Turas den scoth ag Teaghlaigh Ghaeilge

DSCF1404D’eagraigh CAIRDE Teo turas speisialta ar na mallaibh do theaghlaigh atá ag tógáil a gcuid páistí trí Ghaeilge. Chaith na Gaeilgeoirí lá iontach ag bualadh leis na hainmhithe uilig ag Feirm Spraoi Clementsmount taobh amuigh de Chromghlinn agus thug said cuairt ar Ionad Gailf Chraiceáilte Junction Jacks’ i mbaile Aontroma.

Bhain na páistí an-sult ar fad as an fheirm spraoi agus chuir a dtreoraí Marguerite roinnt de na sícíní óga, lachain óga agus toirtís in aithne do na páistí. Bhí deis ag na Gaeil óga as Ard Mhacha bualadh leis na hainmhithe beaga i scioból na bpeataí; le puisíní, madadh, coiníní, muca guine, gráinneog agus meannán gabhair. Fuair na páistí turais thart ar an fheirm fosta ar chapaillíní agus ar threan beag na feirme, agus bhain siad sult as na go karts, as an áit shúgartha agus as anchlais ghainimh. I ndiaidh lóin, thug an dream as Ard Mhacha cuairt ar Ionad Gailf Chraiceáilte Junction Jack atá lonnaithe ag an lárionad siopadóireachta Junction One i mbaile Aontroma. Bhí craic den scoth ag na teaghlaigh go léir ag an chúrsa a bhfuil téama foghlaí mara ann agus bhí iomaíocht ghéar ann i measc na bpáistí uilig agus a dtuismitheoirí.

DSCF1418Eagraíodh an turas le deis a thabhairt do na páistí agus do na daoine óga an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil i dtimpilleacht spraíúil sultmhar agus thug idir pháistí agus dhaoine fásta ardmholadh. Agus é ag caint ar an turas, dúirt Seán Ó Maoilsté, oifigeach forbartha Gaeilge le CAIRDE Teo, “Tá sé barrthábhachtach go mbíonn deis ag na páistí an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, nó bíonn an teanga níos ábhartha agus nadúrtha dóibh. Bhain na páistí an-sult as an fheirm agus as an ghalf craiceáilte agus bhí na tuismitheoirí iontach tógtha leis chomh maith. De thairbhe gur eagraigh CAIRDE Teo an turas trí Ghaeilge, déanann na páistí nasc idir an Ghaeilge agus imeachtaí spraíúla, agus chan leis an earnáil oideachais amháin.

Dúirt sé leis, “Faigheann páistí Gaelscoile buntáistí breise ón oideachas dátheangach cheana féin, ach leis na himeachtaí breise a chuireann CAIRDE Teo ar fáil, spreagtar na páistí labhairt lena chéile ina bpríomhtheanga agus spreagtar tuismitheoirí bheith níos gníomhaí ag tacú le tógáil dhátheangach.” Chomh maith le campa samhraidh Gaeilge a mbíonn an-rath air, eagraíonn CAIRDE Teo roinnt mhaith gníomhaíochtaí agus turas i rith na bliana le cuidiú le tuismitheoirí in Ard Mhacha an Ghaeilge a thabhairt isteach in achan ghné de shaol a bpáistí. Le tuilleadh eolais ar imeachaí agus gníomhaíochtaí Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga, caith súil ar leathanach Facebook agus Twitter Cairde Teo.

 

DSCF1461A number of local Irish speaking families joined Armagh community development organisation CAIRDE Teo recently on a special end-of-summer Irish language family trip. The Armagh Gaeilgeoirí spent a great day, meeting all of the animals at Clementsmount Fun Farm near Crumlin and rounded off the trip with a visit to Junction Jacks’ Crazy Golf Centre in Antrim town.

The fun farm proved a very popular attraction for all of the children and their guide Marguerite introduced them to a number of chicks and ducklings and a tortoise, which the children couldn’t wait to hold for themselves. They also got to pet a number of the smaller animals in the petting barn, including the farm’s kittens and dog, and a number of baby rabbits, guinea pigs, a hedgehog and even a kid goat. The young Gaeilgeoirí also took advantage of pony rides and a tour of the farm on the barrel train, as well as enjoying the pedal go karts, soft play indoor barn, trim trail and sand pit. After lunch, the Armagh families visited Junction Jacks’ Crazy Golf which is located at the Junction One Outlet in Antrim town. The pirate-themed mini-golf course proved to be great fun and brought out a competitive streak in all of the families.

DSCF1425The trip was organised to give the children and young people an opportunity to use their Irish outside of school in a fun and enjoyable environment and it proved a big success with both children and parents alike. Seán Ó Maoilsté, Irish language development officer with CAIRDE Teo spoke about the trip, saying “It is vital that the children have the opportunity to use their Irish outside of the classroom, as the language becomes more relevant to them. All of the children enjoyed the farm and the crazy golf immensely and the parents were also impressed. The fact that CAIRDE Teo was able to facilitate this trip through the medium of Irish helped the children and young people to associate the language to fun activities, and not just the education sector.

He added, “Children attending Irish medium schools already have the additional benefits of a bilingual education, but activities such as this that are provided by CAIRDE Teo encourage the children to interact with each other using their main language and it also encourages parents to become more actively involved in supporting a bilingual upbringing.” As well as a very successful Irish language summer camp, CAIRDE Teo organises many activities and outings throughout the year to help parents in Armagh to fully immerse their children in an Irish language atmosphere. For more information on Irish language events and activities for children and young people, check out the Cairde Teo page on Facebook and on Twitter.

Lá iontach ar Reachrainn

Rathlin 1

Chaith grúpa Gaeilgeoirí as Ard Mhacha lá ar dóigh ar oileán álainn Reachrainn ar na mallaibh nuair a d’eagraigh CAIRDE Teo turas Gaeilge chuig an oileán. Bhí aimsir den scoth ann ar chósta thuaidh na hÉireann agus bhain na cuairteoirí taitneamh as áilleacht nadúrtha an oileáin agus d’fhoghlaim said fá chanúint speisialta Gaeilge a mhair ar an oileán go dtí na 1980idí.

Ar bhaint amach an oileáin dóibh, bhuail siad le Brian Mac Lochlainn, fear ó Ghlinntí Aontroma a bhfuil eolas fairsing aige ar an oileán agus a bhí cairdiúil le cuid de na cainteoirí deireanacha dúchais ar an oileán. Thug Brian achoimre ar stair an oileáin, ag  labhairt faoi na sléachtanna agus na creacha a tharla agus thug sé léargas ar an taighde a bhí déanta aige ar an chanúint Ghaeilge a labhraíodh ar Reachrainn agus ar na cainteoirí dúchais a raibh aithne aige orthu.

Rathlin 5Chomh maith leis an stair fhoréigneach, tá iomrá ar Reachrainn ar fud na hÉireann mar thearmann d’éin agus d’ainmhithe mara. Chuaigh an grúpa as Ard Mhacha ar cheann de na turais ar Bhus na bPuifíní chuig Lárionad Éan Mara Theach Solais an Iarthair agus d’amharc said ar na puifíní a bhí díreach réidh le himeacht, chomh maith leis na coilíneachtaí éagsúla éan a bhí ag cur fúthu ar na beannta le linn shéasúr an ghoir. Bhreathnaigh an grúpa fosta ar éinín fulmaire a bhí i nead in aice leo ar bharr an bhinn. Ar an bhealach ar ais chuig an chuan, bhí roinnt rónta ina luí ar an chladach ag sú isteach na gréine.

Bhuail na cuairteoirí isteach ar thaispeántas grianghraf de shaol an oileáin sa 20ú céad, a bhí ar siúl in Ionad Cuairteoirí agus Iarsmalann Theach na mBád agus shiúil said chuig an tseipéal bheag Chaitliceach agus chuig an eaglais bheag d’Eaglais na hÉireann agus a reilig atá oscailte d’oileánaigh do gach creideamh. Den chuid eile den lá, bhain muintir Ard Mhacha sult as na radharcanna iontacha ón oileán ar Cheann Tíre in Albain, ar Inis Eoghain agus ar chósta Aontroma. Agus an bád ar an bhealach ar ais go dtí an tír mór, rinne péire deilfeanna an turas leis ag súgradh agus ag léim tríd an fharraige a fhad le Baile an Chaistil. Gabhann CAIRDE Teo buíochas le gach duine a tháinig ar an turas lae agus tá said ag súil le sraith nua siúlóidí sna cnoic agus ar an chósta i mí Mheán an Fhómhair leis an ghrúpa Siúil. Le tuilleadh eolais a fháil ar an ghrúpa Siúil, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229.

 

Rathlin 3The idyllic Rathlin island off the north coast of Antrim played host to a visiting group of Armagh Irish speakers recently when city-based community development organisation CAIRDE Teo held a special summer excursion. The group enjoyed a rare day of sunshine on the north coast, where they took in the natural beauty of the island and learnt about the island’s unique dialect of Irish, which was spoken up until the 1980s.

On arrival on the island, the Armagh contingent were greeted by Antrim Glensman Brian Mac Lochlainn, who has extensive knowledge of the island and was a personal friend of some of the last native speakers of Rathlin Gaelic. Brian gave the visitors an overview of the turbulent history of the island, which experienced many raids and massacres over the centuries and he gave an insight into his own research on the local dialect of Irish as well as information on some of the last native speakers from the island.

As well as having a tumultuous history, Rathlin is also reknowned throughout Ireland as a haven for birds and marine mammals. The Armagh contingent joined one of the island’s famous Puffin Bus tours to visit the West Life Seabird Centre, where they watched the puffins who were preparing to migrate, as well as numerous other bird colonies who had took residence on the cliffs for breeding season. The group also enjoyed a close-up view of a nesting fulmar chick. On the way back to the harbour, a number of seals basked in the sunshine along the beautiful pebbled beach at Mill Bay.

Rathlin 4A photographic exhibition of island life throughout the 20th century was enjoyed by the Armagh visitors at the Boathouse Visitor Centre and Museum and the group paid a visit to the small Catholic chapel and Church of Ireland church and graveyard, which is open to islanders of all denominations. The remainder of the day was spent enjoying the beautiful scenery on the island and views out to the Mull of Kintyre, the Inishowen peninsula and back to the Antrim coast. As the ferry made its way back to Ballycastle, the passengers were treated to the fantastic sight of a pair of dolphins playing and jumping alongside. CAIRDE Teo would like to thank all those who attended the day trip and are looking forward to a new series of coastal and hillwalks with the bilingual walking group Siúil in September. For further information, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Dianchúrsa Scríbhneoireachta

Cúrsa

Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil,
Meán Fómhair 2015

(Tá an cúrsa seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge)

• Tá iarratais á nglacadh anois ag MÓINÍN don Dianchúrsa thuasluaite.

• Tá áit do ochtar (8) ar an gcúrsa cuimsitheach seo.

• Is é an scríbhneoir Ré Ó Laighléis a bheidh mar stiúrthóir/theagascóir ar an gcúrsa.

• Is in An Scríobhlann – áras traenála MhÓINÍN i mBaile Uí Bheacháin – a thabharfar an cúrsa.

• Níl aon táille i gceist leis an gcúrsa féin toisc é a bheith maoinithe ag Foras na Gaeilge.

• Is faoi na rannpháirtithe féin a bheidh sé a gcostais taistil agus lóistín (má bhaineann)
a sheasamh.

Cúrsa sé (6) deireadh seachtainí (gach re deireadh seachtaine) atá i gceist, mar atá thíos:

26ú / 27ú Meán Fómhair
3ú / 4ú Deireadh Fómhair
17ú / 18ú Deireadh Fómhair
31ú Deireadh Fómhair / 1ú Samhain
14ú / 15ú Samhain
28ú / 29ú Samhain

• Ní gá ábhar a bheith foilsithe cheana ag na rannpháirtithe.

• Díreofar ar na struchtúir agus na bun-eilimintí riachtanacha a bhaineann le scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil agus ar shaothar críochnúil a bheith curtha i gcrích.

• Roghnófar ochtar (8) as na hiarratais a chuirfear isteach air agus seolfar amach tairiscintí ar áiteanna ansin.

• Toisc an mór-éileamh ar an Dianchúrsa cheana, moltar do iarrthóirí cur isteach luath a dhéanamh.

• Béimnítear gur dianchúrsa cuimsitheach é seo agus go mbeidh spriocanna deimhnitheacha le baint amach le linn an chúrsa.

• Is é an spriocdháta ar iarratais ná Dé Céardaoin, 2ú Meán Fómhair 2015.

Foirm Iarratais agus gach eolas ar fáil ó:
Ailsa Ellis, MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir.
Fón: 065 707 7256 / e-phost: moininpublishers@gmail.com

Féach tagairtí rannpháirtithe Dhianchúrsaí 2010 – 2014

Aithníonn MÓINÍN tacaíocht Fhoras na Gaeilge

Irish language course with Líofa 05.09.15

Líofa AM 2Beidh Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag eagrú dianchúrsa Gaeilge saor in aisce mar chuid de Dhianchúrsaí Líofa ar an Satharn 5 Meán Fómhair sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh na cúrsaí ar siúl idir 11am agus 4pm agus cuirfear lón ar fáil ar an lá. Ní mór áit a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Tá dianchúrsaí Gaeilge á reáchtáil ar fud an tuaiscirt le ceiliúradh a dhéanamh ar bhreithlá Líofa, an feachtas a thosaigh an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín ceithre bliana ó shin. Is é an aidhm atá leis an fheachtas Líofa ná daoine a spreagadh tiomantas a thabhairt go ndéanfaidh siad a ndícheall an Ghaeilge a fhoghlaim. Beidh deis do dhaoine clárú leis an fheachtas Líofa ar an lá ach is féidir leat é a dhéanamh roimhré ag an nasc www.liofa.eu.

 

Líofa ÁinínCairde Teo will be organising intensive Irish language courses as part of the Líofa intensive courses being organisied on Saturday 5 September. The Armagh course will be held in the Ceannáras at the Athletic Grounds in Ard Mhacha between 11am and 4pm. Lunch will be provided, but you must book a place beforehand by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Free Irish language courses are being held across the north of Ireland to celebrate the fourth birthday of the Líofa campaign, which was devised by the Minister for Culture in the northern executice, Carál Ní Chulín. Líofa, which is the Irish word for fluent, aims to encourage people to make a personal commitment to learning the Irish language. Those participating in the Armagh intensive course will have an opportunity to register for the Líofa campaign on the day but you can do so beforehand at the link www.liofa.eu.

Líofa gan 2015

Domhnach na bhFraochán ar Charraig an tSeabhaic

283820_10150255132953595_2688091_nTá an pobal ar an Ghráinseach Mhór ag cur fáilte roimh dhaoine freastal ar imeacht speisialta ar an Domhnach atá bunaithe ar sheanthraidisiún sa cheantar do Dhomhnach na bhFraochán. Tig an traidisiún ón tseanfhéile Cheilteach Lughnasadh nó Lúnasa, a fuair a ainm ón dia Ceilteach Lugh. Rinneadh ceiliúradh ar Lughnasadh ar fud na hÉireann agus bhíodh ceol, rince, sport agus rásaí ar siúl ar an 1ú Lúnasa sa tseanam. Rinneadh ceiliúradh ar Dhomhnach na bhFraochán i roinnt ceantar tuaithe nó ba ghnách le daoine súil chuig cnoc Lughnasadh le fraocháin  ghorma a bhailiú. In amanna, cuireadh na fraocháin ar bhláthfhleasca agus caití iad nó tugadh ‘na bhaile iad i gciseáin bheaga le subh a dhéanamh.

Deirtear i leith Charraig an tSeabhaic gur tharla sága na Craoibhe Rua ann agus gur ann a thóg Naomh Pádraig a chéad bhothán eaglasta. Tá suíochán cloiche ag barr an tsléibhe ar a dtugtar Cathaoir Phádraig. Tugadh Cathaoir Chú Chulainn air fosta agus deirtear gurbh í an chathaoir seo cathaoir searmanach do chorónú na ríthe pagánacha. Bhíodh oilithreacht bliantúil ann do Dhomhnach na bhFraochán ar an Ghráinseach Mhór nuair a shiúil daoine ón tseaneaglais go mullach Charraig an tSeabhaic ar an Domhnach deireanach de mhí Iúil agus ar an chéad Domhnach de mhí Lunasa. Le blianta beaga anuas, tá an seantraidisiún seo ar ais agus muintir na Gráinsí Móire ar ais ar Charraig an tSeabhaic don fhéile seo. Iarrtar ar dhuine ar bith a bhfuil dúil acu sna siúlóidí siúl ón bheár The Rock ar 7pm leis an 4 mhíle a shiúl chuig barr an tsléibhe.  Beidh ceoltóirí agus píobairí i mbun ceoil ag mullach Shliabh Fuait nó Carraig an tSeachaic ar 8pm Dé Domhnaigh 2 Lúnasa. Lasfar tine cnámh chomh maith le h-aitheantas a thabhairt don tseanfhéile thábhachtach seo.

blaeberry bushThe people of Granemore are organising a special event on Sunday 2 August to celebrate the old traditional custom of Blaeberry Sunday. The tradition comes from the Celtic festival of Lughnasadh, which was named after the Celtic god Lugh. Lughnasadh was celebrated across Ireland with music, dance, sport and races being organised in many rural communities on the first of August. Blaeberry Sunday was celebrated in many areas as people would walk to the nearest ‘Lughnasadh’ hill to gather blueberries. The berries were sometimes worn in special garlands or were collected in baskets to bring home for jam.

Carrigatuke was reputed as the site of the Red Branch Saga and also St Patrick’s first church building along with the story of his adventure with the bull. A rough stone seat at the summit is known as St Patrick’s Chair. This stone seat also is believed to be the ceremonial chair for the coronation of the pagan chieftains n Celtic times when it was known as Cuchulainn’s Chair. An annual Blaeberry pilgrimage took place each year with the people leaving the old church grounds at Granemore to the Carrigatuke summit on the last Sunday in July and the first Sunday in August. In recent years, the old tradition has been revived with locals climbing Carrigatuke for the celebration. Any walkers are asked to meet at The Rock Bar at 7pm to walk the 4 miles to the summit. Traditional musicians and pipers will perform at the summit at 8pm. A bonfire will also be lit to recognise the importance of this ancient festival.

Cairde ag Ceiliúradh Dea-scéala

CAIRDE Hillwalkers 2015Tá CAIRDE Teo I ndiaidh deá-scéal a fháil gur éirigh leo breis agus £8,000 a fháil ón Mhórchiste Crannchuir le clár imeachtaí sláinte taobh amuigh a reáchtáil do dhaoine fásta. Tagann an clár is déanaí seo sna sála ar chlár míosúil cnocadóireachta  sna Beanna Boirche, i sléibhte Cuaille agus sna Spéiríní, a sholáthraítear i nGaeilge agus i mBéarla le deis a thabhairt do rannpháirtithe an Ghaeilge a úsáid, a chleachtadh agus a fhoghlaim. 

Tionscadal 12 mí a bheas sa chlár ‘SAOL’ a thabharfas cleachtadh ar imeachtaí allamuigh. I measc na n-imeachtaí a bheas mar chuid den chlár, beidh seoltóireacht, marcaíocht, cadhcháil agus tógáil curach. D’fhoilsigh an Roinn Sláinte tuairisc ar na mallaibh a chuir in iúl go mbíonn tomhais shláinte níos measa sna ceantair is mó faoi mhíbhuntáiste i mbailte móra agus i gcathracha ar fud an tuaiscirt. Bíonn difríochtaí ollmhóra ann i gcás roinnt tomhas sláinte. Fuair CAIRDE Teo, bunaithe ar thionscadail atá déanta roimhe seo, má ghlactar páirt in imeachtaí aclaíochta go háirithe taobh amuigh, go ndéantar maitheas don tsláinte coirp agus don fholláine intinne. Rinne CAIRDE ceistneoir ar na mallaibh a chuir in iúl go mbíonn níos lú cuairteanna ar dhochtúirí, innéacs corpmhaise níos lú agus brú siostólach fola níos lú ag daoine a ghlacann páirt rialta in imeachtaí aclaíochta.

Cuirfear tús leis an tionscadal SAOL i mí Mheán Fómhair 2015 agus tabharfaidh sé deis do rannpháirtithe réimse úr scileanna a fháil ó chóitseálaithe gairmiúla, ó cheardaithe agus ó oidí. Chomh maith leis na scileanna praicticiúla a bhaineann le déanamh báid, marcaíocht agus seoltóireacht, cuirfear le scileanna a bhaineann le h-idirghníomhú sóisialta. Tá CAIRDE ag iarraidh cur le cumas na n-oibrithe deonacha agus le cumas na ngníomhaithe a thacaíonn leis an eagraíocht le h-iad a chur chun tosaigh le cuidiú le hathghiniúint shóisialta in Ard Mhacha. Trí chlár oiliúna neamhfhoirmiúla, trí ghníomhaíochtaí sóisialta agus trí imeachtaí aclaíochta, spreagfaidh muid daoine sa phobal le bheith níos cruthaithí ag plé lena riachtanais féin agus le riachtanas an phobail i gcoitinne. 

Le breis eolais a fháil ar an chlár is déanaí le CAIRDE Teo, déan teagmháil le Gearóid nó le Seán trí rphost eolas@cairdeteo.com nó ar 028 37515229. Is féidir coinneáil ar an eolas faoi imeachtaí an ghrúpa ar Facebook agus ar Twitter.

 

CAIRDE Teo, one of a small number of successful social enterprises operating within Armagh City, has recently been awarded over £8,000 from the Big Lottery Fund to provide a programme of healthy, outdoor activities for adults. Since 2009, CAIRDE has developed an enviable reputation as one of the leading community development organisations in the City. The group’s latest active lifestyle project follows successful efforts to establish a monthly, bilingual, hillwalking club that facilitates participants from a range of backgrounds in exploring the beautiful Mournes, the Cooley Peninsula and the Sperrins range of mountains while also practising their conversational skills in the Irish language.

‘SAOL’ (meaning ‘LIFE’ in Irish) is a 12 month project that will offer tuition and taster sessions in a range of outdoor pursuits. The programme of activities will include beginners’ instruction in sailing, horse riding, currach building and kayaking. A report published by the Department of Health in March 2015 illustrated that health outcomes are generally worse in the most deprived areas of towns and cities throughout the north. Large differences (known as health inequality gaps) continue to exist for a number of different health measures.  Previous projects delivered by CAIRDE have demonstrated that taking part in recreational activities, particularly outdoors, can improve physical and mental wellness. In a recent questionnaire carried out in the target area, CAIRDE discovered that people who frequently take advantage of physical and recreational activities have fewer doctor visits, lower body mass indexes and lower systolic blood pressures than those who don’t.

The SAOL project begins in September 2015 and will offer participants an entirely new range of skills through engagement with professional coaches, craft workers and tutors. In addition to practical and tangible skills such as boat building, horse riding and sailing, softer skills will be acquired through increased social interaction. CAIRDE is also seeking to enhance the potential of local volunteers and community activists to be agents of  social regeneration in Armagh City. Through a programme of informal training, social activities and recreational pursuits, we will encourage people in the local community to be more creative and opportunistic in addressing their own needs and those of the wider community.

To find out more about CAIRDE Teo’s latest programme of activities, contact Gearóid or Seán by email on eolas@cairdeteo.com or by telephone on 028 37515229. You can also keep up to date with the group’s latest activities on Facebook or Twitter.

 

An-rath ar Champa Mhacha 2015

Campa 2015 5Tá Gaeilgeoirí óga in Ard Mhacha ar chipíní go fóill i ndiaidh rath an champa samhraidh is mó Gaeilge sa chathair. D’eagraigh CAIRDE Teo, comhar Gaeilge sa chathair, d’eagraigh siad Campa Mhacha ag Ionad Eamhain Mhacha ar na mallaibh agus d’fhreastail beagnach 80 páistí ó ghaelscoileanna an cheantair ar an naoú campa dá leithéid a eagraíodh sa chathair.

Is é an príomhaidhm leis an champa ná páistí áitiúla a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Socraíodh dhá fhochampa mar chuid de Champa Mhacha bunaithe ar aois agus d’fhreastail páistí idir Rang 1 agus Rang 3 ar Champa 1 agus d’fhreastail páistí idir Rang 4 agus Rang 7 ar Champa 2.

Cé gurbh é príomhionad an Champa ná Eamhain Mhacha, thug Campa Mhacha deis do na páistí sult a bhaint as ceardlanna déanta milseán agus seacláide, turas báid ar an Abhainn Mhór ag an ArdGharraí (The Argory), ceol agus amhránaíocht le Cleamairí Ard Mhacha, cuairt ar Thír na bhFathach ar Shliabh gCuilinn, turas treoraithe Gaeilge ar Pháirc an Chrócaigh, scoil na laochra ag Eamhain Mhacha agus lá spraoi ag an áit shúgartha is fearr in Ard Mhacha, Hugglebugs. Chomh maith leis sin uilig, bhí deis ag na páistí páirt a ghlacadh i gceardlanna camógaíochta agus iománaíochta, i gceardlann san ealaíon Ceilteach, i dtoraíocht taisce agus i roinnt mhaith imeachtaí eile. Soláthraíodh gach ceardlann, imeacht agus idirghníomhaíocht leis na páistí trí mheán na Gaeilge.

Campa 2015Ar lá deireanach an Champa, d’oibrigh na páistí i gcomhar leis na múinteoirí agus le ceoltóirí le ceolchoirm a ullmhú do theaghlaigh agus d’aíonna le deireadh spleodrach a chur le Campa Mhacha 2015. Tháinig teaghlaigh agus cairde na bpáistí le chéile san amharclann ag Ionad Eamhain Mhacha do seó nach ndéanfar dearmad air go ceann i bhfad. Cheoil na páistí amhrán speisialta i nGaeilge a scríobh duine de na múinteoirí Mícheál Ó hAodha, a léirigh an spraoi a bhí ag na páistí ag Campa Mhacha.

Le blianta beaga anuas, is é CAIRDE Teo atá ag reáchtáil Champa Mhacha agus bíonn foireann gairmiúil láncháilithe múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe forbartha pobail bainteach leis. Faigheann an Campa cúnamh airgeadais ó Fhoras na Gaeilge agus ón Údarás Oideachais. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na cúntóirí uilig, le foireann Pháirc an Chrócaigh, le hUncail Jim as an mhonarcha milseán Aunt Sandra’s, le Cumann Badóireachta Loch nEathach, le Hugglebugs agus le Cleamairí Ard Mhacha. Tugann CAIRDE buíochas d’Ionad Eamhain Mhacha chomh maith, go háirithe Rosaleen agus Damian agus do Jerome McCarthy agus Justin as Jerome’s Coach Hire. Gabhann CAIRDE buíochas speisialta le réalt CLG Ard Mhacha Aodhán Ó Fearchair a tháinig chuig an champa le duaiseanna a bhronnadh ar Ghaeilgeoirí na seachtaine chomh maith.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE mórbhuíochas a ghabháil leis na páistí uilig a d’fhreatail ar an Champa agus a chuir go mór leis an tseachtain. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.

 

PAC 2015The dust may barely have settled on Armagh’s biggest Irish Language Summer Camp, but already the tributes are pouring in. Parents, relatives, children and teachers have inundated social media networks with tributes to the organisers of Campa Mhacha 2015 – the only all-Irish summer camp in Armagh City. Based at Eamhain Mhacha / The Navan Centre, the camp is organised by Irish language collective, CAIRDE Teo. Attracting 80 children from Irish medium primary schools in the area, the Camp is now in its ninth year of existence and organisers have expressed delight at the overwhelming response to this year’s event.

 

The primary aim of Campa Mhacha is to encourage local children to use their command of spoken Irish outside the school environment. Due to the growth in numbers applying to participate, Campa Mhacha was this year divided into two different sub-camps and children were allocated their places within Camp based upon their age group. Children attending Rang 1 to Rang 3 attended Campa 1, while pupils from Rang 4 to Rang 7 attended Campa 2.

 

While the main centre of activities for the 2015 Camp was Eamhain Mhacha/The Navan Centre, Campa Mhacha also offered opportunities for the children to participate in activities as diverse as sweet and chocolate making workshops, a boat trip on the Abhainn Mhór (River Blackwater) at the Argory, music and singing workshops with Cleamairí Ard Mhacha (Armagh Rhymers), a visit to the Giant’s Lair on Sliabh gCuilin, a day trip and Irish language guided tour of Croke Park, a Celtic Warrior School at Navan and a fun day at Hugglebugs. As if that wasn’t enough, the children also had the opportunity to enjoy instruction in hurling and camogie with Ulster Council coach Rónán Mac Uilliam, Celtic arts and crafts workshops, treasure hunts and a host of other activities.  All  workshops, activities and interaction with the children were delivered through the medium of Irish.

 

Argory and Bonds Bridge 2015On the final day of Camp, the children worked with teachers and musicians to prepare a concert performance for families and guests to round off Campa Mhacha 2015. Families, siblings and friends joined the children in the Theatre at the Navan Centre for a show that no one will ever forget. In recent years CAIRDE Teo has taken responsibility for coordination and delivery of Campa Mhacha. Team Campa Mhacha is staffed by professional teachers, youth workers and a community development team with many years of experience in delivering recreational projects for young people. All camp staff are fully qualified and trained to professional standards and all are vetted in accordance with legislation.

 

The Camp receives partial financial assistance from the Education Authority and from Foras na Gaeilge. CAIRDE Teo would like to offer their thanks to the all the Camp teachers and assistants, , to the staff at Páirc an Chrócaigh, Uncle Jim from the sweet factory Aunt Sandra’s, Lough Neagh Boating Association, to Hugglebugs and also to the Armagh Rhymers. The Irish language group also express their gratitude to the Navan Centre, especially Rosaleen and Damian and to Jerome McCarthy and Justin from Jerome’s Coach Hire. They extend a special thanks also to Armagh senior GAA star Aidan Forker, who visited the Camp on the final day to present awards.

 

Finally, CAIRDE would also like to say a huge thank you to all of the children who took part in the Camp and who contributed so much in terms of their participation, joy, enthusiasm and energy. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar fud an tsamhraidh.

FnaG

Clár imeachtaí an tsamhraidh

10432964_667553073328235_5085380210894082115_nClár imeachtaí an tsamhraidh:

Dé Luain 6 Iúil – Dé hAoine 10 Iúil Campa Mhacha
Dé Sathairn 25 Iúil 10am Siúlóid na Saoirse in Ó Méith Mara
Dé hAoine 31 Iúil 10am Turas eachtraíochta do dhéagóirí
Dé Domhnaigh 2 Lúnasa 7pm Siúlóid Lúnasa ar Shliabh Fuait
Dé Luain 3 Lúnasa 12.30pm Picnic Teaghlaigh ag Eamhain Mhacha le Cleamairí Ard Mhacha
Dé hAoine 7 Lúnasa 8.30am Turas lae go Reachrainn
Dé hAoine 21 Lúnasa 10am Turas teaghlaigh go Feirm Spraoi & galf craiceáilte
Dé Sathairn 5 Meán Fómhair 10am Dianchúrsa Líofa
Dé Céadaoin 9 Meán Fómhair 7pm Oíche Chláraithe do na ranganna Gaeilge
Dé Céadaoin 16 Meán Fómhair 7pm Ranganna Gaeilge
Dé hAoine 18 Meán Fómhair Oíche Chultúir

Eolas no le háirithint a dhéanamh, sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

 

Siúlóid an tsamhraidhSummer programme of activities

Monday 6 July – Frinday 10 July Campa Mhacha
Saturday 25 July 10am Walk and FIBI commemoration in Omeath
Friday 31 July 10am Daytrip to Craigavon Watersports for teenagers (Irish medium secondary students and former bunscoil)
Sunday 2 August 7pm Lughnasa walk on Carrickatuke
Monday 3 August 12.30pm Family Picnic at Navan Fort with Armagh Rhymers
Friday 7 August 8.30am Day trip to Rathlin Island
Friday 21 August 10am Family trip to fun farm and crazy golf
Saturday 5 September 10am Líofa Intensive Irish language course
Wednesday 9 September 7pm Registration night for Irish language classes in St Catherine’s
Wednesday 16 September 7pm Irish classes begin in St Catherine’s
Friday 18 September Culture night

Eolas ó sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

 

Siúil agus FIBI ar Shliabh Feá-page-001

Siúil agus Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta le chéile

Siúil agus FIBI ar Shliabh Feá-page-001Ar 25 Iúil 1938, chuaigh Poblachtánaigh sa Spáinn thar an Abhainn Ebro le h-ionsaí deiridh a dhéanamh ar Arm Phoblacht na Spáinne i gCogadh Carad na tíre sin. Chuaigh Briogáid XV thar an anhainn gar d’Asco agus bhí bratach na Catalóine á iompar ag Mícheál Ó Riordáin.

Ar an Satharn 25 Iúil 2015, beidh an grúpa SIÚIL a eagraíonn CAIRDE Teo ag bualadh le Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta in Éirinn le siúlóid chomórtha ar Shiúlóid na Saoirse a dhéanamh a fhad leis an charn atá suite in aice le carrchlós uachtair Choill Shliabh Feá. Comóradh atá sa charn ar seachtar brigadista ón cheantar, seisear acu a d’éag i streachailt na saoirse sa Spáinn.

Suíomh fóirsteanach é an tsiúlóid thar Loch Chairlinn le cuimhneamh ar Mhícheál Ó Ríordáil ag dul thar an Ebro.

Tiocfaidh an grúpa le chéile in Ó Méith in aice le hÓstán Granvue ar 9.30am ar an 25 Iúil. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 10.00am ag leanstan chosáin chaillte an tsean-iarnróid idir Ó Méith agus Cairlinn. I ndiaidh 2 mhíle, fágfaidh muid na cosáin inár ndiaidh le dul suas i bPáirc Foraois Shliabh Feá a fhad leis an charn, áit ina mbeidh searmanas gearr i gcuimhne ar na brigadistas. As sin, rachaidh muid ar ais chuig Óstán Granvue ar bhealach eile agus beidh imeacht beag sóisialta ann. Sé mhíle ar fad atá sa tsiúlóid ach is féidir teacht ar an charn go furasta sa charr má tá daoine ag iarraidh freastal ar an chomóradh gan páirt a ghlacadh sa tsiúlóid.

Mairfidh an tsiúlóid ann agus an tsiúlóid ar ais thart ar 90 bomaite agus beidh muid ar ais in Ó Méith thart ar 2.00pm.

Scaipígí an scéal le bhur dtoil! 

¡La lucha continúa!

 

 

On July 25th 1938, Republicans in Spain crossed the River Ebro to launch what was the final offensive of the Army of the Spanish Republic in the Spanish Civil War. The XV Brigade crossed the River near Asco with Mícheál Ó Riordáin carrying the flag of Catalonia.

On Saturday 25th July 2015, CAIRDE Teo’s walking group ‘SIÚIL’ will be joining forces with FIBI to stage a memorial walk or “Siúlóid na Saoirse” to the carn near the upper Sliabh Feá Forest Car Park. The carn commemorates the seven known Brigadistas from the surrounding area, six of whom gave their lives in the struggle for freedom in Spain.

The location, overlooking Carlingford Loch, is also an appropriate setting to remember Mícheál Ó Riordáin’s crossing of the Ebro.

We will assemble at the shore in Omeath, beside the Granvue Hotel, at about 9:30am on the morning of Saturday 25th. The walk will commence at 10.00am, following the “lost tracks” of the long closed Great Northern railway line between Omeath and Carlingford, now re-established as a “Greenway” walking route. After approximately 2 miles, we will leave the “tracks” to ascend through the Sliabh Feá Forest Park to the carn, where a short tribute to all the Brigadistas will take place. From there we will return on a slightly different route to the Granvue Hotel where it is hoped to organise a short social event. The overall walk is about 6 miles but the carn is easily accessible by car for those who wish to attend the commemoration but not partake in the walk.

The walk will be at least 90 minutes each way, which would leave us back in Omeath for about 2.00pm. 

Scaipígí an scéal le bhur dtoil!

¡La lucha continúa!