Cairde Teo ag Ceiliúradh na hOíche Chultúir

Siúlóid Chultúir 1Beidh an Ghaeilge arís chun tosaigh le linn cheiliúradh na hOíche Chultúir in Ard Mhacha, nuair a thiocfas roinnt eagraíochtaí áitiúla le chéile do chlár lán imeachtaí a chur ar fáil don deireadh seachtaine seo atá le teacht. Mar phríomhchathair ársa Uladh agus suí na ríthe agus na mbanríonacha sa chúige, tá ceangal fada ag an Ghaeilge agus ag cultúr na nGael leis an chathair agus beidh CAIRDE Teo, Gael Linn agus Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ag díriú airde ar bhunú Ceilteach Ard Mhacha, agus ar ról na nÉireannach Aontaithe sa chontae, thar dheireadh seachtaine an chultúir ar 19 agus 20 Meán Fómhair.

Cuirfear tús leis an chlár imeachtaí le caint leis an staraí iomráiteach, an Moinsineoir Réamonn Ó Muirí, a bheas ag trácht ar shaol agus ar bhás an Athair James Coigly ag an leac a cuireadh in airde i gcuimhne air atá suite i Reilig úr Ard Mhacha. Éireannach Aontaithe a bhí san Athair James Coigly, a rugadh i bparóiste an Chill Mhóir, a cuireadh ar a thriail agus a crochadh in Maidstone, Kent sa bhliain 1798. Labróidh an Moinsíneoir Ó Muirí ag uaigh Sheáin Uí Bhaoill sa seanreilig ag Cnoc an Droigheáin. Scaoil na Fir Buí Seán Ó Baoill i rith ré Lucht na hAisghairme sa bhliain 1845. Beidh léacht dátheangach ann ar 4.00pm Dé hAoine 19 Meán Fómhair i Leabharlann Poiblí Ard Mhacha, agus díreoidh Gerry Oates ar an nasc idir Ard Mhacha agus na hÉireannaigh Aontaithe. Is sa Leabharlann Poiblí a bhfuil bratach an 70ú Briogáid ann, bratach a ghabh an 8ú Reisimint an Mhílíste as Ard Mhacha ó Arm na Fraince ag Cath Béal Átha na Muc sa bhliain 1798.

Beidh siúlóid threoraithe oidhreachta thart ar Ard Mhacha ar 5pm le ceiliúradh a dhéanamh ar an Oíche Chultúir. Cuimseoidh a tsiúlóid uaigh Bhriain Bhoróimhe i dtaillte Ardeaglais Naomh Padraig le comóradh a dhéanamh ar mhíle bliain ó maraíodh Ardrí na hÉireann i gCath Chluain Tarbh. Inseofar scéal an laoich Ghaelaigh agus an rapaire, Séamus Mór Mac Murchaidh, a coinníodh sa seanphríosún ina bhfuil an beár The Hole in the Wall faoi láthair, sular glacadh chun a chrochta é taobh leis an áit ina bhfuil Teach an Phobail Naomh Maoilsheachlainn anois. Stopfaidh an tsiúlóid chomh maith ag suíomh an aonaigh chlúitigh ag Aonach Mhacha, teacht le chéile Ceilteach ina ndearnadh trádáil, tráchtáil agus siamsaíocht ar shuíomh na faiche in Ard Mhacha.

Aonach Mhacha 3Dé Sathairn, beidh turas cnocadóireachta go Beann Mhadagáin i mBéal Feirste Cois Cuain. Ba ag mullach Bheann Mhadagáin a bhuail Theobald Wolfe Tone le Henry Joy McCracken le gealltanas a thabhairt éirí amach 1798 a láinseáil. I ndiaidh na siúlóide ar an chnoc, bhéarfaidh rannpháirtithe cuairt ar uaigheanna Henry Joy agus Mary Ann Mhic Reachtain i Reilig Shráid Clifton. Beidh an grúpa ag bualadh le Jake Mac Siacais, a thabharfas ar thuras beag de chos thart ar na suíomhanna i mBéal Feirste atá bainteach leis na hÉireannaigh Aontaithe. Más mian leat áit a chur in áirtihe ar an turas go Béal Feirste, dean teagmháil le Seán sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

The Irish language will yet again feature prominently in Armagh’s celebrations for Culture Night, with a number of local organisations coming together to offer a full weekend programme of activities. As the ancient capital of Ulster and seat of the kings and queens of the province, the Irish language and culture has long been associated with the city and local cultural groups CAIRDE Teo, Gael Linn and Ciorcal Comhrá Ard Mhacha will be highlighting the Celtic origins of our primordial city, as well as the role of the United Irishmen movement in Armagh, over the weekend of 19th and 20th September.

The programme of activities will begin with a talk by reknowned local historian, Monsignor Réamonn Ó Muirí, who will speak about the life and death of Father James Coigly at the plaque which was erected in his memory in the new Armagh Parish Graveyard. Father James Coigly, who was born in the parish of Kilmore, was a United Irishman and he was put on trial and hanged in Maidstone, Kent in 1798. Monsignor Murray will also speak at the grave of John Boyle in the old graveyard at Sandy Hill. John Boyle was shot dead by Orangemen during the era of the Repealers in 1845. There will also be a bilingual lecture at 4.00pm on Friday 19 September in Armagh Public Library, in which Gerry Oates will address the Armagh connection to the United Irishmen. The Public Library houses the flag of the 70th Demi Brigade which was captured from the French Army by the 8th Armagh Regiment of Militia at the Battle of Ballinamuck in 1798.

Cairdinéal Ó FiaichA bilingual Irish and English language guided heritage tour of Armagh has been organised at 5pm to celebrate Culture Night. The walk will stop at the grave of Brian Boru in the grounds of St Patrick’s Cathedral to commemorate 1,000 years since the death of the High King of Ireland. It will also feature the story of the Gaelic hero and raparee, Séamus Mór Mac Murchaidh, who was held in the old gaol, in which The Hole in the Wall bar is presently located, before being led to Hangman’s Hill beside St Malachy’s Church. The walk will also include the site of the ancient Gaelic fair at Aonach Mhacha, which preceded the Mall as a site of social activities and trade in Gaelic Armagh.

On Saturday, a hillwalking excursion has been organised to Beann Mhadagáin, known as Cavehill in English, in Belfast. It was at the summit of Cavehill that Theobald Wolfe Tone met with Henry Joy McCracken to take an oath to launch the 1798 rebellion of the United Irishmen. Following the hillwalk, participants will visit the graves of Henry Joy and Mary Ann McCracken in Clifton Street Cemetery. The group will meet up with Jake Mac Siacais, who will lead a short walking tour of sites in Belfast city centre which are associated with the United Irishmen. If you would like to book a place on the trip to Belfast, please contact Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Club nua Gaeilge do Pháistí

Cumann Óige Dhroim AirgCuirfear tús le club nua idirghníomhach Gaeilge do pháistí bunscoile Dé Luain 15 Meán Fómhair in Áras Dhroim Airg. Is iad CAIRDE Teo atá ag reáchtáil an club i gcomhar le Cumann Pobail Dhroim Airg agus beidh sé ar siúl idir 4pm agus 5pm gach Luan. Is é an aidhm atá ag an chlub ná Gaeilge a theagasc do pháistí ó bhunscoileanna béarla ar bhealach spraíúil, taitneamhach trí chluichí, trí amhráin, trí rímeanna agus trí ealaíon. Gheobhaidh na páistí cúpla focal agus frásaí úsáideacha Gaeilge ón chlub agus forbróidh said suim agus paisean do chultúr agus d’oidhreacht dhúchasach Ard Mhacha. Níl táille ar bith don chlub agus tá sé oscailte do pháiste ar bith atá ag freastal ar bhunscoileanna in Ard Mhacha. Más mian leat do pháiste a chlárú don chlub, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó buail isteach ar an chlub ar an luan le do pháiste a chlárú.

Cumann Gaeilge Dhroim AirgA new fun and dynamic Irish language club for primary school children will get underway on Monday 15 September in Drumarg House. The club, which will be organised by local Irish language community group CAIRDE Teo in association with Drumarg Community Association, will take place between 4pm and 5pm each Monday and is designed to help children from English medium schools to learn Irish in an enjoyable way through games, songs, rhymes and art. The club will allow children to pick up a few key Irish language words and phrases, while at the same time nurturing an interest and passion for the native culture and heritage of Armagh. The club is free of charge and is open to children attending any of the local primary schools in Armagh and if you would like to register your child for the club, you can contact Seán in Cairde Teo sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Gaeil Le Chéile

Alba 5Tá grúpa Gaelach d’fhiontraithe óga as Ard Mhacha i ndiaidh cuairt a thabhairt ar a gcolcheathracha Gàidhlig in Inbhir Nis agus ar an Oileán Sgítheanach, a bhuí le comhthionscnamh idir CAIRDE Teo agus Fóram na nÓg i mBéal Feirste. Chaith cúigear déag Gaeilgeoirí óga ceithre lá ar thuras gno ar thír mhór na hAlban agus ar leithinis Sléite le smaointí a roinnt le daoine a bhfuil leas acu i gcultúr, i ngeilleagar sóisialta agus in earnáil oidhreachta na Gàidhlig, trí urraíocht ón eagraíocht Colmcille.

Tá an-suim ag CAIRDE Teo cur leis an fhorbairt idir fiontraithe Gaelacha in Ard Mhacha, ar an Oileán Sgítheanach agus in Inbhir Nis le naisc a chruthú idir ghrúpaí oidhreachta cultúrtha agus fiontair shóisialta sna náisiúin Cheilteacha. Tá CAIRDE Teo ag tógáil ar na naisc fhadbhunaithe atá ann idir Ard Mhacha agus Gaeltacht na hAlban, nasc atá tógtha ag Píobairí Ard Mhacha agus Féile Píobaireachta William Kennedy.

Cuireadh tús leis an turas ceithre lá le turas oidhreachta ar bhaile galánta Inbhir Nis agus d’fhoghlaim na daoine óga ó sháreolas an treoraí áitiúil Ruairidh Mac Ileathain. Thug Ruairidh léargas do na hÉireannaigh ar an seanchas saibhir atá bainteach lena bhaile dúchais agus thug sé roinnt focal agus frása Gàidhlig dóibh le húsáid ar an turas. Cuireadh clabhsúr leis an oíche sin le dinnéar agus le seisiún de cheol traidisiúnta na hAlban in ionad cáiliúil an ‘Hootananny’ in Inbhir Nis.

Ar an dara lá, thug an grúpa cuairt ar an ionad léirithe ag láthair chatha Chùil Lodair. Ba é Cath Chùil Lodair an cath deireanach a troideadh lámh ar lámh ar thalamh na hAlban nó Shasana. Bhí sé mar chuid de choimhlint níos mó creidimh agus polaitíochta a bhí ag tarlú ar fud na hEorpa, ach d’athraigh an cath fuilteach gairid seo i ngarbhchríocha na hAlban sa bhliain 1746, d’athraigh sé stair na Breataine, na hEorpa agus an domhain. Ó bhí lár an 19ú Céad ann tá an láthair chatha mar ionad oilithreachta ag muintir na hAlban agus ag daoine ó achan chearn den domhan, go háirithe sliocht na ndaoine sin a throid ann. Le taighde leanúnach seandálaíochta agus le léirmhíniúcháin staire, agus le reifreann Neamhspleáchas na hAlban ar na bacáin, tá tábhacht ar leith anois le scéal Chùil Lodair.

Alba 4Ina dhiaidh sin, thug an grúpa de dhaoine óga as Ard Mhacha agus as Béal Feirste faoi cheann de na turais is deise áit ar bith ar na hoileáin seo – le cois Loch Nis, agus thar Chòig Peathraichean Chinn Tàile agus thar Chaisleán Eilean Donan ar an bhealach chuig Caol Loch Aillse agus Droichead Sgítheanach.  Ar bhaint amach an tOileán Sgítheanach dóibh, chuaigh na Gaeilgeoirí óga díreach chuig Sabhal Mòr Ostaig -
coláiste nuálach ar an oileán a bhfuil acmhainní foghlama den chéad scoth aige chomh maith le bailiúchán leathan leabharlainne, áiseanna craolta agus taifeadta, lóistín do mhic léinn agus cúram leanaí Gáidhlig. Ionad Náisiúnta do Theanga agus do Chultúr na Gaidhlige atá sa choláiste agus bíonn ról lárnach aige i gcur chun cinn na n-ealaíon Gáidhlig agus bíonn clár cónaithe ceoil, litríochta agus físealaíona aige.

Ar feadh an dá lá eile, d’fhreastail na mic léinn as Ard Mhacha ar ranganna Gàidhlig ag an choláiste agus chuaigh ar thuras thart ar an lárionad fiontraíochta agus ar an stiúideo meáin atá suite ag an choláiste. Ghlac siad páirt i gclár iomlán de cheol traidisiúnta, rince agus céad thaispeáint cláir teilifíse féin agus iad ar an choláiste. Beidh an turas uilig mar ábhar de chlár raidió Gaeilge a chuir na daoine óga le chéile i gcomhar le Raidió Fáilte. Tá tionscadal treanála á phleanáil ag CAIRDE Teo faoi láthair le scileanna a fhorbairt do na daoine óga sin atá ag iarraidh bheith ag oibriú in earnálacha an taistil agus na turasóiteachta anseo agus i nGaeltacht na hAlban. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar leathanach Facebook an ghrúpa nó ar a suíomh idirlín www.cairdeteo.com.

An adventurous young group of Gaelic cultural entrepreneurs from Armagh paid a visit recently to their Gàidhlig (Scottish language) counterparts in Inverness and on the Isle of Skye, thanks to a joint initiative by CAIRDE Teo in Armagh and Fóram na nÓg in Belfast. Fifteen young Irish language speakers embarked on the four day business trip to the Scottish mainland and the Sleat peninsula in order to share ideas with stakeholders from the Gàidhlig culture, arts, social economy and heritage sectors, facilitated by financial assistance from the Colmcille Trust. 

Alba 3CAIRDE Teo is very keen to strengthen ties between Gaeilge and Gàidhlig entrepreneurs in Armagh, Skye and Inverness and to create linkages between cultural heritage groups and social enterprises in the adjoining Celtic nations. The local Irish language organisation is building on already well-established links between Armagh and Gaelic speaking Scotland engendered by Armagh Pipers Club and the William Kennedy Piping Festival.

The four day trip began with a heritage tour of the picturesque town of Inbhir Nis (Eng: mouth of the River Ness) where the young people benefitted from the encyclopaedic knowledge of local tour guide Ruairidh Mac Ileathain. Ruairidh introduced his Irish visitors to the wealth of lore and folk tales that are associated with his beloved home town and left everyone with a fair smattering of Gàidhlig words and phrases to take with them on their journey. That evening concluded with dinner and a session of Scottish traditional music in the world famous ‘Hootananny’ venue in Inverness.

On day two, the Armagh group paid a visit to the fantastic interpretative centre at the evocative battle site of Cùil Lodair or Culloden. Culloden was the last hand-to-hand battle fought on Scottish or English soil. Part of a wider European religious and political conflict, the short but bloody fight in the Scottish Highlands in 1746 changed the course of British, European and world history. Since the mid-nineteenth century the battlefield has been a place of pilgrimage for people from Scotland and throughout the world. Some visitors are descendants of those who fought. Others are gripped by the extraordinary story. With ongoing archaeological research and fresh historical interpretations, not to mention the forthcoming referendum on Scottish Independence, the story of Culloden has taken on a new significance.

Alba 6The Armachians and their Belfast colleagues then embarked on one of the most scenic journeys anywhere in these islands – along the length of the magnificent Loch Ness, before passing the Seven Sisters of Kintail and Eilean Donan Castle on the way to the spectacular Kyle of Lochalsh and the Skye Bridge.  Upon arrival on the Isle of Skye, the young Irish speakers made their way to Sabhal Mòr Ostaig – a modern, innovative college on the island that has excellent learning resources on-campus including an exceptional library collection, broadcast and recording facilities, residential student accommodation and a Gaelic-medium childcare facility. The College is a National Centre for Gaelic Language and Culture and it also plays a leading role in the promotion of the Gaelic arts and culture and hosts a programme of residencies for artists in music, literature and the visual arts.

Over the next two days, the Armagh students received lessons in Gàidhlig at the College before joining a guided tour of the enterprise hub/media suite in the college. They also participated in a full programme of traditional music, dancing and even a television première while guests of the College. The entire visit will be the focus of a joint Gaeilge/Gàidhlig radio programme produced by the young people in association with Raidió Fáilte. A new training initiative is also currently being planned by CAIRDE that will develop the skills of young people who are seeking to work in the travel and tourism industries both locally and in Gaelic-speaking Scotland. For further information, visit the group’s Facebook page or website www.cairdeteo.com .

Comóradh an Átha Bhuí

2014 Yellow Ford WalkBhí an tArdMhéara, Cllr Cathy Rafferty, mar aoi speisialta agus mar óstach ag comóradh ar na mallaibh a reáchtáladh ag deireadh Fhéile an Átha Bhuí 2014. D’eagraigh an t-ardmhéara fáiltiú do lucht eagraithe agus do lucht freastail na féile i dtaillte suntasacha oifigí athchóirithe na comhairle. Thréaslaigh sí leis an choiste deonach as an sárobair a rinne said le féile a reáchtáil le ceiliúradh a dhéanamh ar an stair agus ar an chultúr áitiúil agus rinne sí comhghairdeas le bunadh na háite as a n-iarrachtaí oidhreacht stairiúil na n-imeachtaí is suntasaí a tharla in Ard Mhacha a chaomhnú don chéad ghlúin eile.

“As Lord Mayor of Armagh City and District, I am only too aware that we may potentially be sitting on a heritage tourism goldmine in this area and I will use my remaining term as First Citizen to put the culture and heritage of this district high on the political, social and economic agenda of the Council. In recent years, a committee of local enthusiasts affiliated with CAIRDE Teo has been trying to gain official recognition for the historic sites associated with the Battle of the Yellow Ford. Last year, interpretative boards were erected along the route of the Battle and the group is making linkages with other groups in Monaghan, Tyrone, Donegal and Down as well as further afield in Belgium, Switzerland and Italy in order to develop tourism along the ‘Slí Uí Néill’or ‘O’Neills’ Way’”.

Ba é an tUrramach Gregory Dunstan, Déan Ard Mhacha, a láinseáil féile bliantúil an Átha Bhuí i mbliana ag Ardeaglais Naomh Padraig, agus labhair sé go fileanta fán ról ar féidir bheith ag tuiscint ar an stair ar shuíochán agus ar chaidrimh phoiblí in Ard Mhacha. Bhí scaifte breá i láthair ag an ardeaglais an mhaidin Shathairn sin le tabhairt faoi shiúlóid 8 ciliméadar a lean slí an chatha a ghlac Sir Henry Bagenal agus arm na nGall ar 15 Lúnasa 1598.

Sciath an Átha Bhuí 2014Deir roinnt daoine gurbh é Cath Bhéal an Átha Bhuí an ghné is chlúití de Chogadh na Naoi mBliana idir Thaoisigh na nGael agus Coróin Shasana. Chuir bua na nGael tonnta iontais amach trí chúirteanna ríoga agus creidimh na hEorpa agus thug sé bagairt do rialú Shasana in Éirinn. Troideadh Cogadh na Naoi mBliana idir comhairm Thaoisigh na nGael, Ó Néill, Ó Domhnaill agus Mag Uidhir san áireamh, agus airm Bhanríon Eilís Shasana, agus ba é a thionscain Imeacht na nIarlaí sa bhliain 1607 agus plandáil Uladh a tharla ina dhiaidh.

Maireann cuimhní Chath an Átha Bhuí i logainmneacha na háite, i bhfinnscéalaíocht na háite agus in amhráin áitiúla. Mar gheall ar a chlú idirnáisiúnta, is minic a bhíonn cuairteoirí ó cheithre harda an domhain ag iarraidh fáil amach fá oidhreacht stairiúil, cultúrtha agus polaithiula an chatha.

I measc na n-imeachtaí a bhí mar chuid den fhéile i mbliana, bhí craobha camógaíochta agus iománaíochta, bhí siúlóid threoraithe staire, bhí léachtaí agus bhí fáiltiú ón ArdMhéara. Is é CAIRDE Teo a rinne comhordú ar an fhéile le blianta beaga anuas agus atá ag iarraidh é a fhorbairt le cur leis an soláthar do thurasóirí agus do chuairteoirí ar an cheantar. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na daoine agus leis na heagraíochtaí a leanas as an chúnamh fial lena chinntiú gur éirigh go maith le Féile an Átha Bhuí 2014: ArdMhéara Ard Mhacha an Comhairleoir Cathy Rafferty; Déan Gregory Dunstan ó Eaglais na hÉireann; CLG Naomh Colmcille, an Ghráinseach; Renaissance Design & Decoration; Macha Media; Teach tábhairne Red Ned’s; Dr Antaine Ó Donnaile; Máire Ní Phronntaigh; ACDC Signs; Colm & Pádraigín Bean Mhic Gabhann; Julie Ní Néill agus Cumann Camógaíochta Naomh Bríd; Chris Powell agus Cumann Iománaíochta Chú Chulainn.

Lord Mayor Cllr Cathy Rafferty was the guest of honour and the host at the celebrations to conclude the 2014 Yellow Ford Festival that took place recently. The Lord Mayor arranged a reception for organisers and guests of the festival in the splendid surroundings of the grounds and marquee adjacent to the newly refurbished council offices. She paid tribute to the hard work of the volunteer committee who had brought the annual festival of local history and culture to fruition and she also congratulated the local community for their efforts to preserve the historical legacy of some of the most significant events to have taken place in Armagh City and District.

D3S_1127“As Lord Mayor of Armagh City and District, I am only too aware that we may potentially be sitting on a heritage tourism goldmine in this area and I will use my remaining term as First Citizen to put the culture and heritage of this district high on the political, social and economic agenda of the Council. In recent years, a committee of local enthusiasts affiliated with CAIRDE Teo has been trying to gain official recognition for the historic sites associated with the Battle of the Yellow Ford. Last year, interpretative boards were erected along the route of the Battle and the group is making linkages with other groups in Monaghan, Tyrone, Donegal and Down as well as further afield in Belgium, Switzerland and Italy in order to develop tourism along the ‘Slí Uí Néill’or ‘O’Neills’ Way’”.

The annual ‘Yellow Ford Festival’ – ‘Féile an Átha Bhuí’ in Irish – was launched this year from the grounds of St Patrick’s Cathedral by the Very Rev Gregory Dunstan, Dean of Armagh, who provided the assembled audience with a warm and erudite tribute to the role of historical understanding in building peace and community relations in Armagh. A large number of people had assembled at the Cathedral gates on the Saturday morning in order to embark on an 8km walk that would follow the battle route taken by Sir Henry Bagenal and the English army on 15th August 1598.

Arguably the most famous episode in the Nine Years War between the Gaelic Chieftains and the English Crown, the battle is known in Irish as ‘Cath Bhéal an Átha Bhuí’. Its outcome sent shockwaves throughout the royal and religious courts of Europe and shook the foundations of English rule in Ireland to its core. The Nine Years War was fought between the confederate armies of the Gaelic Chieftains, including Ó Néill, Ó Domhnaill and Mag Uidhir and the armies of Queen Elizabeth of England and served as a prelude to the Flight of the Earls in 1607 and the subsequent plantation of Ulster.  

10494690_693762534040622_9002859958831598740_nMemories of the Battle of the Yellow Ford survive in local place names, legend, folklore and song. The battle’s fame and international reputation are evident in the number of enquiries related to the period that emanate from visitors from the four corners of the world – eager to learn more about the battle’s historical, cultural, political and environmental  legacy.

This year’s diverse range of events included camogie and hurling tournaments, historical guided walks and lectures and a Lord Mayor’s Reception. CAIRDE Teo, the Irish language social enterprise based in Armagh City, has coordinated the event in recent years and hopes to develop the event in order to enhance its appeal to visitors and tourists to the area. CAIRDE Teo would like to gratefully acknowledge the generous assistance and participation of the following people and organisations for ensuring the success and smooth running of the 2014 Yellow Ford Festival: Lord Mayor of Armagh City and District Councillor Cathy Rafferty; Dean Gregory Dunstan of the Church of Ireland; CLG Naomh Colmcille, An Ghráinseach; Renaissance Design & Decoration; Macha Media; Red Ned’s Bar; Dr Antaine Ó Donnaile; Máire Ní Phronntaigh; ACDC Signs; Colm Mac Gabhann; Pádraigín Mhic Gabhann; Julie Ó Néill; Chris Powell; Cumann Camógaíochta Naomh Bríd, Cumann Iománaíochta Cú Chulainn.

Lá ar dóigh ag Iarsmalann na Samhlacha Céireacha

Wax MuseumBhí lá den scoth ag dream mór Gaelgeoirí as Ard Mhacha ar na mallaibh ag bualadh le léar mór réaltaí ó shaol polaitiúil, ceoil agus spóirt na hÉireann, agus iad thuas sa phríomhchathair ar na mallaibh. Bhí páistí ó ghaelscoileanna na cathrach agus a gcuid teaghlaigh ar thuras a d’eagraigh CAIRDE Teo. I measc na ndaoine móra le rá ar chas said orthu, bhí an iarThaoiseach Bertie Aherne, an láithreoir teiligíse Gay Byrne, na ceoltóirí sa ghrúpa raccheoil is mó ar an phláinéad U2 agus iarChuradh Domhanda dornálaíochta.

Samhlacha céaracha a bhí sna réaltaí seo go léir ar ndóigh in Iarsmalann na Samhlacha Céaracha atá lonnaithe i gcroílár na cathrach ar Ascaill Uí Choileáin. Chomh maith le samhlacha de mhórphearsaí polaitiúla, de laochra spóirt agus réaltaí i saol siamsaíochta na hÉireann, bhí roinnt mhaith aghaidheanna clúiteacha ón am atá thart i rannán na miotaseolaíochta, na nÉireannach Aontaithe agus Éirí Amach 1916. Bhí na fathaigh litríochta ann chomh maith le Breandán Ó Beacháin, James Joyce agus George Bernard Shaw agus bhain na páistí an-sult as rannán na gcartún, an rannóg eolaíochta agus an stiúdeo taifeadta ceoil.

Eagraíodh an turas le deis a thabhairt do na páistí agus do na daoine óga an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil i dtimpilleacht spraíúilk sultmhar agus thug idir pháistí agus dhaoine fásta ardmholadh. Agus í ag caint ar an turas, dúirt Máire Ní Phronntaigh, oibrí deonach le CAIRDE Teo agus tuismitheoir le beirt páistí ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha “Tá sé barrthábhachtach go mbíonn deis ag na páistí an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, nó bíonn an teanga níos ábhartha agus nadúrtha dóibh. Bhain na páistí an-sult as an iarsmalann agus bhí na tuismitheoirí iontach tógtha lena raibh istigh ann chomh maith. De thairbhe gur eagraigh CAIRDE Teo an turas trí Ghaeilge, déanann na páistí nasc idir an Ghaeilge agus imeachtaí spraíúla, agus chan leis an earnáil oideachais amháin.

Wax SupermanDúirt sí leis, “Faigheann páistí Gaelscoile buntáistí breise ón oideachas dátheangach cheana féin, ach leis na himeachtaí breise a chuireann CAIRDE Teo ar fail, spreagtar na páistí labhairt lena chéile ina bpríomhtheanga agus spreagtar tuismitheoirí bheith níos gnímhaí ag tacú le tógáil dhátheangach.” Chomh maith le campa samhradh Gaeilge a mbíonn an-rath air, eagraíonn CAIRDE Teo roinnt mhaith gníomhaíochtaí agus turas i rith na bliana le cuidiú le tuismitheoirí in Ard Mhacha an Ghaeilge a thabhairt isteach in achan ghné de shaol a bpáistí. Le tuilleadh eolais ar imeachaí agus gníomhaíochtaí Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga, caith súil ar leathanach Facebook agus Twitter Cairde Teo nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr atá lonnaithe thuas staighre san Eurospar.

A large contingent of Irish speakers from Armagh spent their Bank Holiday Monday in the company of a vast array of celebrities from the Irish political, musical and sporting spheres, when they paid a visit to our capital city last week. The group, which consisted of children from local Irish medium schools and their families, took part in a family trip which was organised by local Irish language social enterprise CAIRDE Teo. Amongst the celebrities that they greeted were former Taoiseach Bertie Aherne, TV personality Gay Byrne, members of one of the world’s most famous rock bands U2 and World Champion boxer Steve Collins.

The celebrities were all models in Dublin’s Wax Museum Plus, which is located in the heart of the city in Collins Avenue. As well as models of famous Irish political figues, sporting heroes and veterans of the Irish entertainment business, there were also many famous faces from the past including the mythology section, the United Irishmen and the 1916 Easter Rising. Irish literary giants including Brendan Behan, James Joyce and George Bernard Shaw also proved a hit with some of the parents and the children and young people enjoyed the cartoon section, the Science department and the Music Recording Studio.

Wax JedwardThe trip was organised to give the children and young people an opportunity to use their Irish language outside of school in a fun and enjoyable environment and it proved a big success with both children and parents alike. Máire Ní Phronntaigh, a volunteer with CAIRDE Teo and parent of two children at local Irish medium schools spoke about the trip, saying “It is vital that the children have the opportunity to use their Irish outside of the classroom, as the language becomes more relevant to them. All of the children enjoyed the museum immensely and the parents were also impressed with everything the museum had to offer. The fact that CAIRDE Teo was able to facilitate this trip through the medium of Irish helped the children and young people to associate the language to fun activities, and not just the education sector.

She added, “Children attending Irish medium schools already have the additional benefits of a bilingual education, but activities such as this that are provided by CAIRDE Teo encourage the children to interact with each other using their main language and it also encourages parents to become more actively involved in supporting a bilingual upbringing.” As well as a very successful Irish language summer camp, CAIRDE Teo organises many activities and outings throughout the year to help parents in Armagh to fully immerse their children in an Irish language atmosphere. For more information on Irish language events and activities for children and young people, check out the Cairde Teo page on Facebook and on Twitter or call in to the Cult Úr shop upstairs in the Eurospar.

Aifreann na Gaeilge in Ard Mhacha

Beidh Aifreann na Gaeilge sa tséipéal i Scoil Phádraig, Ard Mhacha, ag toiseacht arís Dé Sathairn 6ú Meán Fómhair ar 5.30 i.n., i ndidiadh shos an
tSamhraidh.
Sa téarma seo, léifear Aifreann na Gaeilge gach Satharn suas go dtí 13ú Mí na Nollag (seachas 25ú Deireadh Fómhair & 1ú Mí na Samhna, nuair a
bhéas an scoil druidte don tsos leath-théarma).

The weekly Irish language mass returns to the chapel in Saint Patrick’s Grammar School in Armagh on Saturday 6 September at 5.30pm, after the summer break.
Mass will be read this term up until Saturday 13 December (except 25 October and 1 November as the school is closed for mid-term break).

Féile an Átha Bhuí 16.08.14

Féile an Átha BhuíBeidh Féile an Átha Bhuí ar siúl in Ard Mhacha Dé Sathairn 16ú Lúnasa le comóradh a dhéanamh ar an chath iomráiteach a troideadh taobh amuigh d’Ard Mhacha 416 bliain ó shin.

Cuirfidh ArdMhéara Ard Mhacha, an Comhairleoir Cathy Uí Raifeartaigh tús leis an Fhéile le siúlóid threoraithe ó Ardeaglais Naomh… Padraig d’Eaglais na hÉireann ar a 11am. Leanfaidh an tsiúlóid céimeanna arm Shasana a fhad leis an Ghráinseach, áit a stopfaidh sinn lenár lón a ithe agus as sin, ar aghaidh chuig suíomh an chatha féin agus ar aghaidh chuig An Port Mór

Beidh áit lárnach ag na cluichí Gaelacha san Fhéile agus reachtálfar comórtas camógaíochta Chorn an Átha Bhuí ar an Ghráinseach ó 3.30pm. Imreofar dúshlán iománaíochta ina dhiaidh sin ó 4.30pm do Sciath an Átha Bhuí. Beidh an tArdMhéara ag óstáil fáiltithe don fhéile ar 7.00pm i dtaillte Stáblaí an Pháláis.

This year’s Yellow Ford Festival will take place in Ard Mhacha on Saturday 16 August to celebrate the 416th anniversary of the faous battle which was fought just outside Armagh.

Armagh Lord Mayor, Councillor Cathy Rafferty will launch the festival, which gets underway with a guided walk, led by Dr Antaine Ó Donnaile, from St Patrick’s Church of Ireland cathedral at 11am. The walk will follow the Yellow Ford Trail to the Grange, across to the battlesite and on to An Port Mór.

Gaelic Games play a central part in the festival and the annual camogie competition Corn an Átha Bhuí will be played by local underage teams at the Grange from 3.30pm. This will be followed by a hurling challenge for the Sciath an Átha Bhuí at 4.30pm. The Lord Mayor will then host a reception for the Yellow Ford Festival at 7.00pm in the grounds of the Palace Stables to bring a close to the 416th commemoration of the Battle of the Yellow Ford.

Learn Irish in Armagh – Foghlaim Gaeilge in Ard Mhacha

untitledBeidh Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag eagrú dianchúrsa Gaeilge saor in aisce mar chuid de Dhianchúrsaí Líofa ar an Satharn 13 Meán Fómhair sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh na cúrsaí ar siúl idir 10am agus 4pm agus cuirfear lón ar fail ar an lá. Ní mór áit a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Beidh deis do dhaoine clárú leis an fheachtas Líofa ar an lá ach is féidir leat é a dhéanamh roimhré ag an nasc www.liofa.eu.
Beidh tús arís le ranganna Gaeilge do gach leibhéal Dé Céadaoin 17 Meán Fómhair. Bíonn na ranganna ar siúl sa tSruth Ghaeilge i gColáiste Chaitríona agus bíonn siad iontach sultmhar. Bíonn an-éileamh ar na ranganna i measc daoine fásta agus daoine óga araon. Leis an fhás leanúnach ar an Ghaelscolaíocht in Ard Mhacha, bíonn neart tuismitheoirí ag freastal ar na ranganna, a bhfuil páistí acu ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna an cheantair. Má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uair nó má tá tú ag iarraidh cur leis an Ghaeilge atá agat cheana féin, is féidir leat clárú leis na ranganna Gaeilge agus bheith ar dhuine de na céadta cainteoirí agus gníomhaithe Gaeilge in Ard Mhacha. Déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó buail isteach chuig oifig CAIRDE Teo thuas staighre sa Eurospar.
líofaCairde Teo will be organising intensive Irish language courses as part of the Líofa intensive courses being organisied on Saturday 13 September. The Armagh course will be held in the Ceannáras at the Athletic Grounds in Ard Mhacha between 10am and 4pm. Lunch will be provided, but you must book a place beforehand by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Those participating will have an opportunity to register for the Líofa campaign on the day but you can do so beforehand at the link www.liofa.eu.
Irish language classes will be recommencing for all levels on the evening of Wednesday 17 September. The classes are held in the Irish Medium Unit of St Catherine’s College and are very enjoyable and have proven extremely popular with adults and a number of younger people also taking part. With the continuing growth of the Irish language education sector in Armagh, many parents whose children attend local bunscoileanna and meánscoileanna attend the classes. If you have an interest in learning Irish for the first time or improving on the level of Irish that you have, sign up for the classes and join the hundreds of Irish speakers and enthusiasts in Armagh. Contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229 or call in to the CAIRDE Teo office upstairs in the Eurospar.