heritage of Armagh. The club is free of charge and is open to children attending any of the local primary schools in Armagh and if you would like to register your child for the club, you can contact Seán in Cairde Teo sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.